نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

چکیده

این تحقیق به صورت کمی و با روش پیمایشی به انجام رسیده است. برای جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. با توجه به این که این تحقیق پیرامون زوجین دارای منازع بوده است، تعداد 60 زوج(120 نفر) که در نیمه اول سال 1400 به اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد مراجعه کرده بودند به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS انجام شد و داده‌های توصیفی در قالب جداول توصیفی و ماتریس همبستگی ارائه شده است و داده‌های استنباطی با استفاده از مدل‌ معادله ساختاری ارائه گردیده است. برای پاسخ به پرسش پژوهش، ابتدا مفهوم منازعات در قالب چهار بُعد روانی، جسمی، جنسی و مالی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نظریات مختلف در حوزه علوم اجتماعی عواملی چون مردسالاری، فردگرایی، ارزش‌های سنتی و مدرن و نبود مهارت حل منازعه به عنوان متغیرهای مستقل مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد از میان ابعاد چهارگانه منازعات زناشویی، بیشترین تاثیر ناشی از بُعد منازعات روانی بود و در حوزه متغیرهای مستقل بیشترین تاثیر مربوط به فردگرایی و هم چنین تفاوت در ارزش‌های فرهنگی زوجین بود. برخی از ابعاد خاص(مانند منازعات روانی) می‌تواند میزان اثرگذاری برخی دیگر از ابعاد(مانند بُعد جنسی) را به شدت کاهش دهند. نتایج نشان داد نبود مهارت حل منازعه نقش مهمی در بروز این منازعات دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Family conflicts among young couples (investigation of conflicting norms)

نویسندگان [English]

  • ramin moradi 1
  • mohammad Norian 2

1 Yasouj University, Iran

2 Departmentof Social Sciences, University of Yasouj, Iran

چکیده [English]

. The sample size of 120 people who referred to the Najaf Abad city welfare department was selected as a whole. Data analysis was done using SPSS and AMOS software, and descriptive data were presented in the form of descriptive charts and correlation matrix, and inferential data were presented using structural equation model. To answer the research question, first, the concept of conflicts was examined in the form of four psychological, physical, sexual, and financial dimensions, and according to different theories in the field of social sciences, factors such as patriarchy, individualism, traditional and modern values, and the lack of solving skills Conflict was identified as independent variables. The results of the research showed that among the four dimensions of marital conflicts, the greatest impact was caused by the dimension of psychological conflicts, and in the field of independent variables, the greatest impact was related to individualism and also the difference in cultural values of couples. Some specific dimensions (such as psychological conflicts) can greatly reduce the effectiveness of some other dimensions (such as the sexual dimension). The results showed that the lack of conflict resolution skills plays an important role in the occurrence of these conflicts. At the same time, with the change of cultural conditions, a kind of change is created, and these changes, along with the weakness of interpersonal communication and economic and social problems, cause the level of conflicts in the family to increase and become a crisis and threat to the family foundation

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital conflicts
  • individualism
  • modern and
  • traditional values
  • patriarchy