مقاله پژوهشی
بزه‌دیده شناسی جرائم علیه جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

محمدعلی فاطمی نیا؛ قباد کاظمی؛ ستار پروین

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.734

چکیده
  بسیاری از جرائم که در سطح جامعه رخ می‌دهد معمولاً در آمارها منعکس نمی‌شوند و از این جهت است که نمی‌توان به آن‌ها اعتماد نمود. وقوع جرائم و به‌ویژه جرائم علیه اشخاص، دارای بزه‌دیده‌گانی است که به دلایل متعدد حاضر به گزارش رخداد جرم به مسئولان ذی‌ربط نیستند. پیمایش‌های بزه‌دیده ‌شناسی راهی مناسب برای برآورد دقیق میزان وقوع جرائم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چرایی رابطه فرا زناشویی زوجین در شهر تهران

هلن نیک بخش؛ نوروز هاشم زهی؛ نازنین ملکیان

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2202.2574

چکیده
  خانواده نقش مهمی در همبستگی اجتماعی دارد و هر نوع تحول در روابط زوجین آن را متاثر می سازد. یکی از تحولاتی که بنیان خانواده را سست و ناپایدار می‌سازد، ارتباط فرا زناشویی همسران است. ارتباط نامتعارف به معنای عدم پایبندی به تعهد ازدواج بوده و با توجه به این‌که بنیان خانواده و در نتیجه ارکان جامعه را با مخاطره مواجه می‌کند؛ واکاوی آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
" جوانان و کارزارهای انتخاباتی در ایران : مطالعه موردی انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری"

محسن امیری؛ سیمین حاجی پور؛ مجتبی مقصودی؛ رضا کاویانی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 51-76

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1809.2286

چکیده
  تحلیل رفتار انتخاباتی یکی از کارویژه‌های اساسی جامعه‌شناسی انتخابات است که پژوهشگر می‌تواند با مطالعه انتخابات‌های مختلف، الگوهای متعددی در رفتار انتخاباتی ارائه دهد. در پژوهش حاضر هدف شناسایی و تعیین مولفه های تاثیر گذار بر جذب جوانان به کارزارهای انتخاباتی کاندیدای پیروز ، انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 و 12 می باشد. بر همین اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن (موردمطالعه: دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان)

جابر مولایی؛ حبیب هاشمی فر؛ فاطمه هاشمی رئوف

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1422.1983

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی (و ابعاد سه‌گانه آن) بر مدیریت بدن در بین دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان است. از نظریه‌های بوردیو، شیلینگ، مارتین و گانتز استفاده شده است. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیل مطالعات نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی ایران

لاچین علیزاده؛ محمد نصیری

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.500

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل مطالعات نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی انجام شد. روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه تحقیقات گزارش شده در زمینه بررسی نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی بود. از بین جامعه آماری 11 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند، از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر استعدادیابی ورزش دانش آموزی در سامانه جامع مدیریت اطلاعات

بهشته دادگر؛ فریده اشرف گنجوئی؛ محمدرضا اسماعیلی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.495

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر استعدادیابی ورزش دانش‌آموزی در سامانه جامع مدیریت اطلاعات بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش‌شناسی کیفی با استفاده از نوع تحلیل محتوا، مبتنی بر روش نوخاسته بود. جامعه آماری این پژوهش را اسناد منتشر شده پیرامون مبحث استعدادیابی ورزش دانش‌آموزی و 21 نفر از صاحب‌نظران تشکیل دادند. نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران

محمد مهدی سلطانی؛ حسین علی محمدی؛ حمید فروغی پور

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.496

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران طراحی گردید. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه‌ی آماری بخش کیفی را نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه مالکیت فکری تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی، 12 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در بخش کمی؛ جامعه آماری شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل ساختاری موانع اجرای برنامه ریزی راهبردی در فدراسیونهای ورزشی ایران

حوریه نیک دست

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 147-164

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.775.1531

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش تدوین مدل ساختاری برای شناسایی موانع اجرای برنامه ریزی راهبردی در فدراسیونهای ورزشی ایران بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان خبره فدراسیونهای ورزشی به تعداد 200 نفر بود. نمونه گیری به روش تمام شمارانجام گرفت و تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل استراتژیک آمایش سرزمینی فوتبال ایران

رسول نظری؛ نصرالله سجادی؛ جواد محمدی؛ حسین رجبی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 165-182

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.728.1497

چکیده
  به نظر می رسد ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار می باشد. هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی فوتبال ایران بود. جامعة آماری پژوهش، صاحبنظران ایران بودند. در مجموع 70 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی از روشهای کیفی پرسشنامة باز و مصاحبه و روش های کمی ضریب دهی و رتبه دهی برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سیدمحمدحسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 183-210

