ارزیابی عملکرد هیئت‌ های ورزشی بر اساس مدل تلفیقی MEA-BSC با داده‌های منفی

خاطره کرمی؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 213-230

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.482

چکیده
  مطالعه حاضر به ارزیابی عملکرد هیئت ‌های ورزشی بر اساس مدل تلفیقی BSC-MEA با داده‌های منفی پرداخته است. محدودة مطالعاتی، هیئت ‌های ورزشی فعال استان اصفهان در سال 1397 بوده است که بر اساس فرمول DMUs ≥ 3×(input + output)، تعداد 12 هیئت ورزشی به عنوان نمونه مشخص گردید. برای تعیین شاخص‌ها، مصاحبه‌هایی با خبرگان انجام شد که 19 شاخص کلی تدوین گردید ...  بیشتر

تدوین مدل ارزیابی عملکرد فنی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور

سیروس احمدی؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور می­باشد. نوع تحقیق توصیفی است و به روش میدانی انجام شده است. این مطالعه جز مطالعات ترکیبی است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان اجرایی و علمی و در بخش کمی کارشناسان دفاتر ارزیابی عملکرد (439 نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از ...  بیشتر

مدلسازی رابطه عملکرد و تعهد سازمانی با نقش میانجی تفکر راهبردی

گلرخ عیوضی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 205-220

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه علی ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی با میانجی‌‌گری تفکر راهبردی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی معلولان کشور با روش تحلیل پوششی داده ها

فریبا عسگریان؛ شادی مجیدخواه

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 113-128

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد استان های کشور در حیطه ورزش قهرمانی معلولان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی و با هدف کاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری تحقیق برابر و شامل هیئت­های ورزش جانبازان و معلولان 31 استان کشور می‌باشد. پس از دسته­بندی و توصیف داده­ها از طریق آمار توصیفی، از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف، ...  بیشتر

ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

مهدیه سراجی؛ سید عماد حسینی؛ محمد احسانی؛ محمدرضا برومند

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 151-162

چکیده
  با توجه به اهمیت فدراسیون­های ورزشی در ترویج ورزش در سطح کشور، علاوه بر ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد آنها برای بهبود کارایی، اثربخشی و در نهایت بهره­وری فدراسیون از اهمیت به سزایی برخوردار است. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن ارزیابی عملکرد فدراسیون­های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با روش تحلیل پوششی داده­ها، ...  بیشتر