نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی،دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه مقوله‌های مختلف و از جمله ورزش، ضرورت توجه به این مهم در کشور ما نیز بیش از پیش بر مسئولان کشور واجب است. از اینرو، هدف پژوهش شناسایی شاخص‌های برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 15 مصاحبه با صاحبنظران، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد ظاهرشونده گلیزر (1978) صورت گرفت. با انجام فرایند سه‌ گام کدگذاری (باز، انتخابی و نظری) در نهایت برای برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران تعداد 84 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 23 مقوله طبقه‎بندی شد. نتایج حاصل از کدگذاری‌ها نشان داد که برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بر مبنای چهار عامل: 1) بازدارنده، 2) تسهیل‌کننده، 3) توسعه‌دهنده و 4) پیامد قرار دارد. لذا زمانی که مکانیسم اثر این عوامل به‌درستی شناسایی و تشخیص داده شود می‎توان شاهد رشد برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌شود که همواره به کنترل استراتژیک در کلیه سطوح توجه نمایند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیاده-سازی موفقیت‎آمیز کنترل استراتژیک جامع و پویا در سازمان، درونی کردن کنترل و یا به تعبیری ترویج فرهنگ خودکنترلی میان کلیه اعضای وزارت‌خانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the indicators of the strategic control plan in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • homeira ahmadimajd 1
  • Ebrahim Alidoust 2
  • amin dehghan ghahfarokhi 3
  • Ali Asghar Doroudian 1

چکیده [English]

Due to the importance of strategic planning in the development of various categories, including sports, the need to pay attention to this important issue in our country is more and more necessary for the country's officials.Therefore,the purpose of this study was to identify the indicators of the strategic control program in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran.The research method was qualitative(Grounded-theory).The data collection tool was through in-depth and semi-structured interviews.After conducting15 interviews with experts,the codes reached theoretical saturation. Data analysis was performed simultaneously using the apparent approach of Glaser(1978).By performing a three-step coding process(Open coding,Selective coding and Substantivecoding),84non-repetitive initial codes were obtained for the strategic control program in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran, which were classified into23categories. The results of the codings showed that the strategic control program in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran is based on four factors:1)deterrent,2) facilitator,3)developer and4) outcome.Therefore, when the mechanism of action of these factors is properly identified and diagnosed,we can see the growth of the strategic control program in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran.According to the obtained results,it is suggested that they always pay attention to strategic control at all levels.One of the most important strategies for the successful implementation of comprehensive and dynamic strategic control in the organization is to internalize control or,in other words,to promote a culture of self-control among all members of the ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic control program
  • deterrents
  • facilitators
  • developers
  • outcome