نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تحول دیجیتال در جامعه ی امروزی به مسئله‌ای بنیادین مبدل شده است و شکل کلی مشارکت‌های ورزشی را با تغییر مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت ورزش تفریحی، این نوع تحول می تواند در مشارکت افراد در این فعالیت‌ها نقش مهمی ایفا کند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در طراحی مدل تحول دیجیتال در فعالیت های ورزشی- تفریحی در سطح جامعه است. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بود، که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی)،در بازه زمانی فروردین 1401 الی آذر 1401 انجام شد. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی و با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد و رویکرد گلیزر انجام گرفت. روش تحقیق کمی از نوع همبستگی و با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری انجام پذیرفت. افراد مشارکت کننده شامل 11 نفر بودند که از میان اساتید دانشگاه، متخصصان فناوری اطلاعات و فعالان در این حوزه، با استفاده از روش هدفمند، انتخاب شدند. سپس عوامل با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، دسته‌بندی و طبقه‌بندی شدند. با توجه به اولویت بندی انجام شده در این تحقیق، به ترتیب فرآیندهای تحول دیجیتال با وزن360/0 در اولویت اول، زیرساخت های اساسی با وزن 248/0 در اولویت دوم، محیط دیجیتال با وزن 168/0 در اولویت سوم، تسهیل کننده ها با وزن087/0 قرار گرفتند. پیشنهاد می‌شود با توجه به اولویت بدست آمده برای طراحی مدل تحول دیجیتال در ورزش تفریحی، ابتدا فرآیندهای یافت شده، مورد بررسی و بازنگری قرارگیرند، سپس زیرساختهای لازم برای توسعه تحول دیجیتال در ورزش تفریحی توسط ذینفعان فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing effective factors in designing the digital transformation model in recreational-sports activities in society

نویسندگان [English]

  • Arefeh Khajebafghi 1
  • Alimohammad Safania 2
  • mohsen bagherian 3
  • seyed salahadin naghshbandi 4

1 Ph.D. Student of Sport Management, Department of Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University,

2 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran

3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

4 faculty member of Islamic azad university, sciences and research branches

چکیده [English]

Digital transformation has become a fundamental issue in today's society and has changed the general form of sports participation. Considering the importance of recreational sports, this type of development can play an important role in people's participation in these activities. The purpose of this research is to identify and prioritize effective factors in designing a digital transformation model in recreational sports activities at the community level. The research was an applied research, which was conducted with a mixed (qualitative-quantitative)approach, in the period from April 2022 to December 2022. Exploratory qualitative research method was carried out using Grounded theory and Glazer's approach.Quantitative research method of correlation type and using structural equations approach was carried out. The participants included 11 people who were selected from university professors, information technology specialists and activists in this field, using a targeted method. Then the factors were categorized and classified using open, central and selective coding. According to the prioritization done in this research, in the order of digital transformation processes with a weight of 0.360 in the first priority, basic infrastructure with a weight of 0.248 in the second priority, digital environment with a weight of 0.168 in the third priority, Facilitators were placed with a weight of 0.087.It is suggested that according to the priority obtained for the design of the digital transformation model in recreational sports,the found processes should be reviewed and revised first, then the necessary infrastructures for the development of digital transformation in recreational sports should be provided by the stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recreational sports
  • digital transformation
  • sports-recreational participation