نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت، تربیت بدنی، دانشگاه آزاد، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، برابر با 65 نفر و در بخش کیفی تعداد 12 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری با جامعه، برابر (تمام شمار) در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (85/0=α ). برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استقرای منطقی و جلسات شورای راهبردی و در بخش توصیفی و کمی از آلفای کرونباخ و درصد فراوانی استفاده شد. یافته ها نشان داد که در نظام مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، 4 منظر (بهره وری، ذینفعان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری)، 26 هدف استراتژیک، 32 سنجه و 39 اقدام و ابتکار وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که با توجه به ارتبـاط بـین اسـتراتژی هـا بـا اهـداف استراتژیک، سنجه ها و اقدامات و ابتکارات منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان در منظرهای مختلـف، عـلاوه بـر اجـرای اسـتراتژی، قابلیـت ایجـاد زمینـه تحقّـق اهـداف بلندمدت این سازمان را در یک قالب علمی و هدفمند دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and streamlining HR strategies in the Ministry of Sport and Youth with a BSC approach

نویسندگان [English]

 • somayeh emadi 1
 • Sayed Ehsan Amir Hosseini 2
 • jalal yarahmadi 3
 • zohrab gohari 1

1 Management, Physical Education, Azad University, Yasooj, Iran

2 Assistant Professor, Group of Managment Sport, Yasouj University, Yasouj, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Payame Noor University

چکیده [English]

The purpose of this study was to map and streamline HR strategies in the Ministry of Sport and Youth with a balanced scorecard approach. The research method is descriptive and purposefully applied. The research data were collected in field and mixed method (quantitative and qualitative). The statistical population of the study in the quantitative section included 65 officials and experts of the Ministry of Sport and Youth Affairs and the provincial general managers of sport and youth equal to 65 persons and 12 experts in the qualitative section. Due to the limitations of members, the sample was considered equal to the population (integer). The research tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by 10 university sports management professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.85). Logical induction method and Strategic Council meetings were used to analyze the data in the qualitative section and Cronbach's alpha and frequency percentage in the descriptive and quantitative sections. The findings showed that in the HRM system of the Ministry of Sport and Youth, there are 4 perspectives (productivity, stakeholders, internal processes and growth and learning), 26 strategic goals, 32 measures and 39 actions and initiatives. It can be concluded that given the alignment of strategies with strategic goals, measures and initiatives and HR initiatives and initiatives of the Ministry of Sport and Youth in different contexts, in addition to the strategic implementation, increase the capacity of the organization. And it's purposeful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Running
 • Human Resources
 • Ministry of Sports and Youth

طراحی نقشه و جاری­سازی راهبرد­های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

سمیه عمادی[1]

سیداحسان امیرحسینی[2]

جلال یاراحمدی[3]

10.22034/SSYS.2022.1185.1815

تاریخ دریافت مقاله: 9/11/1398

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:13/10/1399

 

مقدمه

در جهان رقابتی امروز، آنچه مقوله تحول را حیات می­بخشد و بقای سازمان را تضمین می­کند، منابع انسانی است. منابع انسانی، سهم به­سزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. با آغاز هزاره سوم، هر روز، نقش منابع انسانی پر­رنگ­تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد می­شود (هاشمی و پور امین زاده، 1390)؛ به گونه­ای که تحقیقات متعدد، میزان توفیق و ماندگاری سازمان­ها در عرصه­های رقابت بین­المللی و پیشتازی در عرصه­های خدماتی، اقتصادی و فناوری را مرهون پرداختن به توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از سیاست­های اصلی سازمان تلقی کرده­اند (اتزر، 2005 به نقل از خلیل نژاد و مهری،  1395). تا آن جا که رشد و توسعه سازمان­ها در گرو به­کار­گیری صحیح منابع انسانی است. سازمان­ها به نقش و اهمیت نیروی انسانی پی برده و به این مهم رسیده­اند که نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع از منابع سازمان، نقش عمده و موثری را در توسعه سازمان ایفا می­کند. با مشاهده دستاوردهای جوامع پیشرفته، یکی از مهم­ترین نکات حائز اهمیت در رسیدن به قله­های رفیع را باید اجرای راهبرد مدون منابع انسانی در راستای راهبرد سازمان دانست (پاسدار و گروسی، 1394). می­توان اذعان کرد که عملکرد واقعی مدیریت منابع انسانی با محیط داخل و خارج سازمان و هماهنگی میان این محیط­ها ارتباط مستقیمی دارد (کوفمن[4]، 2015).

  باتوجه به اینکه منابع انسانی، منبع راهبردی برای سازمان­ها محسوب می­شود، جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی راهبردی است و بیشتر برنامه‌ریزی­های سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده­ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی شده است، روند تغییرات و دگرگونی­های فناورانه، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان­هاست که همواره با آن مواجه­اند (راستگو و همکاران، 1393). چنانچه سازمان­ها می­خواهند همسو با این تغییرات باشند، باید نگرش جامع و راهبردی داشته باشند و الزامات گوناگونی را مد نظر قرار دهند. از طرفی همسو­سازی و مشارکت مدیران حوزه­های مختلف منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان موجب توسعه منابع انسانی خواهد شد که این امر، مستلزم طراحی توسعه منابع انسانی است (خراسانی و همکاران، 1395). هرچند راهبرد، بحث خیلی مهمی را در مدیریت سازمان­ها ایجـاد کـرده اسـت، اما بررسی­ها و تحقیقات نشانگر این است که بسیاری از برنامه­ها صرفا در مرحلـه تـدوین بـوده و به صورت دستورالعمل باقی مانده است (نیون[5]، 2007).

    از دیربــاز عملیــاتی کــردن راهبرد سـازمانی و ارائـه نظـام مشـخص و مـدرن جهـت جاری­سازی راهبرد، از چالش های مهم مدیران و سازمان­هـا در سراسر جهان محسوب می­شود (کاپلان و نورتـون[6]، 2006). از طرفی نقشه راهبردی برای پیوند دادن فرآیند با نتایج دلخواه و نیز برای ارزیابی، اندازه­گیری و بهبود فرآیندهای حیاتی برای موفقیت و هدف قرار دادن سرمایه­گذاری انسانی، اطلاعاتی و سازمانی مورد توجه قرار می­گیرد (هیمدال[7]، 2010). نقشه راهبرد، ابزاری است که به­وسیله آن می­توان شفاف­سازی راهبرد را در سازمان ارتقا داد. نقشه راهبرد برای تجسم، توصیف و چگونگی تبدیل دارایی­های نامشهود به دارایی­های مشهود عمل می­نمایند. این ابزار نشان می­دهد که کارمندان چگونه می­توانند فعالیت­های خود را با راهبرد­های سازمان هماهنگ نمایند (کاپلان، 2015).

در وزارت ورزش و جوانان تحقیقاتی در زمینه مدیریت راهبردی و منابع انسانی انجام شده است که به چند مورد اشاره می­گردد. گودرزی و همکاران (1394) در بررسی موانع اجرای برنامه­های راهبردی در وزارت ورزش و جوانان ایران دریافتند که موانع مدیریتی و برنامه­ریزی، بیشترین نقش بازدارندگی را در اجرای راهبردها ایفا می­کنند. بیگمی و همکاران (1397) در طراحی مدل تاثیر سیاست­های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان دریافتند که عملکرد سازمانی این وزارتخانه به­طور مستقیم و غیرمستقیم متاثر از سیاست­های مدیریت منابع انسانی است. معصومی و همکاران (1395) در شناسایی و اولویت­بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان دریافتند که عوامل مدیریتی، نیروی انسانی و تخصیص منابع، مهم­ترین موانع در اجرای مدیریت راهبردی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون­ها می­باشند.

