مقاله پژوهشی
راهبرد ها و برنامه های توسعه ورزش همگانی ایران (این مقاله از طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران نهاد ریاست جمهوری استخراج شده است)

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 9-26

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی راهبرد ها و برنامه های توسعه ورزش همگانی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف در شمار پژوهش­های کاربردی و از منظر ماهیت داده‌های پژوهشی، جزو تحقیقات طرح آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی پژوهش، 16 نفر از مدیران و کارشناسان خبره ورزش همگانی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین انگیزه‌ها و عوامل انگیزاننده جهت مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بین زنان و مردان ایرانی

پروانه خلوصی؛ فرشاد تجاری؛ محمدرضا اسمعیلی شازندی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 27-42

چکیده
  این پژوهش قصد دارد با توجه به تحقیقات قبلی، یک پایه و اساس در سطح کشور از طریق تحلیل تعیین انگیزه‌ها و عوامل انگیزاننده برای مشارکت سالمندان در فعالیت­های بدنی بین زنان و مردان ایران به دست آورد. این تحقیق، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی است که به‌صورت میدانی انجام ‌شده است. 1028 سالمند(506 زن و 522 مرد) در 15 شهر کشور بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته‌های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر

سعید قربانی؛ بهمن طیبی؛ غلامحسن رحمان نیا؛ کیانوش دیلمی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 43-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته­های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان (180 نفر که طبق جدول مورگان 118 نفر انتخاب شدند و هر دو پرسشنامه­ موفقیت و افول را پرکردند) و همچنین مسئولان هیئت ها، مربیان و ورزشکاران رشته­های ورزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوری دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در خلال بازی های المپیک 2016

علی دادگر؛ مهدی زاهدی؛ سید قاسم زمانی؛ آرامش شهبازی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 59-74

چکیده
  افزایش میزان اهمیت بُعد اقتصادی ورزش در عصر حاضر و گسترش روش های ارتباطی در سرتاسر جهان بر تعداد اختلاف ها و تعارضات دنیای ورزش افزوده است. این موضوع به خصوص در سطح بین المللی بیشتر مشاهده می شود. از این رو، صاحب نظران حوزه ورزش  به ویژه حقوق ورزش تصمیم گرفتند که مرجعی بین المللی، بیطرف و آگاه را برای حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مرور سیستماتیک مطالعات اعتیاد به کار

برانوش نیک بین؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ حسین عباسیان

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 75-104

چکیده
  با توجه به اهمیت کار در زندگی امروز و بروز عواقب ناشی از آن همچون اعتیاد به کار، از یک سو و  با توجه به نبود توافق لازم در بین محققان مختلف در مورد مفهوم اعتیاد به کار از نظر ماهیت، پیشایندها و پیامدهای این مفهوم از سویی دیگر، هدف این تحقیق مرور سیستماتیک تحقیقات انجام شده پیرامون اعتیاد به کار  می باشد. در این راستا با تکیه بر روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط بین حمایت های اجتماعی و خودتنظیمی با فعالیت بدنی اوقات فراغت کارگران ایران

مهدیه آیرم؛ علی زارعی؛ فرشاد تجاری

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 105-116

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با خودتنظیمی و رابطه آن با فعالیت بدنی اوقات فراغت کارگران ایران می باشد. این پژوهش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری آن، کارگران ایران و نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای ساده از 15 استان، به تعداد 388 کارگر می باشد. جمع آوری     داده ها از طریق پرسشنامه "مشارکت در فعالیت بدنی اوقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل ارتباطی سرمایه‏ روانشناختی و اشتیاق شغلی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

نسرین عزیزیان کهن؛ ماهرخ دهقانی؛ ایوب بهتاج؛ غفار کریمیان پور

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 117-134

چکیده
  هدف این پژوهش، تدوین مدل ارتباطی سرمایه‏ روانشناختی و اشتیاق شغلی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی، از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ کارکنان اداره کل ورزش وجوانان اردبیل بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 145 نفر از کارکنان اداره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با رفتار سیاسی براساس نقش تعدیل‌کنندگی مهارت سیاسی و اراده سیاسی در صنعت ورزش

رباب مختاری؛ علی محمد صفانی؛ حسین پورسلطان زرندی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 135-152

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با رفتار سیاسی براساس نقش تعدیل‌گر مهارت سیاسی و اراده سیاسی در صنعت ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع طرح همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش کشور و فدراسیون­ها بود که بالغ بر 1500 نفر می‌باشند. از بین فدراسیون­ها، 4 فدراسیون ورزش تیمی و 4 فدراسیون ورزش انفرادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب (مورد مطالعه: دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران)

فاطمه دوله؛ سیف الله سیف الهی؛ حبیب اله زنجانی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 153-176

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد که از آن میان، 380 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین شدند. در مبانی نظری از نظریه های مرتبط با این حوزه استفاده شد و در پایان، مدل نظری تحقیق طراحی گردید. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی

جعفر سطوتی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 177-198

چکیده
  حق اشتغال جوانان از جمله حقوقی است که در زمره حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار می­گیرد و در بسیاری از اسناد حقوق بین­الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن و سایر اسناد حقوق     بین­المللی در زمینه توسعه و جوانان مورد توجه قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگرش دختران جوان پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده رفاه در سال 96-1395)

طاهره جعفری؛ مریم کوهستانی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 199-218

چکیده
  مقاله حاضر برگرفته از تحقیق دانشگاهی با عنوان "نگرش دختران جوان پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید" می باشد. مراسم خواستگاری، مقدمه ای برای ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. خواستگاری در گذشته به صورت سنتی اجرا می شده است، اما با گذشت زمان و پیچیده شدن جوامع، خواستگاری سنتی به خواستگاری جدید تغییر شکل یافته است. هدف از انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین جامعه‌شناختی مشارکت فرهنگی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال)

اقباله عزیز خانی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 219-240

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی مشارکت فرهنگی در بین جوانان شهر خلخال و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام شده است. در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به مشارکت فرهنگی است. چارچوب نظری و مدل نظری با استفاده از نظریه های ژان بودریار، لیک و هاچفلد، دورکیم و هانتیگتون و نلسون ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه رسانه‌های دیداری خارجی و ارزش‌های نوجوانان و جوانان شهر شیراز

علی روحانی؛ سمیه هاشمی؛ مسعود انبارلو

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 241-264

چکیده
  نوجوانان و جوانان در بیشتر نقاط جهان، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین گروه جمعیتی هر کشوری محسوب می‌شوند. در کنار توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، بسیاری از حوزه‌های رفتاری و اجتماعی آنها تغییر یافته است و در همین راستا بسیاری از ارزش‌ها، هنجارها، عادات، منش، سبک­های زندگی و ویژگی‌های آنان دگرگون شده است. بر این اساس، در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی انطباق با زندگی شهری در بین جوانان و سالمندان شهر تهران

محمد احمدی زیدکندی؛ عالیه شکر بیگی؛ امیدعلی احمدی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، صفحه 265-285

چکیده
  هدف مقاله حاضر، مطالعه جامعه شناختی جوانان و سالمندان شهر تهران و میزان انطباق آنان با زندگی شهری می باشد. در مبانی نظری از نظریه‌های آوئن، فوریه، ریچاردسون، واتسون، کوین لینچ، فیلیبس، لاوتن و پاتنام در دو بعد ساختاری و تعاملاتی استفاده شده و در پایان، مدل نظری تحقیق طراحی گردیده است. این پژوهش با توجه به ماهیت خود از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر