تدوین برنامه راهبردی ورزشِ اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و اولویت بندی آنها بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی

محمدحسن عبدالهی؛ سید نصرالله سجادی

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 201-217

چکیده
  هدف از این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی ورزشِ اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر بر اساس مدل جامع تدوین استراتژی بود. این تحقیق  نوعی تحقیق توصیفی است. جامعه آماری آن 118 نفر بود که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از کل شماری استفاده گردید. ابزار تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه های باز و بسته به همراه مصاحبه های کمی و کیفی و ...  بیشتر