   برخورداری سازمان­ها از جمله سازمان­های ورزشی از برنامه راهبردی و همچنین بهره­مندی از روش علمی و اصولی اجرای برنامه، کمک بسیاری به توسعه سازمان خواهد کرد. راهبردهای اغلب سازمان­هایی که از نقشه راهبرد و شیوه عملیاتی نمودن راهبرد بهره نمی­برند، در حد تدوین و یا دستورالعمل باقی خواهد ماند. از طرفی شواهد نشان می­دهد که سازمان­هایی که از روش اجرای و نقشه راهبرد بهره برده­اند، موفق­تر عمل کرده اند. در همین رابطه لاکاتوس و همکاران[8] (2019) در پژوهشی بیان کردند که عملکرد و تصمیمات باشگاه­های ورزشی باید در چارچوب مدیریت راهبردی و ایجاد سیستم کنترل و مدیریت عملکرد باشد و یکی از ابزارهایی که عملکرد باشگاه­ها را در اجرای راهبرد ارزیابی می­کند، کارت امتیازی متوازن می­باشد. گیوسادو و همکاران[9] (2016) اشاره داشتند که برای جاری­سازی باید راهبرد را به برنامه­های اجرایی، پروژه­ها و معیارهای کلیدی ترجمه کرد. بین لایه راهبردی سازمان­ها و لایه عملیاتی آن­ها شکاف عمیقی وجود دارد. در اثر این شکاف، اقدامات عملیاتی و تصمیم­گیری­های روزمره از جهت­گیری راهبردی سازمان جدا می­شوند و در مسیری متفاوت و گاه متضاد جریان می­یابند. از این رو، باید لایه راهبردی با لایه اجرایی سازمان پیوند بخورد. این پیوند می­تواند از طریق یک ابزار پرکاربرد مدیریتی به نام «کارت امتیازی متوازن» صورت پذیرد (گیوسادو و همکاران، 2016: 47-55). پیتر و همکاران (2019) در اجرای کارت امتیازی متوازن و تاثیر آن دریافتند که اهداف راهبرد تاثیر معناداری بر عملکرد منابع انسانی سازمان دارند و با تعیین شاخص­ها و سنجه­ها می­توان به اهداف اصلی سازمان دست یافت.  نیوپلویچ[10] (2015) با استفاده از کارت امتیازی متوازن در جاری­سازی راهبردها برای حمایت از توسعه ورزش و تفریحات سالم در شهر لوبلین دریافت که ورزش این شهر دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد است و نیازمند استفاده از شاخص­های تابع و هادی یا مالی و غیرمالی است (نیوپلویچ، 2015: 95-103). کوزمـا و انـودی[11] (2014) در تحقیقـی بیـان کردند که مدیران باشگاه­ها نیاز به فهم پیچیدگی­های ارتباط بین کسب موفقیـت در داخـل میـدان ورزش و خـارج از آن دارنـد. رویکرد کارت امتیازی متوازن چهارچوب مطلـوبی بـرای چنـین تحلیلی فراهم می­آورد. نتایج این تحقیق منجر به ایجاد مدلی در زمینه اهداف راهبردی و توازن بین انتظارات ذینفعان هم در کسب نتایج مطلوب ورزشی و هم در کسب موفقیت­های تجـاری شـد. رودریگوئز و همکاران[12] (2010) با استفاده از کارت امتیازی متوازن پیاده­سازی و نقشه راهبردی سازمان خدمات ورزشی شهرداری گرانادای اسپانیا را با در نظر گرفتن منظرهای مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری طراحی کردند (رودریگوئز و همکاران، 2010). انجمن داکیورم انگلیس[13] (2009) با توجه به برگزاری المپیک 2012 لندن، راهبرد بهره­مندی از بازی­های المپیک را تدوین کرد و به منظور اجرای راهبرد­های تدوین شده با روش ارزیابی متوازن از چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد استفاده کرد. انجمن یاد شده اعتقاد دارد که چهار منظر فوق توانایی کنترل راهبرد را دارند.

   در داخل کشور نیز تحقیقاتی در زمینه پیاده­سازی راهبرد در سازمان­های ورزشی انجام گرفته است که تعدادی از آن ها مرور خواهد شد. عمادی و همکاران (1399) در طراحی راهبرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان به راهبرد­های ایجاد و توسعه نظام داوطلبی و جذب نیروهای افتخاری، طراحی شاخص­های گرینش نیرو و جذب و نگهداری کارکنان کارآمد، طراحی و توسعه نظام شفاف­سازی خدمات رفاهی و توزیع عادلانه امکانات و خدمات، استقرار و تحکیم نظام شایسته­سالاری در انتصاب مدیران، طراحی و تدوین استانداردها و شاخص­های ویژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان، توسعه شفاف­سازی و نظام­مند کردن  تعدیل نیرو، توسعه سنجیده نظام توانمندسازی مدیران و کارکنان و توسعه تعاملات و مراودات با مراکز علمی و پژوهشی به منظور  بهره­برداری از جدیدترین یافته­های علمی دست یافتند. خالقی بابایی و کشاورز (1397) در پیاده­سازی راهبردهای ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن به چهار منظر مالی، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد و ارتباطات دست یافتند. در مجموع، تعداد 37 هدف راهبردی، 81 سنجه و 108 اقدام و ابتکار تدوین کردند (خالقی بابایی و کشاورز،1397: 11-2). حق مدد میلانی و جنانی (1396) در تدوین و اولویت­بندی راهبرد منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی دریافتند که گویه­های منظر رشد و یادگیری باید بیشتر مورد توجه مسئولان این اداره قرار گیرند. فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران (1395) جهت تسهیل اجرای راهبردهای خود 27 هدف راهبردی (هدف کلی) 28 سنجه (عنوان کمی طرح) و 68 اقدام در قالب مناظر چهارگانه کاپلان تدوین کردند(فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران، 1395). کاراوند و رضائی (1396) در تحقیقی دریافتند که میزان عملکرد مالی، عملکرد فرایندهای داخلی، ارزیابی عملکرد مشتریان و عملکرد رشد و یادگیری در منابع انسانی شرکت برق منطقه­ای خوزستان از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است و متغیر ارزیابی عملکرد مشتریان بالاترین اهمیت را در راهبردهای منابع انسانی از نظر پاسخگویان داشت. نصیرزاده و همکاران (1393) در تحقیقی با عنوان «راهکارهای اجرایی راهبردهای اداره کل ورزش و جوانان کرمان» به چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری دست یافتند. نتایج نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان کرمان دارای 14 راهبرد در منظرهای مختلف، 29 هدف راهبردی، 84 سنجه و 112 اقدام و ابتکار می­باشد (نصیرزاده و همکاران، 1393: 25-1).

