تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد AHP

احسان روشن ضمیر؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1793.2274

چکیده
  هدف تحقیق، تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای ایران با رویکرد AHP بود. روش تحقیق، توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی، شامل مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و دسته یک فوتبال کشور، رؤسای هیأت ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران

لیلا کرم زاده؛ محمد نصیری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1991.2411

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع چاپ شده در بازه زمانی یک دهه اخیر از سال1390 تا 1399 بود. از بین تحقیقات گزارش شده تعداد 15 منبع به شیوه تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای CMA2 و SPSS24 ...  بیشتر

تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.465

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی نظام جامع باشگاه داری در فوتبال کشور شکل گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده- بنیاد انجام شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند با تعداد 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، کارشناسان و ورزشکاران و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با راهبرد تحقیق ...  بیشتر

مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال‌های 1357 -1383)

ابوالفضل ملا جعفری؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسمعیلی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 239-254

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش ( تا پایان دوره سوم توسعه: سال­های 1357 -1383) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، مستندات موجود در مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها و فدراسیون­های ورزشی بود. همچنین، در بخش توصیفی و تحلیلی، ...  بیشتر

طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران

حسن قره خانی؛ جبار سیف پناهی؛ شهرام فولادی حیدرلو

دوره 14، شماره 28 ، شهریور 1394، ، صفحه 55-66

چکیده
  هدف این تحقیق، طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور بود که با روش اکتشافی به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل اعضای هیات مدیره باشگاه های لیگ برتر، مدیران ارشد فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و برخی از اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی یا کارشناسان خبره حوزه فوتبال بود که همگی (N=150)به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد ...  بیشتر