مقاله پژوهشی
راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

علی رغبتی؛ فریده هادوی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 9-26

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای  ایران بود. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت. انجام مصاحبه ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 18 نفر مورد مصاحبه قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی شرایط علی موثر بر توسعه قابلیت های مدیران نخبه در سازمان های ورزشی منتخب کشور (مطالعه‌ای با رویکرد گراندد تئوری)

فاطمه فاضلی دینان؛ علی محمد صفانیا؛ سید عماد حسینی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 27-48

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شرایط علی اثرگذار بر توسعه قابلیت های مدیران نخبه در سازمان های ورزشی منتخب کشور بود. روش شناسی در این پژوهش از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه‌های تحقیق صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان علمی و نخبگان ورزشی در حوزه تربیت‌بدنی و  علوم ورزشی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران

شهرام نظری؛ نرگس صولتی؛ احمد گرامی گنجه

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 49-70

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد باشگاه‌های ورزشی خصوصی تهران بود. این پژوهش به لحاظ گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی همبستگی می­باشد و جامعه پژوهش را تمامی باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران (459 باشگاه) تشکیل می داد  که بر اساس جدول مورگان، 217 باشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد 250 پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط بین کمال گرایی و خودتعیینی با راهبردهای مقابله ای دانشجویان تیم های ورزشی

مرتضی قالیباف طوسی نژاد؛ مونا رضایی؛ بهروز منتقمی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 71-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین کمال گرایی و خودتعیینی با راهبردهای مقابله­ای دانشجویان تیم های ورزشی بود. جامعۀ آماری  پژوهش شامل دانشجویان ورزشکار عضو تیم های ورزشی دانشگاه علم و صنعت (232 نفر) بود که نمونۀ آماری نیز کل­شمار در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش، «پرسشنامۀ کمال­گرایی چند بُعدی» (فراست و همکاران، 1990) با ضریب پایایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه‌های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تیم استقلال تهران

معصومه کلاته سیفری؛ محسن اسمعیلی؛ مسعود فریدونی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 85-100

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش،‌ بررسی تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه­های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تیم استقلال تهران بود. روش پژوهش همبستگی بود که به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم استقلال تهران بود که حداقل در صفحه رسمی باشگاه در اینستاگرام یا کانال رسمی باشگاه استقلال تهران در تلگرام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی موفقیت سامانه‌‌ی اطلاعات مدیریت وزارت ورزش و جوانان بر اساس مدل دلون و مک‌لین

مازیار حاتمی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 101-114

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میزان موفقیت سامانه وزارت ورزش و جوانان بر اساس مدل دلون و مکلین بود. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده و به صورت میدانی و پرسشنامه‌ای انجام گرفته است. با استفاده از قانون سر‌انگشتی جهت تحلیل معادلات ساختاری حداقل حجم نمونه 320 نفر بود. لذا 350 پرسشنامه در میان کارمندان و مدیران توزیع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا ، خلاقیت و نوآوری سازمانی درادارات تربیت بدنی آموزش وپرورش کشور

عین الله صادقی نیارکی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 115-128

چکیده
  امروزه سبک رهبری یک واژه کلیدی برای تطبیق موفق سازمان ها با نوآوری و خلاقیت می باشد و سبک رهبری تحول گرا به دلیل ویژگی های برجسته می تواند به خوبی این نقش را ایفا کند. لذا این مطالعه ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا، خلاقیت و نوآوری سازمانی در ادارات تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور را بررسی می کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری با میانجیگری فناوری اطلاعات در ادارات کل ورزش و جوانان

حسن آذرنیا؛ علی محمد صفانیا؛ عباس خدایاری

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 129-146

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری  با میانجی گری فناوری اطلاعات در ادارات کل ورزش و جوانان ایران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ استراتژی تحقیق، پیمایشی می باشد که برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرخت، فناوری اطلاعات حنفی زاده و بهره وری(مدل اچیو) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مروری بر تاثیر سالمندی و تمرین بر عضلات اسکلتی