    بررسی­های نشان می­دهد که ضرورت وجود برنامه راهبردی برای سازمان­های ورزشی انکار­ناپذیر است و استفاده از کارت امتیازی متوازن به منظور اجرای برنامه راهبردی مورد توجه بسیاری از سازمان­های ورزشی و غیرورزشی قرار گرفته است و با اجرای برنامه به نتایج موفقیت­آمیزی دست یافته­اند. در این زمینه نیز با توجه به اهمیت و جایگاهی که منابع انسانی وزارت ورزش جمهوری اسلامی دارد و همچنین موانع و چالش­های یاد­شده، وزارت ورزش و جوانان باید از نوعی برنامه بهره گیرد که آینده­نگر و محیط­گرا باشد تا با شناسایی عوامل محیطی و تاثیر آن بر منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان و نحوه تعامل با آن­ها را در دراز­مدت مشخص نماید. در همین راستا پیش از این تحقیق، در پژوهشی دیگر، برنامه راهبردی توسعه نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان تدوین و تعداد 8 راهبرد طراحی شده است. بیم آن می­رود که راهبردها در مرحله تدوین بماند و یا ممکن است مسئولان وزارت ورزش و جوانان در بهره­گیری از این راهبردها با چالش و تاخیر مواجه شوند. از این رو، ارائه شیوه اجرای این راهبردها لازم و ضروری بود. یکی از شیوههای متداول جاری­سازی راهبرد، بهره­گیری از تکنیک BSC  می­باشد. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال طراحی نقشه راهبردی و مدل جاری­سازی راهبردهای منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با روش کارت امتیازی متوازن بود تا با تعیین منظرها، تعیین سنجه­ها و اقدامات و ابتکارات و همچنین طراحی نقشه راهبردی نظام منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، اجرای راهبردها را تسهیل و مسئولان وزارت ورزش و جوانان را در این زمینه یاری نماید.

روش­شناسی پژوهش

روش این تحقیق، توصیفی– تحلیلی و به  لحاظ هدف، کاربردی و در حیطه مطالعات راهبردی بود. اطلاعات تحقیق به صورت کمی و کیفی جمع­آوری گردید. تعیین مناظر منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان، تعیین اهداف راهبردی، سنجه­ها و اقدام و ابتکارات توسط نمونه کیفی و تعیین منظر هر یک از راهبردها توسط نمونه کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مسئولان و کارشناسان ستادی حوزه منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان (34 نفر) و مدیران کل ورزش و جوانان استان ها (31 نفر)- در مجموع برابر با 65 نفر- و در بخش کیفی برابر با 12 نفر (شامل 5 نفر از خبرگان، 4 نفر مدیران و کارشناسان نظام آموزش منابع انسانی و 2 نفر از اساتید مدیریت ورزش) بود که بر اساس سابقه، تخصص، تسلط نظری، دسترسی و تمایل به همکاری به­صورت هدفمند انتخاب شدند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری به صورت تمام­شمار به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. اطلاعات لازم از طریق مطالعه مبانی نظری، وصول 61 پرسشنامه تعیین مناظر به منظور تعیین منظر هر یک از راهبردها از جامعه کمی تحقیق و جمع­بندی در جلسه شورای راهبردی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان به­دست آمد. داده­های اولیه در هر مرحله در گروه کانونی (شورای راهبردی) مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و نهایی شد. شورای راهبری منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان شامل 5 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی و امور اداری، 2 نفر از مدیران کل ورزش و جوانان استان ها و 3 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی- در مجموع برابر با 10 نفر- بود که در آن داده­های حاصل از نظرات خبرگان (نمونه کیفی تحقیق) و نمونه کمی، جمع­بندی و نهایی گردید. با توجه به این که پیش از تحقیق حاضر، برنامه راهبردی منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان تدوین شده بود و تعداد 8 راهبرد جهت توسعه منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان طراحی گردیده بود، ابتدا با بهره­گیری از نظرات نمونه کیفی تحقیق (خبرگان) مناظر تعیین و در جلسه شورای راهبردی تصویب گردید. سپس راهبردها در فرم تعیین مناظر BSC درج گردید و به­صورت پرسش­نامه محقق­ساخته در اختیار نمونه کمی تحقیق قرار گرفت که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید رشته مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ (85/0=α ) تایید شد. سپس علاوه بر نظر اکثریت نمونه کمی، برای تعیین مناظر هر راهبرد از آزمون کای خی دو استفاده گردید. داده­های تحقیق به صورت مطالعه کتابخانه­ای، اینترنتی و روش پرسش­نامه و همچنین تعداد 12 مصاحبه عمیق کیفی از نمونه کیفی تحقیق در زمینه تعیین اهداف راهبردی و سنجه­ها و تدوین اقدامات و ابتکارات، برای هر کدام از راهبردها تا حد اشباع نظری انجام شد. منظر هر راهبرد، بر اساس نظر اکثریت نمونه کمی تحقیق (درصد فراوانی) و آزمون کای خی دو مشخص گردید. در بخش کمی از آزمون آلفای کرونباخ، درصد فراوانی و کای خی دو استفاده شد و با بهره­گیری از نرم­افزار spss نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی از روش استقرای منطقی به منظور مفهوم­سازی استفاده شد. سپس جمع­بندی نظرات خبرگان در مورد مناظر، اهداف راهبردی، سنجه­ها و اقدامات و ابتکارات در جلسات شورای راهبردی حوزه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (گروه کانونی) مطرح و نهایی شد. مراحل انجام تحقیق در شکل 1 نشان داده شده است:

تعیین مناظر کارت امتیازی فدراسیون

تدوین اهداف راهبردی

تدوین سنجه­ها

راهبرد­های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان (8 راهبرد)

 

 

 

 

 

 

تدوین اقدامات و ابتکارات

 

طراحی نقشه راهبردی منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

 

 

شکل 1:  فرایند انجام تحقیق

یافته­های پژوهش

در بخش کمی تحقیق، 92 درصد از نمونه آماری، مرد و 8 درصد زن بودند. 24 درصد از نمونه دارای مدرک دکترا و یا دانشجوی دکترا، 44 درصد دارای مدرک فوق لیسانس و 32 درصد دارای مدرک لیسانس بودند. 69 درصد از نمونه آماری تحقیق دارای سابقه کار بالاتر از ده سال و 31 درصد دارای سابقه کمتر از ده سال مدیریت در وزارت ورزش و جوانان بودند.

در بخش کیفی تحقیق (خبرگان)، 7/85 درصد مرد و 3/14 درصد زن بودند. 85/42 درصد دارای مدرک دکترا، 85/42 دارای مدرک فوق لیسانس و 3/14 دارای مدرک لیسانس بودند. 85/92 درصد دارای سابقه بیش از ده سال مدیریت در ورزش و جوانان و 15/7 درصد از خبرگان، کمتر از ده سال سابقه مدیریت در وزارت ورزش و جوانان داشت.

با توجه به این که پیش از تحقیق حاضر، طی پژوهشی برنامه­ریزی راهبردی منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان تدوین و تعداد 8 راهبرد جهت توسعه منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان ارائه شده بود، نیاز به تدوین شیوه اجرای آن بود. بنابراین جهت پیاده­سازی راهبردها از روش کارت امتیازی متوازن استفاده گردید. ابتدا با نظر خبرگان و جمع­بندی در جلسه شورای راهبردی، مناظر تعیین گردید. سپس فرم تعیین مناظر با درج راهبردها در آن در اختیار نمونه کمی تحقیق قرار گرفت و با نظر بیشتر نمونه تحقیق (درصد فراوانی)، منظر هر یک از راهبردها تعیین گردید. همچنین در این تحقیق از آزمون کای خی دو نیز برای تعیین منظر راهبردهای مابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان استفاده گردید و در نهایت مناظر و این که هر راهبرد در کدام منظر قرار می­گیرد در شورای راهبری تأیید شد. نتایج در جدول 1 آمده است:

جدول 1: نتایج آزمون مجذور کاى خى دو براى تعیین منظرهاى منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

