مقاله پژوهشی
مطالعه و بررسی جامعه شناختی رابطه کیفیت زندگی زناشویی با عوامل جمعیت شناختی (مورد مطالعه: زنان 18 تا 29 ساله شهر کرج)

فاطمه رشید؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ حسین آقاجانی مرسا

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 9-28

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، سنجش کیفیت زندگی زناشویی جوانان با عوامل جمعیت شناختی می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت خود، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری آن کلیه زنان 18 تا 29 ساله شهر کرج می باشند که با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 465 نفر به روش خوشه ای و سپس تصادفی ساده تعیین شدند. در مبانی نظری از نظریه های کیفیت زندگی، پارسونز، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران

جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 29-48

چکیده
  در حال حاضر بیکاری جوانان یکی از مسائل اساسی کشور است و شناسایی چالش‌های سیاستگذاری اشتغال از پیش‌نیازهای اصلی رفع این مشکل به شمار می آید. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی چالش‌های اساسی اشتغال جوانان و ارائه راهبردی مناسب جهت سیاستگذاری می‌باشد. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده‌های آن از طریق مصاحبه با 17 نفر از صاحبنظران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل موثر بر عدم تمایل به ازدواج در بین کارکنان مجرد ادارات شهرستان همدان

اعظم شکوری؛ اسدالله نقدی؛ حسین امامعلی‌زاده؛ زهرا رحیمی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 49-72

چکیده
  ازدواج از مهم‌ترین دوره‌های زندگی هر فرد است که دیر یا زود اتفاق افتادن یا حتی اتفاق نیفتادن آن پیامدهای گسترده فردی و اجتماعی دارد. در این بین، از تحقیقات پیشین استنباط می‌شود که نداشتن شغل و درآمد از مهم‌ترین موانع ازدواج است، اما مشاهده آمار چشمگیر کارکنان مجرد این سوال را برانگیخت که چرا در گروه شاغلان نیز تجرد وجود دارد. براین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر ساماندهی ازدواج جوانان (مطالعه موردی: دانشجویان گروه علوم انسانی دانشگاه علوم تحقیقات تهران در سال 1395)

سمیه غلامی قاراب؛ سید جلیل حسینی اجداد نیاکی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 73-84

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش،  بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر ساماندهی ازدواج جوانان در کلیه دانشجویان گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در سال 1395 می­باشد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی، از نوع تحقیقات پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه کیفی پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان

یونس دانش؛ مصطفی ظهیری نیا

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 85-96

چکیده
     گسترش و فراگیری شبکه های اجتماعی، نقش مهمی در زندگی روزمره افراد به ویژه جوانان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیامدهای استفاده از  شبکه های اجتماعی انجام شده است. این مطالعه به شیوه کیفی و به روش پدیدارشناسی با نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه نیمه سازمان یافته انجام پذیرفته است.  پس از تحلیل مصاحبه ها، مقوله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

معصومه محمدحسن؛ امیربابک مرجانی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 97-112

چکیده
  سرمایه اجتماعی مانند سرمایه­های دیگر، بستر مناسب را برای دسترسی به فرصت­ها و اهداف زندگی آماده می سازد و یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می­شود. در عصر حاضر، مدیران برای توسعه، بیشتر از آنکه به سرمایه­های فیزیکی و انسانی نیازمند باشند، به سرمایه اجتماعی نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی دیپلماسی فوتبال ایران براساس نظریه زمینه‌ای

داوود نوری؛ بهرام قدیمی؛ معصومه شجاعی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 113-136

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی الگوی دیپلماسی فوتبال در ایران بود که با به کارگیری نظریه زمینه­ای و از طریق مصاحبه با 23 نفر از مدیران، صاحبنظران، اساتید هیات علمی، کارشناسان قانونگذاری و دستگاه دیپلماسی و فعالان حوزه رسانه- که به روش گلوله برفی و انتخاب خبرگان با حداکثر نوسان انتخاب شدند- به اجرا در آمد. داده­های حاصل طی سه مرحله کدگذاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل عوامل موثر بر سکوت سازمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی Fuzzy AHP و ARAS

