نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

4 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش ارائه مدل توسعه کاربست دستاوردهای علمی پژوهشی با تاکید بر حوزه ورزش و جوانان بود. روش شناسی: روش مورداستفاده برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، روش ترکیبی آمیخته اکتشافی متوالی بود.ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بودند که روایی آن تأیید و پایایی آن با معیار پی‌اسکات 94/0 محاسبه شد.در بخش آزمون الگوی تحقیق از نظر ذینفعان، مطالعه به صورت کمّی و از طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی مستخرج از مدل کیفی و با استفاده از نرم‌افزار آماری معادله ساختاری صورت گرفت. یافته‌های تحقیق با توجه به مراحل اجرای تحقیق، در دو بخش یافته‌های حاصل از مطالعات اسنادی و یافته‌های حاصل از مصاحبه ها در قالب روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین (1998) با هم ترکیب شد.

یافته ها: داده‌های مذکور در قالب 4 محور، 62 مقوله، 189 مفهوم و 238 کد باز (گویه) مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. بعد از تعیین شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله گر، شرایط علی، پدیده مرکزی، راهبردها و پیامدها؛ الگوی پیشنهادی برای توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ملی ورزشی طراحی شد.

نتیجه گیری: طبق شرایط علّی، در پدیده اصلی و مرکزی توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ورزشی، راهبردها در سطوح فردی، میانی و کلان، در شرایط زمینه‌ای، ‌شرایط مداخله‌گر یا میانجی و پیامدها در ارائه مدل کاربست پژوهش‌های ورزشی، مدیران و سیاست‌گذاران سازمان‌های ورزشی، می‌توانند از مقوله‌ها (ابعاد)، مفاهیم مستقل و گویه‌های هر بخش ارائه مدل پیشنهادی جهت توسعه‌ی هرچه بیشتر کاربست دستاوردهای علمی پژوهشی با تاکید بر حوزه ورزش و جوانان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Development Model for the Application of Scientific Research Achievements with Emphasis on Sports and Youth

نویسندگان [English]

  • mehri safarnezhad 1
  • Abolfazl farahani 2
  • Alimohammad Safania 3
  • Hamid Ghasemi 4

1 payam noor

2 professor of sport management department of payame noor university, tehran

3 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran

4 Department of sports management in Payame Noor University

چکیده [English]

Background&Purpose: the purpose of this study was to Presenting a Development Model for the Application of Scientific Research Achievements with Emphasis on Sports and Youth. Methodology: The research instrument was semi-structured interviews whose validity was confirmed and its reliability was calculated by Piecaste criterion of 0.94. Findings of the research According to the stages of research, the findings of documentary studies and findings of interviews were combined in the form of data theorizing method with the approach of Strauss and Corbin (1998(.

Results: The mentioned data were identified in the form of 4 axes, 62 categories, 189 concepts and 238 open codes (items) and were placed in the heart of the six dimensions of the paradigm model. After determining the contextual conditions, intervening conditions, causal conditions, central phenomenon, strategies and consequences; The proposed model was designed to develop the application of national sports research.

Background conditions; Intervenor conditions; Conclusion: Finally, a series of library and research studies showed that according to causal conditions, in the main and central phenomenon of the development of the application of sports research, strategies at individual, intermediate and macro levels, in contextual conditions, intervening or mediating conditions and consequences in Presenting the application model of sports research, managers and policy makers of sports organizations can use the categories (dimensions), independent concepts and items of each section to present the proposed model to further develop the application of sports research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • application of achievements
  • sports and youth