مننظر

راهبرد

مجذور کای

درجه آزادی

سطح معناداری

بهره­وری

ایجاد و توسعه نظام داوطلبی و جذب نیروهای افتخاری

671/75

2

001/0

طراحی شاخص­های گرینش نیرو و جذب و نگهداری کارکنان کارآمد

316/73

2

001/0

ذینفعان

طراحی و توسعه نظام شفاف­سازی خدمات رفاهی و توزیع عادلانه امکانات و خدمات

722/41

2

001/0

فرایندهای داخلی

استقرار و تحکیم نظام شایسته­سالاری در انتصاب مدیران

190/11

2

001/0

طراحی و تدوین استانداردها و شاخص­های ویژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

722/43

2

001/0

توسعه شفاف­سازی و نظام­مند کردن  تعدیل نیرو

405/23

1

001/0

رشد

و یادگیری

توسعه سنجیده نظام توانمندسازی مدیران و کارکنان

633/72

2

001/0

توسعه تعاملات و مراودات با مراکز علمی و پژوهشی به منظور  بهره­برداری از جدیدترین یافته­های علمی

203/71

1

001/0

 

جدول 1 نشان می دهد بر اساس آزمون استنباطی مجذور کای، درجه آزادی و سطح معناداری، تفاوت آماری معناداری بین گزینه­هاى مختلف وجود دارد (در حد%5 α=). بنابراین مى­توان با اطمینان 95 درصد نتیجه گرفت وزارت ورزش و جوانان 2 راهبرد در منظر بهره­وری، 1 راهبرد در منظر ذینفعان، 3 راهبرد درمنظر فرآیندهاى داخلی و 2  راهبرد در منظر رشد و یادگیری وجود دارد. درنتیجه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان دارای چهار منظر بهره­وری، ذینفعان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری است. 

پس از تعیین مناظر و تعیین منظر هر یک از راهبردها با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از روش استقرای منطقی، اهداف راهبردی و سنجه­های هر یک از مناظر تعیین و در جلسات شورای راهبردی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان نهایی گردید و در نهایت، اقدامات و ابتکاراتی که به دستیابی به اهداف راهبردی منجر می­گردد، تدوین شد. مدل تحقیق و تعداد راهبرد، اهداف راهبردی، سنجه و اقدامات و ابتکارات در شکل 2 درج گردیده است:

منظر بهره وری

2 راهبرد

اهداف راهبردی

سنجه

اقدامات و ابتکارات

7

7

10

 

منظر ذینفعان

1 راهبرد

اهداف راهبردی

سنجه

اقدامات و ابتکارات

3

4

5

منظر فرایند داخلی

3 راهبرد

اهداف راهبردی

سنجه

اقدامات و ابتکارات

9

12

14

استراتژی های منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

 

 

 

منظر رشد و یادگیری

2 راهبرد

اهداف راهبردی

سنجه

اقدامات و ابتکارات

 

7

9

10

 

 

 

شکل 2: مدل مفهومی پژوهش

 

شکل 2 نشان می­دهد که منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان دارای 8 راهبرد، 26 هدف راهبردی، 32 سنجه و 39 اقدام و ابتکار است. به منظور تشریح آن ها، جزئیات بیشتر در جداول بعدی ارائه می­گردد. یافته­های تحقیق نشان داد که جهت پیاده­سازی راهبرد قرار گرفته در منظر بهره­وری، 7 هدف راهبردی، 7 سنجه و معیار و 10 اقدام و ابتکار به­دست آمد. نتایج تعیین اهداف راهبردی، سنجه و اقدامات منظر بهره­وری در جدول 2 درج گردیده است:

راهبرد

اهداف راهبردی

سنجه­ها

اقدامات و ابتکارات

ایجاد و توسعه نظام داوطلبی و جذب نیروهای افتخاری

-  توسعه نهضت داوطلبی

- افزایش جذب نیروهای داوطلب در امور جوانان

-افزایش جذب نیروهای داوطلب در حوزه ورزش

-افزایش جذب نیروهای افتخاری کارامد

- تعداد نیروهای افتخاری در ادارات ورزش و جوانان

- تعداد نیروهای داوطلبی در فدراسیون­ها و هیئت­های ورزشی

- تعداد نیروهای داوطلبی در حوزه فرهنگی و سمن­ها

- تعداد نیروهای افتخاری کارآمد

- ظرفیت­سنجی و احصای تعداد نیروهای مورد نیاز

- تعیین و تبیین عوامل انگیزشی جهت ترغیب و تشویق داوطلبان

- فراخوان از طریق رسانه، سایت و فضای مجازی

- گزینش نیروهای داوطلب افتخاری براساس نیاز و صلاحیت متقاضیان

- برگزاری دوره آموزشی و کارآموزی به منظور توانمندسازی نیروها

طراحی شاخص­های گرینش نیرو و جذب و نگهداری کارکنان کارآمد

- افزایش شاخص­های گزینش نیرو

- افزایش ارزیابی گرینش نیرو

-  افزایش گزینش منابع انسانی کارآمد

- تعداد شاخص­های گزینش نیرو

- تعداد  ارزیابی­های علمی و اصولی گرینش نیرو

- درصد کارمندان توانمند گزینش­شده نسبت به کل

- مطالعه تطبیقی سازمان­های مشابه و بهره­برداری از آن ها

- طراحی و احصای شاخص­هایی جهت تخصص های مختلف مورد نیاز

- شناسایی شاخص­هایی جهت ارزیابی و گزینش نیرو

- ارائه طرح جامع و تبیین معیارها و شاخص­های گزینش نیرو

جدول 2: اهداف راهبردی، سنجه­ها، اقدامات و ابتکارات وزارت ورزش و جوانان در منظر بهره­وری

 

 

 

 

 

 

 

یافته­های تحقیق نشان داد که جهت پیاده­سازی راهبرد قرار گرفته در منظر ذینفعان، 3 هدف راهبردی، 4 سنجه و معیار و 5 اقدام و ابتکار تدوین شده است. نتایج تعیین اهداف راهبردی، سنجه و اقدامات منظر ذینفعان  در جدول 3 درج گردیده است:

 

جدول 3: اهداف راهبردی، سنجه­ها و اقدامات و ابتکارات وزارت ورزش و جوانان در منظر ذینفعان

راهبرد

اهداف راهبردی

سنجه­ها

اقدامات و ابتکارات

طراحی و توسعه نظام شفاف­سازی خدمات رفاهی و توزیع عادلانه امکانات و خدمات

-  افزایش شفاف­سازی در خدمات رفاهی کارکنان رسمی

- رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات به کارکنان رسمی

- افزایش خدمات و امکانات به نیروهای افتخاری

- میزان شفافیت خدمات به کارکنان

- میزان رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات

- میزان خدمات و امکانات به نیروهای افتخاری

- میزان توزیع خدمات و امکانات به نیروهای رسمی

- احصا و شناسایی ظرفیت­ها و امکانات

- احصای بهره­مندی نیروها از ظرفیت­ها و امکانات

-  مطالعه تطبیقی سازمان­های مشابه در زمینه استغاده از امکانات و خدمات

- ایجاد طرحی جامع و شفاف جهت توزیع عادلانه امکانات و خدمات

- ابلاغ و اجرای طرح

 

یافته­های تحقیق در جدول 3 نشان داد که جهت پیاده­سازی راهبردهای قرار گرفته در منظر فرایند داخلی، 9 هدف راهبردی، 12 سنجه و 14 اقدام و ابتکار تعیین شده است. نتایج تعیین اهداف راهبردی، سنجه و اقدامات منظر فرایندهای داخلی در جدول 4 درج گردیده است:

 

جدول 4: اهداف راهبردی، سنجه­ها و ابتکارات وزارت ورزش و جوانان در منظر فرایند داخلی

