بررسی مشارکت سیاسی جوانان شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن

مهناز فرهمند؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ الهه پوررحیمیان

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 107-131

چکیده
  مشارکت سیاسی، یکی از شاخص‏های عمده توسعه سیاسی- اجتماعی جوامع تلقی می‏گردد. مشارکت سیاسی جوانان به عنوان بزرگ‌ترین گروه جمعیتی در کشورهای درحال‌توسعه اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. بر همین مبنا، تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان مشارکت سیاسی جوانان شهر یزد و عوامل مرتبط با آن انجام یافته است. نظریات مشارکت سیاسی ...  بیشتر