نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش تدوین مدل کسب و کار الکترونیک در گردشگری ورزشی ایران است. ‏روش پژوهش برخاسته از نظریه ‏داده بنیاد برای ‏تحلیل یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های اکتشافی بود. ‏جامعه مورد مطالعه این پژوهش اعضای هیأت-‏علمی، مدیران و صاحبان استارتاپ برتر در حیطه گردشگری‏ و مدیران انجمن گردشگری ورزشی ایران، کانون جهانگردی ‏و اتومبیبلرانی ایران، کانون انجمن ‏های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، کارشناسان و افراد خبره در ‏حوزه کسب و ‏کار الکترونیک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‏‎ ‎بودند. ‏‏روش نمونه گیری بصورت هدفمند و گلوله برفی ‏بود. ‏ابزار گردآوری یافته‌ها از طریق مصاحبه نیمه سازمان ‏یافته بود. در تحلیل یافته‎‏‌ها از تحلیل محتوا و احصاء ‏مضامین در ‏مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی ‏استفاده گردید. با استناد به ادبیات پژوهش و یافته‎‏‌‏‎های ‏اکتشافی کسب و کار ‏الکترونیک در گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری‎ ‎بود.. بر اساس ‏بررسی به عمل آمده کسب و کار الکترونیک ‏گردشگری ورزشی سازه‌ای چند بخشی ‏است که متاثر از مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ای، شرایط ‏مداخله‌گر، خصوصیات و ‏قابلیت‌ها، شرایط علی، راهبرد و ‏پیامدهایی است و در دنیای کنونی در صورتی که کسب و کار الکترونیک گردشگری ‏ورزشی به این مهارت مجهز نشوند، موفّق نخواهند شد. بنابراین یکپارچگی ‏فرایندها، توسعه زیرساخت ‏ارتباطات ‏و ‏فناوری، ‏حمایت‌ها و فراهم سازی بسترهای لازم توسط دولت، آموزش شهروندان، استفاده ‏کسب و کار الکترونیک از فناوری، ‏هماهنگی‎ ‎و‎ ‎تعامل‎‏‌‏‎پذیری با مشتریان و ذینفعان و گسترش فرهنگ‌ بکارگیری کسب و کار الکترونیکی در عرصه ‏گردشگری ‏‏ورزشی می‌توانند در تدوین و توسعه کسب و کار الکترونیک گردشگری ورزشی کمک کننده باشد.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification an Model of e-Business in Iranian ‎Sport Tourism

نویسندگان [English]

  • LACHIN Noorallahi 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • Alimohammad Safania 3
  • reza nikbakhsh 4

1 Ph. D. Student of Sport Management, Teharn North Branch, Islamic Azad University, ‎Tehran, Iran

2 Professor, of Sport Management, payame Noor University, Tehran, Iran

3 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran

4 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Science and ‎Research ‎Branch, Islamic Azad ‎University, Tehran, Iran‎

چکیده [English]

This study aimed to investigate Identification and Model of e-Business in Iranian Sport Tourism. ‎‎the research method was derived from grounded theory for explaining and analyzing findings ‎‎from exploratory interviews. The study population was the Professors, top startup managers in ‎the ‎field of tourism and managers of Iran sports tourism association, touring & automobile club ‎of the Iran, IFTGA, and electronic business ‎expert’s ministry of cultural heritage, handicrafts ‎and tourism. The sampling method was a ‎combination ‎of purposeful sampling and snowball. ‎The ‎research tool included an open source ‎‎interview. In the data analysis phase, the ‎content ‎analysis and counts of the themes ‎were employed ‎in open, axial and selective ‎coding stages‎. ‎Referring to the literature and exploration, ‎ e-Business in ‎Iranian sport tourism as a pivotal ‎‎phenomenon‎. Results showed that e-Business in Iranian sport ‎tourism ‎is multi-faceted ‎conception that has a set of context ‎conditions, intervening conditions, ‎features, and capabilities, ‎causal conditions‏‎, strategies and consequences ‎and in today's world, if E-‎business sports tourism ‎will not succeed if they are not equipped with this skill. Therefore unified ‎process, development ‎Information communication technology infrastructure, support and provision ‎of necessary ‎grounds by the government, educating citizens, e-business use of technology, ‎coordination and ‎interaction with customers and stakeholders and the development of culture, the ‎use of e-‎business in the field of sports tourism, they can help in the development and codification ‎of ‎‏ ‏e-‎business and sports tourism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Tourism&lrm؛ e-Business &lrm؛
  • &rlm؛ Iranian &lrm؛ &rlm؛ .&rlm؛ &lrm؛ Grounded Theory