مقاله پژوهشی
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اولویت نظام های ارزشی جوانان، مورد مطالعه: جوانان 29-15 ساله شهر اردبیل

حسن شیرعلیزاده؛ منصور حقیقتیان؛ اصغر محمدی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1863.2320

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اولویت نظام های ارزشی جوانان، مورد مطالعه: جوانان 29-15 ساله شهر اردبیل در سال 1399 انجام شد. در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به اولویت نظام های ارزشی جوانان است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه از اعتبار صوری و قابلیت اعتماد نیز با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تفکر خودکشی تا اقدام ( مطالعه ای پدیدارشناسانه )

ملیحه عابدی؛ مهسا لاریجانی؛ مجید عابدی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1866.2323

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال توصیف تجربه و درک از تفکر خودکشی وجهان پدیداری در نزد سربازان است. این پژوهش یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی است. جامعه مورد نظر سربازان درحال خدمت درسال 1399 بود که به دلیل حساسیت نظامی با روش نمونه‌گیری هدفمند وگوله برفی انجام شدواز بیان نام پادگان خاص پرهیزشده است. پس از مصاحبه با 8 سرباز پاسخ های افراد به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر برخی متغیرهای اجتماعی بر گرایش جوانان به مصرف الکل (مورد مطالعه: شهر اهواز)

کریم رضادوست؛ اسماعیل هاشمی؛ اسماعیل زکوی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1884.2338

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان شهر اهواز به مصرف الکل می‏باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 383 نفر برآورد شد و برای انتخاب آن ها از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. به منظور جمع‏آوری داده‏های این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS23 استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز پسران جوان (مورد مطالعه شهر ایلام)

علی ایار؛ هادی افرا

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1899.2350

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز در بین جوانان است. جامعه آماری جوانان 18 تا 30 سال شهر ایلام هستند که حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 520 نفر تعیین گردید. داده ها توسط آمار توصیفی و آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار spss22 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می-دهد که بین سرمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با رویکرد ISM

محمد همایونپور؛ ولی نوذری؛ سید احسان امیرحسینی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 337-355

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1387.1962

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی مدل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با رویکرد ISM بود. پژوهش به روش آمیخته کمی و کیفی و در چارچوب تحقیقات توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، کلیه ورزشکاران و مربیان شاغل در لیگ های حرفه ای ایران بود که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 368 نفر انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل ارتباطی سبک های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران

سعید سلگی؛ فریده اشرف گنجوئی؛ علی زارعی؛ جاسم منوچهری

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 259-278

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1621.2131

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی طراحی مدل ارتباطی سبک‌های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون ناشنوایان ایران بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضررا کلیۀ ورزشکاران تیم‌های ملی ناشنوایان ایران تشکیل داده است که تعداد آن‌ها 220 ورزشکار می باشد و نمونه آماری تحقیق را ورزشکاران اعزامی به مسابقات برون مرزی به تعداد 150نفر تشکیل داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آینده نگر انگیزه خدمات داوطلبانه ورزش همگانی و رویدادهای ورزشی محلی با استفاده از روش تحلیل علی لایه ای

مهدی نیکویه؛ علی همتی عفیف؛ عین اله کشاورز ترک؛ شهریار شیرویه پور

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 193-212

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1623.2133

چکیده
  با توجه به اهمیت خدمات داوطلبانه ورزشی و روند نزولی آن، تقویت انگیزه نیروی انسانی داوطلب یکی از روندهای کلیدی توسعه این امر در جامعه هست چراکه نیروهای داوطلب مجموعه مهمی از منــابع انســـانی ســازمـان‌های ورزشی محسوب می‌شوند. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در انگیزه خدمات داوطلبانه ورزش همگانی و رویدادهای ورزشی محلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مضامین راهبردی منابع انسانی رشته های ورزشی اولویت دار استان فارس با رویکرد آمایش سرزمینی

محسن سالاری؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ رسول نظری

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 213-232

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.777.1529

چکیده
  از آنجا که شناخت تفاوت های منطقه ای و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر ورزش به منظور رسیدن به توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است، هدف پژوهش حاضر تحلیل راهبردی آمایش سرزمینی منابع انسانی ورزش استان فارس بود. روش پژوهش حاضر از منظر جهت گیری جزو پژوهش های توسعه ای می باشد که به صورت پیمایشی انجام گردید. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان ورزش استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه چارچوب نظری مبتنی بر تحلیل و برنامه ریزی توسعه مشارکت ورزشی اقشار خاص (مطالعه موردی جامعه جانبازان، معلولین، ناشنوایان و نابینایان)