راهبرد

اهداف راهبردی

سنجه­ها

اقدامات و ابتکارات

استقرار و تحکیم نظام شایسته­سالاری در انتصاب مدیران

- افزایش مطالعه جهت احصای معیار شایستگی مدیران

- احراز معیارهای شایستگی مدیران

- افزایش انتصاب در راستای  شایسته­سالاری

- تعداد مطالعات تطبیقی سازمان­های مشابه

- تعداد مطالعات و بررسی های درون سازمانی جهت احصاء شایستگی های مورد نیاز

- تعداد استانداردها و معیارهای شایسته سالاری

- میزان کاربرد  شایسته سالاری در انتصابات مدیران

- مطالعه و بررسی سازمان­های مشابه وموفق

- احصا و تدوین معیارها و شاخص­های مورد نیاز جهت مسئولیت­های مختلف

- ارائه راهکار جهت کاهش دخالت مسئولان غیرورزشی و سیاسی در انتصاب مدیران

- نظارت و ارزیابی دقیق در انتصاب مدیران و تحکیم شایسته­سالاری

طراحی و تدوین استانداردها و شاخص­های ویژه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان

 

- احصای شاخص­های ارزیابی مهم برگرفته از برنامه راهبردی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

- افزایش ممیزین و ارزیابان ویژه ارزیابی مدیران و کارکنان

- افزایش ارزیابی و نظارت­های میدانی از بخش­های ورزش قهرمانی و همگانی

- تعداد  شاخص های ارزیابی مهم برگرفته از برنامه راهبردی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

- تعداد ممیزین و ارزیابان ویژه ارزیابی مدیران و کارکنان

- تعداد ارزیابی و نظارت­های میدانی از بخش­های ورزش قهرمانی و همگانی

- برگزاری دوره­های آموزش ممیزین، تعیین میزان پیشرفت سالانه و احراز برنامه راهبردی

-اعزام تیم­های ارزیابی به استان­ها، تجلیل از بخش­های موفق

-تدوین دستورالعمل­های خودارزیابی و ارزیابی بیرونی

توسعه شفاف­سازی و نظام مند کردن  تعدیل نیرو

-  طراحی معیارها و ضوابط دقیق تعدیل نیرو بر اساس برنامه راهبردی

- کاهش اعمال سلیقه در تعدیل نیرو

- ارائه راهکار جهت کاهش سلیقه­ای درتعدیل نیرو

- میزان شفافیت در تعدیل نیرو

- تعداد قوانین و ضوابط موجود در تعدیل نیرو

- میزان کاربرد قوانین و مقررات تعدیل نیرو

- درصد اعمال سلیقه در تعدیل نیرو در وزارتخانه و ادارات کل استان­ها

- تعداد راهکارهای نظام­مند تعدیل نیرو

 

- طراحی ملزومات شفاف­سازی تعدیل نیرو

- مشخص نمودن سالانه تخصص­های مورد نیاز

- تدوین معیار و شاخص مورد نیاز هر تخصص

- تعدیل نیرو بر اساس نیازهای واقعی

- ارائه راهکار تحقق واقعی تعدیل نیرو متناسب با نیاز واقعی

- طراحی و اجرای راهکار جهت تعدیل نیرو در راستای تخصص­های مورد نیاز

- اعلان آیین­نامه و بخش­نامه تدوین­شده

یافته­های تحقیق در جدول 4 نشان داد که جهت پیاده­سازی راهبردهای قرار گرفته در منظر رشد و یادگیری، 7 هدف راهبردی، 9 سنجه و معیار و 10 اقدام و ابتکار تعیین شده است. نتایج تعیین اهداف راهبردی، سنجه و اقدامات منظر رشد و یادگیری در جدول 5 درج گردیده است:

جدول 5.: اهداف راهبردی، سنجه­ها و ابتکارات وزارت ورزش و جوانان در منظر رشد و یادگیری

راهبرد

اهداف راهبردی

سنجه­ها

اقدامات و ابتکارات

توسعه سنجیده نظام توانمندسازی مدیران و کارکنان

 

- توجیه اهمیت توانمندسازی

- افزایش مدرسان کارگاه­های مختلف آموزشی

- افزایش  کارگاه­های آموزشی

- افزایش سطح کیفی کارگاه­های آموزشی

- تعداد جلسات توجیهی اهمیت توانمندسازی

- تعداد مدرسان کارگاه­های مختلف آموزشی

- تعداد کارگاه­های آموزشی برگزار شده در طول سال

- درصد کیفیت کارگاه­های آموزشی

- برگزاری مستمر دوره­های آموزشی کیفی کارکنان

- برگزاری دوره­های آموزشی تخصصی مدیران

- برگزاری همایش­ها و کنگره­های علمی

- به­روز­رسانی اطلاعات علمی مدرسان

توسعه تعاملات و مراودات با مراکز علمی و پژوهشی به منظور  بهره برداری از جدیدترین یافته­های علمی

- افزایش تعامل و ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی

- افزایش بهره­برداری از جدیدترین یافته­های علمی مربوط به منابع انسانی

- افزایش برگزاری همایش­ها و کنگره­های علمی مرتبط با توسعه منابع انسانی

- میزان مطالعات تطبیقی

- میزان تعاملات و مراودات با مراکز علمی و پژوهشی

- تعداد مکاتبات و جلسات با مراکز علمی و پژوهشی به منظور افزایش کیفیت آموزشی

- تعداد  همایش­ها و کنگره­های علمی برگزارشده مرتبط با توسعه منابع انسانی در هر سال

- تعداد برنامه­های هماهنگ­شده

 

- مطالعه تطبیقی سازمان­های مشابه با این وزارتخانه به منظور استفاده ار تجارب آنها

- شرکت مدرسان در همایش­ها و کنگره­های منابع انسانی دیگر سازمان­ها

- تعامل و ارتباط با مراکز علمی پژوهشی و استفاده از جدیدترین یافته­های علمی

- انجام هماهنگی­های لازم جهت برنامه­های مشترک با مراکز علمی و پژوهشی

- برگزاری همایش­های مشترک با مراکز علمی و پژوهشی

- استفاده از اساتید دانشگاه و مدرسان برون­سارمانی

با توجه به یافته­های تحقیق در بخش جاری­سازی راهبردها به روش کارت امتیازی متوازن، منابع انسانی ورزش و جوانان دارای 4 منظر، 26 هدف راهبردی، 32 سنجه و 39 اقدام ابتکار می­باشد. در نقشه طراحی­شده راهبردهای هر منظر و همچنین اهداف راهبردی تعیین­شده برای هر راهبرد و منظر به تفکیک در چارچوب نقشه زیر ترسیم شده است. شکل 3 نقشه راهبردی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان را نشان می­دهد:

 

ایجاد و توسعه نظام داوطلبی و جذب نیروهای افتخاری

طراحی شاخص­های گزینش نیرو و جذب و نگهداری کارکنان کارآمد

 

 

افزایش جذب نیروهای داوطلب در امور ورزش

افزایش جذب نیروهای داوطلب در امور جوانان و ورزش

افزایش جذب نیروهای افتخاری کارامد

ایجاد و توسعه نهضت داوطلبی

 

طراحی معیار و شاخص­های گزینش نیرو

 

افزایش ارزیابی گرینش نیرو

افزایش گزینش منابع انسانی کارآمد

منظر بهره­وری

 

منظر ذینفعان

رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات

افزایش شفاف­سازی در خدمات ذفاهی

منظر فرایند داخلی

احراز معیارهای  شایسته و قابل قبول

 افزایش شایسته سالاری در انتصابات مدیران

احصای شاخص­های ارزیابی مهم

 

منظر یادگیری و رشد

افزایش برگزاری همایش­ها و کنگره­های علمی

تحصیل جدیدترین یافته­های علمی مربوط به منابع انسانی

 