بهمن نیکخو؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ حسین عباسیان

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 137-160

چکیده
  یکی از مشکلات عمده ای که در حال حاضر سازمان ها  به خصوص بخش های منابع انسانی با آن درگیرند، تمایل نداشتن کارکنان به مشارکت در بحث های سازمانی است. سکوت سازمانی، فرآیند سازمانی ناکارآمدی است که هزینه ها و تلاش های انجام شده را از بین می­برد. هدف اصلی این پژوهش، کمک به سازمان ها جهت آشنایی با مهم ترین عوامل اثرگذار بر پدیده سکوت سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه استراتژی های وزارت ورزش و جوانان با انتخاب سبک رهبری مناسب در ورزش قهرمانی

سید احمد حسینی گل افشانی؛ سیده ناهید کریمی؛ داود عزیزی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 160-178

چکیده
   هدف از این پژوهش، فراهم کردن یک دیدگاه سازماندهی شده و کامل از تاثیر استرتژی های وزارت ورزش بر روی انتخاب سبک رهبری مناسب در ورزش قهرمانی بوده و از 50 مقاله داخلی و خارجی بهره جسته شده است. روش تحقیق حاضر کیفی و داده‌های آن به ‌وسیله کتاب شناسی، سایت شناسی و به روش توصیفی فراهم آمده است. این پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بر اساس عوامل محیطی

شهرزاد اسماعیلی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 179-190

چکیده
  این تحقیق با هدف پیش­بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیت­بدنی بر اساس عوامل محیطی تدوین گردید. پژوهش حاضر از حیث راهبرد از نوع توصیفی، به لحاظ مسیر اجرا از نوع همبستگی، به لحاظ زمان مقطعی، از حیث گردآوری داده­ها میدانی و از نظر هدف کاربردی و از نظر نتایج آینده­نگر می­باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان تربیت­بدنی ورزشکار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل سطح رضایت و وفاداری استفاده کنندگان ازمحصولات و خدمات باشگاه های طراز اول تهران بر اساس مدل ECSI

مصطفی علی یاری؛ ابراهیم محمودی؛ مهدی سوادی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 191-210

چکیده
  در شرایط رقابتی امروز، کشف نیازهای مشتریان و برآورده ساختن خواسته‌های آنها قبل از رقبا، یک شرط اساسی موفقیت برای شرکت‌هاست. هدف این تحقیق، یافتن الگویی برای تبیین رضایت مشتری و اندازه‌گیری آن بوده است. پژوهش حاضر سعی دارد انتظارهای مشتری از عملکرد محصول یا خدمات، با عملکرد محصول یا خدمات (طبق برداشت مشتری)، طی یک فرآیند، مقایسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل مدیریت پیامدهای بدبینی نسبت به تغییرات سازمان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

منیژه جهان بین؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ سردار محمدی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 211-222

چکیده
  بدبینی سازمانی، یکی از موضوعات مهم رفتاری است که در زمینه­های مختلفی می تواند اتفاق بیفتد. یکی از این موارد، تغییر سازمانی است. بدبینی سازمانی از پدیده های نامطلوب بر عملکرد کاری کارکنان در سازمان هاست و طراحی مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر بدبینی نسبت به تغییرات کنونی یا آتی در سازمان از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین فاکتورهای فرایند استعدادیابی: یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی

محمد نوحی؛ جواد شهلایی باقری؛ فرزاد غفوری؛ حبیب هنری

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 223-234

چکیده
  شناخت استعدادهای ورزشی برای بهره گیری از توانایی بالقوه آن­ها امری ضروری برای مربیان و متصدیان ورزش هر کشوری محسوب می­شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تعیین فاکتورهای فرایند استعداد یابی به عنوان یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی بود. روش پژوهش حاضر، اکتشافی و از نوع مدل‌سازی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران فدراسیون­ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی وضعیت موجود و موانع توسعه ورزش همگانی در کشور

محمد بابایی؛ فروغ فتاحی مسرور؛ نادر شاکری

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، صفحه 235-247

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت موجود و موانع توسعه ورزش همگانی در کشور به صورت یک مطالعه کیفی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات به روش کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصان  ورزش همگانی و مدیریت ورزشی (60 نفر)، روسای فدراسیون ها (52 نفر)، مدیران کل ورزش و جوانان استان ...  بیشتر