نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

کسب میزبانی یک رویداد بزرگ همچون المپیک در صورتی می‌تواند شکل گیرد که شرایط مورد نیاز برای برگزاری آن رویداد در کشور هدف فراهم باشد که لازمه آن شناخت عوامل و زیرساخت مورد نیاز می‌باشد، بنابراین هدف از این پژوهش تدوین الگوی عوامل مؤثر در کسب میزبانی بازی‌های المپیک بود. روش تحقیق از نظر ماهیت کاربردی، از نظر استراتژی کیفی به روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود. جامعه آماری شامل نخبگان حوزه رویدادهای ورزشی و برگزارکنندگان المپیک در کشور آلمان بودند که 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در حد اشباع نظری بعنوان نمونه انتخاب شدند. اعتماد بخش کیفی به روش 4 مرحله ای گابا و اعتبار پروتکل مصاحبه، از روش درصد توافق بین دو کدگذار 12/86 محاسبه و تایید شد. نهایتا عوامل استخراج شده شامل 229 مولفه، 141بُعد در قالب 18 عامل از منابع کتابخانه ای و نظرات مدیران و خبرگان (مصاحبه) بود. که این 18 عامل اصلی ویژگی‌های زیر ساخت‌های فیزیکی، زیر ساخت‌های حمل و نقلی، زیرساخت‌های ورزشی، زیرساخت‌های اقتصادی، زیرساخت‌های مدیریت، زیر ساخت‌های سیاسی- قانونی، زیرساخت‌های مالی-محیطی، زیرساخت‌های فناورانه، زیرساخت‌های نما و ساختمان، زیرساخت‌های مرتبط با تماشاگران، زیرساخت‌های بازاریابی و فروش، زیرساخت‌های ساختاری، زیر ساخت‌های زیست محیطی، راهبرد‌های ساختاری-سازمانی، راهبردهای انسانی، راهبرد‌های فنی-اجرایی، پیامدهای اولیه و پیامد‌های ثانویه بودند. بنابر نتایج پژوهش چهارچوب ارائه شده این پژوهش در راستای تامین زیرساخت‌های کسب میزبانی المپیک برای کشورهای مختلف در جهت تدوین استراتژی میزبانی و برنامه ریزی برای کسب میزبانی موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a model of effective factors in hosting the Olympic Games

نویسندگان [English]

  • saeed molaee 1
  • Abolfazl farahani 2
  • Alimohammad Safania 3
  • Hamid Ghasemi 4

2 professor of sport management department of payame noor university, tehran. iran

3 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran

4 Department of sports management in Payame Noor University

چکیده [English]

Acquiring hosting an event can be formed if the necessary conditions for holding that event are provided in the target country which requires recognizing the required factors and infrastructure, so the purpose of this study was to develop a model of effective factors in hosting the Olympic Games.research method was practical in terms of nature, qualitatively in terms of strategy by the data foundation method with the approach of Strauss and Corbin through semi-structured in-depth interviews. The statistical population consisted of elites in the field of sporting events and the organizers of the Olympics in Germany, in which 15 people were selected by purposive sampling and theoretical saturation. Qualitative trust was calculated and confirmed by the GABA 4-step method and the validity of the interview protocol, by the percentage of agreement between the two coders, 86.12. Finally, the extracted factors included 229 components (open source), 141 dimensions (central code) in the form of 18 factors from library resources and opinions of managers and experts (interviews). These 18 main factors are the characteristics of physical infrastructure, transportation infrastructure, sports infrastructure, economic infrastructure, management infrastructure, political-legal infrastructure, financial-environmental infrastructure, technological infrastructure, infrastructure Facades and buildings were spectator-related infrastructures, marketing and sales infrastructures, structural infrastructures, environmental infrastructures, structural-organizational strategies, human strategies, technical-executive strategies, primary and secondary consequences. According to the research results, the framework presented in this research is effective in providing the infrastructure for hosting the Olympics for different countries in order to develop a hosting strategy and planning for hosting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports infrastructure
  • Olympic infrastructure
  • Hosting acquisition
  • Data foundation