افزایش تعامل و ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی

ارتقای سطح کیفی کارگاه های آموزشی

افزایش  کارگاه­های آموزشی

 

 افزایش ارتباط با مراکز علمی

طراحی و توسعه نظام شفاف­سازی خدمات رفاهی و توزیع عادلانه امکانات و خدمات

استقرار و تحکیم نظام شایسته­سالاری در انتصاب مدیران

 

توسعه تعاملات و مراودات با مراکز علمی و پژوهشی به منظور  بهره­برداری از جدیدترین یافته­های علمی

توسعه سنجیده نظام توانمندسازی مدیران و کارکنان

 

توسعه شفاف­سازی و نظام­مند کردن  تعدیل نیرو

طراحی و تدوین استانداردها و شاخص­های ارزیابی ویژه عملکرد مدیران و کارکنان

 

افزایش ارزیابی و نظارت­های میدانی

افزایش ممیزین و ارزیابان ویژه ارزیابی

ایجاد راهکار جهت کاهش اعمال سلیقه درتعدیل نیرو

طراحی معیارهای دقیق تعدیل نیرو

افزایش خدمات و امکانات به نیروهای افتخاری

افزایش مطالعه جهت احصاء شاخص ها

 کاهش اعمال سلیقه در تعدیل نیرو

افزایش مدرسین کارگاه­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3: نقشه راهبردی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)

در طراحی نقشه راهبردی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن، سیستم اثرگذاری از منظر رشد و یادگیری به سمت منظر مالی (در این پژوهش به سمت منظر بهره­وری) است، زیرا اگر دستیابی به اهداف راهبردی قرار گرفته در منظر رشد و یادگیری محقق شود، اجرا و پیاده­سازی اهداف راهبرد منظر فرایندهای داخلی تسهیل و به راحتی، اهداف تعیین­شده در دیگر مناظر محقق خواهد شد. بنابراین در وهله اول، اهداف منظر رشد و یادگیری اهمیت دارند و سپس اهداف فرایندهای داخلی مورد توجه هستند.

 

 

بحث و نتیجه­گیری

هدف از این تحقیق، طراحی نقشه و جاری­سازی راهبردهای توسعه نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با روش کارت امتیازی متوازن بود. در برنامه راهبردی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان تعداد 8 راهبرد تدوین گردیده است. چنانچه مدل اجرایی راهبردها ارائه نگردد، مدیران به ندرت قادر هستند که برنامه راهبردی را اجرا نمایند و حتی ممکن است که برنامه راهبردی در حد تدوین و دستورالعمل باقی بماند و نتوانند آن را عملیاتی نمایند. بنابراین ارائه شیوه جاری­سازی راهبردها ضروری است. در این تحقیق به منظور پیاده­سازی راهبردها از روش کارت امتیازی متوازن استفاده شده است. کاپلان اولین گام در تدوین اجرای راهبردها را تعیین منظرهای سازمان می­داند (کاپلان، 1390). یافته­های پژوهش نشان داد که  منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان دارای چهار منظر بهره وری، ذینفعان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری می­باشد و همچنین دو راهبرد در منظر رشد و یادگیری، سه راهبرد در منظر فرایند داخلی، یک راهبرد در منظر ذینفعان و دو راهبرد در منظر بهره­وری قرار دارند. یافته­های پژوهش با مدل پیشنهادی کاپلان و نورتون (1992) و یافته­های نیوپلویچ (2015)، رودریگوئز و همکاران[14] (2010)، خالقی بابایی و کشاورز (1397)، نصیرزاده و همکاران (1393) و الگوی اجرایی راهبردهای فدراسیون ووشو (1395) که به چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد دست یافتند، به لحاظ تعداد منظر همخوانی دارد. اما در پژوهش حاضر به جای منظر مالی، منظر بهره­وری و به جای منظر مشتری، منظر ذینفعان به­دست آمده است که در این زمینه با نتایج پژوهش­های یاد­شده همخوانی ندارد. این عدم­همخوانی به دلیل تفاوت در ماهیت فعالیت سازمان­های مورد­مطالعه با منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان می­باشد، زیرا رویکرد فعالیت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان رویکرد درآمدزایی و مالی نیست و رویکرد توسعه خدمات­رسانی به جامعه از طریق توسعه ورزش و امور فرهنگی مربوط به جوانان دارد. حال این که عمده تحقیقات کاپلان و نورتون، در شرکت­های دولتی و خصوصی که به تولید، مشتری، افزایش درآمد و در نهایت بقای شرکت توجه دارد، صورت گرفته است. از این رو در این تحقیق به جای منظر مشتری، منظر ذینفعان و به جای منظر مالی، منظر بهره­وری حاصل شده است. به نظر می­رسد با مشخص شدن مناظر، امکان تعیین اهداف راهبردی و در ادامه تعیین سنجه­های منطقی برای اندازه­گیری میزان اجرای راهبردها در وزارت ورزش و جوانان فراهم آید. در واقع، تفکیک راهبردها در مناظر چهارگانه یادشده این امکان را برای مسئولان ورزش و جوانان فراهم خواهد آورد که راهبردها به اهداف راهبردی مناسب ترجمه شده و از کلی­گویی پرهیز و به فرایندهای عملیاتی نزدیک شود- علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای تدوین سنجه­های منابع انسانی وزارتخانه، مبنا و اساس تعیین چارچوب کاری مطابق با شرایط و وضعیت واقعی ورزش کشور در سطوح مختلف ملی و بین­المللی فراهم آید.

    با توجه به یافته­ها، تعداد 26 هدف راهبردی در مناظر چهارگانه (بهره وری7، ذینفعان3، فرایندهای داخلی 9و یادگیری و رشد7 هدف راهبردی) به­دست آمد. پیتر و همکاران (2019) در اجرای کارت امتیازی متوازن و تاثیر آن دریافتند که اهداف راهبرد تاثیر معناداری بر عملکرد منابع انسانی سازمان دارند. یافته­های تحقیق بیانگر تعادل نسبی بین تعداد اهداف تعیین­شده هر راهبرد در مناظر مختلف بود و تعداد، تنوع و تناسب این تحقیق با یافته­های الگوی اجرایی ارائه­شده راهبردهای فدراسیون ووشو (1395) همسو و همخوان است. در واقع چنین به نظر می­رسد که اهداف راهبردی مناسبی مانند احصای شاخص­های ارزیابی مهم برگرفته از برنامه راهبردی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، افزایش ممیزین و ارزیابان ویژه ارزیابی مدیران و کارکنان، افزایش ارزیابی و نظارت­های میدانی از بخش­های ورزش قهرمانی و همگانی، افزایش تعامل و ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی، تحصیل جدیدترین یافته­های علمی مربوط به منابع انسانی، افزایش برگزاری همایش­ها و کنگره­های علمی مرتبط با توسعه منابع انسانی، احراز معیارهای شایستگی مدیران و افزایش انتصاب در راستای  شایسته­سالاری به منظور توسعه منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان تعیین گردید که اهداف یاد­شده با اهداف تعیین­شده در تحقیق نصیرزاده و همکاران (1393) و الگوی اجرایی راهبردهای فدراسیون ووشو (1395) همخوانی دارد. همچنین اهداف راهبردی توسعه نظام مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، این قابلیت را به­وجود می­آورد تا راهبردها را به اهداف عملیاتی و قابل­سنجش تبدیل نماید.