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.640

چکیده
  هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی می‌باشد. تحقیق از لحاظ استراتژی (راهبرد) کیفی، مبتنی بر تحلیل محتوا با هدف کاربردی و توسعه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان، دانشجویان گرایش‌های مختلف رشته‌ی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، مدیران سازمانی با تخصص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر شکل دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم های ورزشی

محبوبه نقوی؛ امیررضا خادم

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 211-236

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1288.1893

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه‌ اجتماعی بر شکل‌دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از تماشاگران ورزشی زن و مرد و اعضای کانون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان

فاطمه شایگان؛ مرتضی دوستی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 237-256

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.648.1440

چکیده
  پژوهش حاضر تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان می‌باشد. پژوهش، به روش آمیخته است. جامعه آماری شامل نخبگان دانشگاهی، چابکسواران، مربیان، تماشاگران، مالکان اسب، کارشناسان که در عرصه اسب‌دوانی گلستان فعالیت می‌کنند. در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری، فرصت ‌ها شناسایی شد. در مرحله دوم، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی (مطالعه موردی: استادیوم ورزشی صد هزار نفری آزادی)

علی اصغر دورودیان؛ معصومه شهبازی؛ موسی اکبری

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 257-272

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1556.2080

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی (مطالعه موردی:استادیوم صد هزار نفری ورزشی آزادی) بود که این تحقیق به شیوه کیفی و کمی با استفاده از روش مقایسه های زوجی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی می باشد، مدیران و صاحبنطران و کارشناسان مرتبط با حوزه مدیریت بحران اماکن ورزشی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین تاثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی ادراک از هویت اجتماعی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان)

حمید فروغی پور؛ معصومه احدی نژاد؛ نجف آقایی؛ رضا صابونچی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 273-288

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1535.2059

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تعین تاثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی ادراک از هویت اجتماعی در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد جامعه آماری این پژوهش 280 نفر از کارکنان و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بوده است که به روش تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر حکمرانی خوب مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان

جعفر خوشبختی؛ داود مودی؛ سید محمد هاشمی آهویی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 289-304

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1096.1750

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر حکمرانی خوب مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و خراسان جنوبی بود. این پژوهش به روش توصیفی– تحلیلی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان جنوبی و کرمان شامل 90 نفر بودند که بر روش نمونه گیری تمام شمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل اولویت سرمایه گذاری در امور اجتماعی با تاکید بر پارامترهای غیرمالی (کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران)

حمیدرضا غریب

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 305-322

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1594.2107

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدلی با پارامترهای غیرمالی در اولویت سرمایه گذاری در امور اجتماعی (با تأکید بر کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و با توجه به تقسیم بندی بر حسب روش استنتاج، از نوع توصیفی و اکتشافی می‌باشد. پرسشنامه پژوهش، ساخته محقق بوده و روایی آن توسط خبرگان متشکل از 2 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مسیر آینده نگری ورزش استان کرمان

امیررضا آشورماهانی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 323-340

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1270.1879

چکیده
  این پژوهش با هدف اصلی ارائه مسیر آینده نگری در ورزش استان کرمان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و با رویکرد آینده پژوهی بود، به منظور جمع آوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه و تحلیل اثرات متقاطع استفاده شد. افراد مشارکت کننده در این پژوهش 40 خبره بودند که معیار اشباع نظری پژوهش مد نظر بود. برای تحلیل اثرگذاری و اثرپذیری این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موانع و راهکارهای توسعه اشتغال‌زایی در ورزش استان خراسان جنوبی

محمد حسین قربانی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ حسین زارعیان

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 341-362

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.498

چکیده
  هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین موانع و راهکارهای اشتغال‌زایی در ورزش استان خراسان جنوبی بود. پژوهش حاضر از لحاظ روش به صورت آمیخته (کیفی-کمی) و از لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی بود. به منظور گردآوری داده ها در مرحله کیفی تحقیق از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد صاحب‌نظر استفاده شد و در مرحله بعد با توجه به اطلاعات و داده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فهم جامعه شناختی عملکرد ورزشی بر اساس خود پذیرشی و مدیریت بدن در دختران ورزشکار شهر تهران در رشته انفرادی(بدنسازی)

حسن اسفندیار جهرمی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 363-382

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1069.1731

چکیده
  مطالعه حاضر با استعانت از رویکرد کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی می کوشد مدل پارادایمی خودپذیرشی و مدیریت بدن با رویکرد جامعه شناختی در دختران بدنساز را بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر کنشگران از این مفهوم به دست دهد . سوژة این مطالعه 49 نفر دختران بدنساز تشکیل می دهند که با استفاده از شیوه نمونه گیری نظری و قضاوتی به صورت حضوری و داوطلبانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران

آزیتا شجاعی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، صفحه 383-400

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.641

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران  انجام شد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی، و از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه آماری 105 شرکت تولیدی ورزشی متوسط و بزرگ ایران بود که نمونه آماری به تعداد 230 ...  بیشتر