طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی مبتنی بر فناوری‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی

احسان صیدمحمدی؛ میثم رحیمی زاده؛ امیرحسین منظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2941.3147

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی مبتنی بر فناوری‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد سیستماتیک گراندد تئوری انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و اداره کل ورزش و جوانان و همچنین هیئت ورزش های همگانی می باشند که مورد مصاحبه قرار گرفتند. برآورد تعداد ...  بیشتر

بررسی ارتباط میزان استفاده و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر گرایش به طلاق و تعارضات زناشویی

حسین اسکندری؛ حمید درودی

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 133-150

چکیده
  پژوهش حاضر که از انواع کمّی و توصیفی به شمار می‌رود، رابطه بین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و میزان استفاده ازآنها را از یک سو، با تعارضات زناشویی و گرایش به طلاق، از سوی دیگر مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه جوانان متاهل استان خراسان شمالی تشکیل می‌دادند که سن آنها در دامنه بین 15 تا 29 سال قرار داشت. به دلیل نامشخص ...  بیشتر