    براساس نتایج تحقیق، سنجه­های مربوط به اجرای راهبردهای منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان برای کنترل دستیابی به راهبردها و اهداف راهبردی این فدراسیون 32 مورد یود. در منظر بهره­وری7 سنجه، در منظر ذینفعان 4 سنجه، در منظر فرایندهای داخلی 12 سنجه و در منظر رشد و یادگیری 9 سنجه وجود دارد. پیتر و همکاران (2019) معتقدند که با تعیین شاخص­ها و سنجه­ها می­توان به اهداف اصلی سازمان دست یافت. نوع و سنخیت سنجه­های یاد­شده با برخی از سنجه­های تحقیق الگوی اجرایی ارائه­شده راهبردهای فدراسیون ووشو (1395) همسوست. با مقایسه سنجه­های پژوهش حاضر با سنجه­های یاد­شده در ادبیات پیشینه می­توان اذعان کرد که علاوه بر همخوانی یافته­های این پژوهش با موارد گفته­شده، از هر دو سنجه تابع و هادی استفاده شده است. از این رو می­توان دریافت که این پژوهش توجه کافی را به جوانب مختلف توسعه منابع انسانی و تعداد و تناسب سنجه­ها با اهداف راهبردی داشته است. بنابراین، چنین رویکردی این اطمینان را برای مدیران به­وجود خواهد آورد که در صورت ضعف و کاستی در اجرای برنامه­ها، بازخورد کافی جهت اصلاح وجود دارد. به طور کلی می­توان اذعان کرد که سنجه­های به­دست آمده در نظام مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان این قابلیت را دارد که میزان پیشرفت و دستیابی به چشم انداز و رسالت این وزارتخانه را اندازه­گیری نماید و افق­های کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت، سنجه­های ارزیابی­کننده، آموزش، یادگیری و بهبود، ارزیابی عملکرد، مالی و عملیاتی در آنها وجود دارد.

     در بخش پایانی یافته­های این پژوهش، مشخص گردید که در مدل اجرای راهبرد­های توسعه نظام مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، 39 برنامه عملیاتی وجود دارد. گیوسادو و همکاران[15] (2016) اشاره داشتند که برای جاری سازی، باید لایه راهبردی با لایه اجرایی (اقدامات) سازمان پیوند بخورد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش با یافته­های تحقیق نصیرزاده و همکاران (1393) و الگوی اجرایی راهبردهای فدراسیون ووشو (1395) که با تدوین اقدامات و ابتکاراتی مشابه، دستیابی به اهداف تعیین­شده در سازمان ورزشی را تسهیل کرده، همخوان است. به عنوان نمونه، در منظر رشد و یادگیری همچون برگزاری مستمر دوره­های آموزشی کیفی کارکنان، برگزاری دوره­های آموزشی تخصصی مدیران، مطالعه تطبیقی سازمان­های مشابه با این وزارتخانه به منظور استفاده ار تجارب آنها، شرکت مدرسان در همایش­ها و کنگره­های منابع انسانی دیگر سازمان­ها، تعامل و ارتباط با مراکز علمی پژوهشی و استفاده از جدیدترین یافته­های علمی و  برگزاری همایش­های مشترک با مراکز علمی و پژوهشی، دستیابی به اهدافی همچون افزایش مدرسان کارگاه­های مختلف آموزشی، افزایش  کارگاه­های آموزشی، افزایش سطح کیفی کارگاه­های آموزشی و افزایش بهره­برداری از جدیدترین یافته­های علمی مربوط به منابع انسانی را ممکن خواهد کرد. در واقع می­توان گفت که کارت امتیازی متوازن این زمینه را برای نظام مدیریت منابع انسانی در وزاتخانه به­وجود می­آورد که اقدامات، ابتکارات و برنامه­های عملیاتی متناسب و متوازن با هر منظر، هر راهبرد و هر هدف راهبردی را تعیین کند و پاسخگوی سوالاتی از قبیل چه کاری باید انجام شود؟ چطور باید اجرا شود ؟ چه زمانی و چه کسی انجام دهد ؟ باشد. به طور کلی تدوین این اقدامات، وزارت ورزش و جوانان را از وظایف هر بخش و زمان و شیوه اجرای آنها را برای موفقیت در عرصه­های بین­المللی آگاه می­سازد. راهبردهای نظام توسعه منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان برای تسهیل اجرا شدن نیازمند یک مدل اجرایی است که مدل کارت امتیازی حاضر که دارای اهداف راهبردی، سنجه­ها و اقدامات و ابتکارات مناسب می­باشد، این امکان را به مسئولان وزارتخانه خواهد داد که بتوانند راهبردهای تدوین شده را اجرا نمایند و ورزش کشور را در مسیر توسعه پایدار و پیشرفت قرار دهند و بیم اجرا نشدن برنامه­ها را نخواهند داشت.

    آنچه فاصله میان تدوین راهبرد و اجرای آن را پر می­کند، نقشه راهبرد است. نقشه راهبرد عبارت است از: یک ساختار منطقی و جامع و یک برنامه کار برای تشریح، سنجش و همراستا­سازی دارایی­های نامشهود برای رسیدن به عملکرد برتر. در نقشه راهبردی ترسیم­شده پژوهش حاضر، علاوه بر وجود روابط علـت و معلـولی بـین چهـار منظـر بهره وری، ذینفعان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری، روابط علت و معلولی بین اهداف راهبردی مختلف وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده است. از این نظر نقشه راهبردی تدوین­شده با الگوی پیشـنهاد کـاپلان و نورتـون (2004) از جهت تعداد مناظر، همخوانی دارد. همچنـین نقشـه ترسیم­شـده بـا نقشه راهبردی سـازمان ورزش شـهرداری تهران که توسط نژاد سجادی (1390) طراحی شده، مطابقت دارد. نقشه راهبرد، تصویری از چگونگی روابط علت و معلولی و شیوه اجرا را نشان می­دهد. در نقشه حاصل­شده از تکنیک کارت امتیازی متوازن، سلسله مراتب اثرگذاری از منظر رشد و یادگیری (در واقع پایین نقشه) به سمت منظر مالی (در این تحقیق، منظر بهره­وری) می­باشد. وزارت ورزش و جوانان بـرای دسـتیابی بـه اهـداف خود و همچنین سامان­دهی ادارات کل استان­ها در راستای مأموریت­ها، نیازمند مدل یا نقشه­ای بود کـه بتوانـد واحـدها و حوزه­های مختلف وزارتخانه را به یکدیگر متصل کند و بـا ارتبـاطی کـه میان بخش­هـای گونـاگون برقـرار مـی­سـازد، ضـمن همسوسازی تمام فعالیت­ها در جهت پیشبرد راهبردها، زمینـه را برای شکوفایی ورزش کشور فراهم آورد. منابع انسـانی در هر سازمانی، مهم­ترین دارایی محسوب می­شود. می­توان گفـت ارتبـاط تنگـاتنگی بین مدیریت راهبردی و منابع انسانی و اثربخشی سازمان وجود دارد. توفیــق وزارت ورزش و جوانان در رســیدن بــه اهــداف راهبردی تدوین­شده و اجرای نقشه راهبردی بـه طور مسـتقیم به داشـتن و اسـتفاده مـؤثر از منـابع انسـانی آن بسـتگی دارد. مدیران باید به این واقعیت اهتمام داشته باشند که با توجه به تغییر شرایط محیطی و همچنین برای پیشـگیری از اشـتباهات احتمـالی ممکن است آنچه که در سال­های قبل انجام و منجر به موفقیت سازمان شده است، دیگـر کاربرد چندانی برای هدایت سازمان در شـرایط و وضعیت کنونی نداشـته باشد. بنابراین، توصیه می­شود مدیران این وزارتخانه بـا بررسی شـرایط حـاکم بـر ورزش کشـور، از نقشـه راهبـردی و اهداف راهبردی تدوین­شده در این تحقیـق بـرای سـازماندهی مجـدد امـور کارکنان وزاتخانه بهـره گیرند و ایـن سازمان را بـه سازمانی راهبرد­محور تبدیل کنند.

