نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 استاد علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مهاجرت نخبه‌های‌ورزشی را می‌توان بعنوان پدیده‌ای اجتماعی دانست که در دهه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته‌است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر در این زمینه در جهت طراحی مدل با رویکرد کیفی از نوع فرامطالعه و از مسیر فراترکیب انجام شد. جامعه پژوهش شامل اسناد علمی چاپ‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی در محدوده زمانی 1380 تا 1400 (2001 تا 2022 میلادی) به‌‌تعداد 251 سند بود، که با طی مراحل فراترکیب در نهایت نمونه-ای به‌تعداد 19 سند منطبق با معیارهای پذیرش انتخاب شد. یافته‌های مطالعه‌های کیفی منتخب در این زمینه بصورت نظام-مند بررسی و همچنین، مولفه‌ها و مضمون‌های تشکیل‌دهنده از روش تحلیل‌محتوا شناسایی و طبقه‌بندی شد. روایی نتایج تحقیق با استفاده از فرم Casp و با نظر خبرگان تایید و پایایی داده‌ها هم از طریق شاخص کوپاکوهن (626/0) محاسبه گردید. یافته‌های پژوهش‌ حاکی از شناسایی 155 شاخص اولیه بود که در 27 مفهوم فرعی، 17 مفهوم اصلی و در 2 بعد کلی عوامل رانشی (داخلی) و عوامل کششی (خارجی) طبقه‌بندی شدند. این نتایج می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌های مدیران و برنامه‌ریزان در راستای نگهداشت نخبه‌های‌ورزشی در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Synthesis Studies of Migration of Sports Elites

نویسندگان [English]

  • javad Mostafaei 1
  • farzam farzan 2
  • Akbar Aliverdinia 3

1 PhD student in Sports Management, Mazandaran University, Babolsar

2 Associate Professor of Sport Management, University of Mazandaran

3 Professor Social Sciences, Department of Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Sport elites’ migration can be considered as a social phenomenon that has grown significantly in recent decades. The aim of this study was to identify the effective factors in this field in order to design a model with a qualitative approach of meta-study type and from a meta-synthesis path. Research community included scientific documents published in valid domestic and foreign databases in the period of 1380 to 1400 (2001 to 2022 AD) with 251 documents. Finally, a sample of 19 documents was selected according to the admission requirements. The findings of selected studies in this field were systematically reviewed and also constituent components and themes were identified and classified by content analysis method. The validity of the research results was confirmed using the Caps form and with the opinion of experts, and the reliability of data was confirmed using the Kappa Cohen index (0/626). Study findings showed the identification of 155 initial indicators that were classified into 27 sub concepts, 17 main concepts and two general dimentions, thrust factors (internal) and traction factors (external). These results can be the basis for the decisions of managers and planners in order to retain the sport elites in country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Sport Elites
  • Thrust Factors
  • Traction Factors
  • Meta-Synthesis