محمدرضا فضلی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 147-166

چکیده
  در دهه های اخیر با رواج زندگی ماشینی، ارتقای سطح بهداشت و در پی آن بالا رفتن سن امید به زندگی، جمعیت سالمند رو به افزایش نهاده است. سالمندی، از دوره های حساس زندگی انسان است که همراه با این رویداد، روند تدریجی تخریب و ضعف اعضای بدن تسریع و به دنبال آن عملکرد جسمانی فرد با افتی شدید رو به رو می شود. از مهمترین تغییراتی که متناسب با افزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 167-192

چکیده
  مطالعۀ حاضر با روش کیفی و به وسیلۀ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و با هدف وارسی نقش خانواده در چگونگی مدیریت ازدواج از منظر جوانان انجام شده است. نمونه‌ها که تعداد آنها 25 تن است، بر اساس رویه‌های انتخاب مبتنی بر بیشترین اطلاعات و حداکثر تغییرات انتخاب شده و در آن صفات جنسیت، وضع تأهل، سن، طبقه و دسترسی مورد ملاحظه قرار گرفته است. تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده ها به جوانان در چهار دهه اخیر (مورد مطالعه : شهر تهران در سال 1397)

سهیلا مبارک؛ زهرا حضرتی صومعه؛ باقر ساروخانی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 193-216

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی انتقال فرهنگ دینی از طریق خانواده ها  به جوانان در چهار دهه اخیر انجام پذیرفت. در تدوین چارچوپ نظری پژوهش حاضر  از نظریات برگر و لاکمن، اینگلهارت، گیدنز ، گلاک و استارک سود جسته شده است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- تبیینی است. جامعه آماری شامل جوانان چهار دهه اخیر در شهر تهران بود و حجم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آموزش کیفی بر اشتغال و هویت فردی جوانان

پروین داداندیش؛ حمید رهنورد

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 217-236

چکیده
  جوانان، نیروی بالنده و موتور محرکه توسعه هر کشور و یکی از ابزارهای قدرت استراتژیک هر واحد ملی به حساب می­آیند. اما داشتن این نیروی انسانی در وضعیتی بالقوه قرار دارد که تبدیل آن به نیروی فعال، نیازمند برنامه­ریزی دقیق در کلیه بخش­ها از سوی سیاستگذاران است. مسئله بیکاری در حوزه جوانان امروزه پدیده­ای جهانی است، ولی کشورهای پیشرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آرزوهای اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی 15 تا 18 ساله در شهر یزد

علی روحانی؛ عباس عسکری ندوشن؛ سعید کشاورزی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 237-256

چکیده
  آرزوها، یکی از مفاهیم مهم اجتماعی هستند که پیامدهای اجتماعی متعددی در پی دارند، اما در بیشتر پژوهش‌های جامعه‌شناسی مغفول مانده‌اند و روان‌شناسان آن را علی‌رغم دلالت‌های اجتماعی فراوان به ویژگی‌های روانی تقلیل می‌دهند. در این‌ مسیر، ضمن برشمردن دلایل اهمیت این مفهوم اجتماعی و نقش آن در شکل‌گیری جهت‌گیری‌های اجتماعی کلی جامعه،‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش سلامت اجتماعی و برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

کریم رضادوست؛ علی‌حسین حسین‌زاده؛ ایوب رستمی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 257-278

چکیده
  هدف این پژوهش، سنجش سلامت اجتماعی و برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می‌باشد. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه‌های کییز، بودریار، لایکوک، برکمن، رز و وو می‌باشد. روش انجام این پژوهش کمی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 374 نفر به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پژوهش کیفی پیامدهای رابطه خارج از ازدواج دختران جوان با جنس مخالف

منصور فتحی؛ محمدتقی کرمی قهی؛ مرضیه پوراسمعیلی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، صفحه 279-298

چکیده
  با توجه به روند رو به رشد روابط خارج از ازدواج دختران با جنس مخالف در سال های اخیر، پژوهش حاضر با هدف فهم عمیق تجربه زیسته دختران از پیامدهای این نوع رابطه صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در نظر گرفتن ملاک اشباع نظری، با 30 دختر 18 تا 31 سال ساکن شهر تهران مصاحبه به عمل آمد. جهت ...  بیشتر