نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاهگلستان، گرگان، ایران.

چکیده

هدف تحقیق مطالعه نقش دیپلماسی ورزش در توسعه روابط بین الملل با کشورهای حوزه خلیج فارس بود. بر این اساس تحقیقی کاربردی و اکتشافی و به روش آمیخته با استراتژی نظریه‌سازی داده‌بنیاد بر اساس مدل گلیزر و رویکرد استقرایی انجام شد 16 مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی و دیپلماسی ورزشی شاغل یا همکار در وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و وزارت امور خارجه تا اشباع نظری انجام گرفت. تحلیل داده‌های کیفی طی دو مرحله کد‌گذاری واقعی و کدگذاری نظری انجام و در نهایت 64 کد باز در 12 مفهوم و 4 مقوله شناسایی شد. جهت تدوین مدل داده های 311 نفر از کارشناسان حوزه مربوط به تحقیق با روش معادلات ساختاری بررسی شد. با توجه به نتایج دیپلماسی فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی و عمومی به ترتیب بیشترین اثر را در دیپلماسی ورزشی با کشورهای حوزه خلیج فارس خواهند داشت. در این بین استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد منطقه، تعامل با دستگاه دیپلماسی کشور و تولید آثار رسانه ای مشترک با سایر کشورها، همکاری اقتصادی با کارآفرینان حوزه خلیج فارس و تنظیم سند همکاری وزارت ورزش و جوانان با وزارت امور خارجه موثرترین هستند. لذا تشکیل کمیته ای از نهاد های متولی ورزش و دیپلماسی کشور و برنامه ریزی برگزاری رویداد ورزشی در حوزه خلیج فارس با پیام صلح و دوستی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sports diplomacy in the development of Iran's international relations with the countries of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • reza saboonchi 1
  • maaryam hosseni asgarabadi 2

1 Department of physical education borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Assistant professor of Sport Science Department, Haman and Social Sciences Faculty, Golestan University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

The purpose of the research was to study the role of sports diplomacy in the development of international relations with the Persian Gulf countries. Based on this, an applied and research was conducted in a mixed method with a data-based theorizing strategy based on Glaser's model and inductive approach. 16 interviews with professors of sports management and sports diplomacy, working in the Ministry of Sports and Youth, national Olympic Committee and Ministry of Foreign Affairs were carried out until theoretical saturation. Qualitative data analysis was done during two stages of real coding and theoretical coding and finally 64 open codes were identified in 12 concepts and 4 categories. In order to compile the data model, the data of 311 experts in the field related to the research was analyzed using the structural equation method.

According to the results of cultural, media, economic and public diplomacy, they will have the most effect in sports diplomacy with the Persian Gulf countries. Using the capacity of non-governmental organizations in the region, interacting with the diplomatic system and producing joint media works with other countries, economic cooperation with Persian Gulf entrepreneurs and the cooperation document between the Ministry of Sports and Youth and the Ministry of Foreign Affairs is the most effective.

It is suggested, a committee of institutions in charge of sports and diplomacy of the country was formed and to plan a sports event in the Persian Gulf with a message of peace and friendship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports diplomacy
  • Persian Gulf
  • Ministry of Sports and Youth