    با توجه به یافته­های تحقیق پیشنهاد می­گردد که مسئولان حوزه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان در وهله اول نسبت به انجام اقدامات و ابتکارات لازم در زمینه دستیابی به اهداف راهبردی منظر رشد و یادگیری از قبیل  توجیه اهمیت توانمندسازی برای تصمیم­گیران اصلی وزارتخانه، افزایش مدرسان کارگاه­های مختلف آموزشی، افزایش  کارگاه­های آموزشی، افزایش سطح کیفی کارگاه­های آموزشی، افزایش تعامل و ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی، افزایش بهره­برداری از جدیدترین یافته­های علمی مربوط به منابع انسانی و افزایش برگزاری همایش­ها و کنگره­های علمی مرتبط با توسعه منابع انسانی اقدام لازم را انجام دهند.

همچنین با توجه به یافته­های تحقیق پیشنهاد می­گردد مسئولان حوزه منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان به دنبال ارائه راهکار تحقق واقعی تعدیل نیرو متناسب با نیاز واقعی باشند و راهکارهایی جهت تعدیل نیرو در راستای تخصص­های مورد نیاز را طراحی و اجرا کنند. همچنین با توجه به یافته­ها پیشنهاد می­گردد که وزارت ورزش و جوانان برای جذب نیرو از روش گزینش نیروهای داوطلب افتخاری براساس نیاز و صلاحیت متقاضیان، استفاده کند و نهضت داوطلبی را بیش از پیش توسعه دهد. برخورداری مدیران و مدرسان توسعه منابع انسانی از جدیدترین علوم روز دنیا، ضرورتی انکار­ناپذیر است بنابراین با توجه به یافته­ها، پیشنهاد می­گردد که این وزارتخانه برگزاری همایش­های مشترک با مراکز علمی و پژوهشی و شرکت مدرسان در همایش­ها و کنگره­های منابع انسانی دیگر سازمان­ها را مد نظر قرار دهد.

 

 • منابع

  • بیگمی، زهرا؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصرالله و هنری، حبیب. (1397). «مدل تأثیر سیاست­های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان SWOT ». مدیریت منابع انسانی در ورزش. سال 5، شماره 2، صص 162-185.
  • پاسدار، پوژان و گروسی، امیر. (1394). «تدوین راهبرد­های منابع انسانی با ماتریس SWOT». کنفرانس بین­المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21.
  • حق مدد میلانی، گیتا و جنانی، حمید. (1396). «تدوین و اولویت­بندی راهبرد منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی». سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
  • خالقی بابایی، سارا و کشاورز، لقمان. (1397). «پیاده­سازی راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 6، شماره 2، پیاپی 26، صص11-2.
  • خراسانی، اباصلت؛ عموزاد، محمد و ملامحمدی، اعظم. (1395). «اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران». آموزش و توسعه منابع انسانی. 3 (8)، صص 1-27.
  • خلیل نژاد، شهرام و مهری، امیر. (1395). «نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی». فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال 3، شماره 9.
  • راستگو، سمانه؛ میرکاظمی، سیده عذرا و خراشادی زاده، محمد. (1393). «بررسی وضعیت عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی در فدراسیون­های ورزشی ایران». دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت چالش­ها و راهکارها. شیراز، مرکز همایش­های علمی همایش نگار.
  • عمادی، سمیه؛ امیرحسینی، سید احسان و حمیدی، مهرزاد. (1399). «طراحی و تدوین برنامه راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان». دو ماهنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 11(2)، ص 42.
  • فدراسیون ووشو. (1395). برنامه­ریزی راهبردی و مدل اجرایی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران. کمیته راهبردی فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران.
  • کاراوند، امید و رضائی و رامین. (1396). «تعیین و اولویت­بندی راهبردهای منابع انسانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن». اولین همایش بین­المللی و سومین همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی.
  • گودرزی، محمود؛ قربانی، محمدحسین و صفری، حمیدرضا. (1394). «شناسایی و الگوبرداری از موانع اجرای برنامه­های راهبردی در وزارت ورزش و جوانان ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 13، صص 13-31.
  • معصومی، حسن؛ غرایاق زندی، حسن؛ کیا کجوری، داود و عمادی، سید رسول. (1395). «شناسایی و اولویت­بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون­های ورزشی با استفاده از روش تصمیم­گیری آنتروپی-فازی». پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال 12، شماره 23، صص 295-317.
  • نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل و خضری، حمید. (1393). «تدوین راهکارهای اجرایی راهبردهای اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان با رویکرد روش کارت امتیازی متوازن». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 3، شماره 2 (10)، صص 1-25.
  • هاشمی؛ سید حامد و پورامین زاد، سعیده. (1390). «چالش­های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکارهای رفع آن». کار و جامعه. شماره 136.
  • Heimdahl, l. (2010). “Implementing a balanced scorecard and strategy map to enhance”. Master Art Degree' In Management, the college of ST scholastic, Duluth,MN. S
  • Kaplan, R., & Norton, D. P. (2015). Balanced Scorecard Success: The KaplanNorton Collection (4 Books). Harvard Business Review Press.
  • Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2006). “Alignment: Using the balance scorecard to create corporate synergies”. Harvard business review, pp, 228-231.
  • Kaufman, B. (2015). “Market competition, HRM, and firm performance: The conventional paradigm critiqued and reformulated”. Human Resource Management Review, 25: 107–125.
  • Kozma, M. & Onodi, A. K. (2014). “Measuring business performance in sport". How the balanced scorecard approach can help sports organisations n operating along strategic objec ves?” forum on economics and business, 17(3) p: 17- 40.
  • Lakatos, V., Erdey, L., Szűcs, N., Rózsa, A., & Nagy, A. (2019). “Establishment of the Customer Perspective of the Balanced Scorecard System at Sports Enterprises through the Example of a Hungarian Football Club”. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 13(1-2), 5-16.
  • Neon, P. R. (2007). Balanced-Step Evaluation Guide for Design and Implementation. Bakhtiari Parviz Translators, Gholi Sanamollah, Khazaei Anahita, Mashayekhi Shima, First Edition, Industrial Management Organization Publication.
  • Nieplowicz, M. (2015). “The use of the balanced scorecard in the implementation of the strategy to support the development of sport and recreation in the city of Lublin”. Quantitative Methods in Accounting and Finance, p: 95-103.
  • Peter, U., Hazeline, A., Umar, A. &Ahmad, H. (2019). “The Implementation of Balance Scorecard and Its Impact on Performance: Case of Universiti Utara Malaysia”. International Journal of Accounting & Finance Review, https://doi.org/10.46281/ijafr.v4i1.226
  • Plan DstD. 2008-2011. (2099). Available from: dacorum . gove. uk/pdf/dac –sports- quart- report. Pdf, 2009/08/19.
  • Quesado, P. R., Aibar-Guzmán, B., & Rodrigues, L. L. (2016). “Extrinsic and intrinsic factors in the Balanced Scorecard adoption: An empirical study in Portuguese organizations”. European Journal of Management and Business Economics, 25(2), 47-55.
  • Rodríguez Bolívar, M. P., López Hernández, A. M., & Ortiz Rodríguez, D. (2010). Implementing the balanced scorecard in public sector agencies: An experience in municipal sport service.