سید عسگر حسینیان مهاجر؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 173-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.815.1566

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش ارائه چارچوبی بر تحلیل و برنامه ریزی توسعه مشارکت ورزشی جانبازان، معلولین، ناشنوایان و نابینایان (ج.م ،ن.ن) بود. روش تحقیق از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و به صورت مطالعه موردی (ورزش جانبازان و معلولین) می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه متخصص انسانی (22 نفر) و جامعه اسنادی و اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر پیوندکاری بر توانمندسازی روان‌شناختی وزارت ورزش و جوانان کشور

سجاد بیرامی؛ علی محمد صفانیا؛ اکبر آفرینش خاکی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 321-336

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.834.1571

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر پیوندکاری بر توانمندسازی روان-شناختی وزارت ورزش و جوانان کشورانجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور تشکیل می‌داد که تعداد آنها 831 نفر بود. حجم نمونه برای مطالعه حاضر با توجه به حداقل نمونه، برای مدل معادلات ساختاری،250 نفر بود که به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش

فهیمه محمدحسن؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 149-172

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1643.2160

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش انجام شد. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری روسای فدراسیون‌های المپیکی، سیاستمداران و صاحبنظران و خبرگان علمی که در امور بین الملل فعالیت داشته اند بود و جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه‌گیری تا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ محمد احسانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 355-374

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.858.1587

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران

ابوالفضل تجرد؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علی پور درویشی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 395-418

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1067.1729

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و فهم پدیده داغ ننگ در جامعه ورزش معلولین با رویکرد کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی انجام شده و می کوشد یک مدل پارادایمی از مفهوم داغ را بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر کنشگران از این مفهوم را در جامعه ورزشکاران معلول ایرانی ارائه دهد.مشارکت کنندگان در این تحقیق 65 ورزشکار معلول از تیم های پارالمپیک می باشند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب شناسی و مقایسه موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ بهمن طیبی؛ کیانوش دیلمی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 419-439

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1271.1880

چکیده
  هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی و مقایسه موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان بود. پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نفرات منتخب از بین روسای ادارات ورزش و جوانان، مدیران عامل باشگاه های ورزشی فعال و اعضای مجمع خیرین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب‌شناسی سازمانی آیین‌نامه تأسیس فضاهای ورزشی (کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان) از دیدگاه خبرگان ورزش

داود نصر اصفهانی؛ سمیه رهبری؛ علیرضا خسروی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 233-258

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1126.1783

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی سازمانی آیین‌نامه تأسیس فضاهای ورزشی (کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان) انجام گردید. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده‌بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 15 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با مدیران ادارات ورزش و جوانان، باشگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آثار ماده‌های قانونی (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات‌های ورزشی استان اصفهان

مهدی سلیمی؛ محسن طیبی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 279-300

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.647

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیلی بر آثار ماده­های قانونی (ماده 88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات­های ورزشی استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه­ی آﻣﺎری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر؛ فرشاد تجاری

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 89-122

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.648

چکیده
   شواهد حاکی از این است که در سال های اخیر فوتبال به عنوان رشته ای پر طرفدار شناخته شده است از این رو مدیران به دلیل دردست نداشتن طرحی جامع برای دوره حرفه­ای فوتبال و توسعه منابع انسانی در این حوزه با چالش هایی مواجه می­گردند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای در ایران است. این پژوهش از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه‌ای زنان ایران

شهره صادقی؛ سیّد نصراللّه سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 375-394

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.649

چکیده
   اهمیت و ضرورت ورزش بانوان و گسترش حضور آنان در رویدادهای ملی و بین­المللی، توجه به بازاریابی ورزشی به عنوان مهمترین اصل در جذب حامیان مالی ضروری به نظر می­رسد. هدف از این پژوهش شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه­ای زنان ایران بود. تحقیق از نوع کاربردی، با روش کیفی و بر مبنای نظریه زمینه­ای انجام گرفت. برای جمع­آوری داده­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.650

چکیده
  این  تحقیق با هدف طراحی برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی کشور برای کسب رتبه هشتم در مسابقات المپیک 2024 انجام شد.در این تحقیق چشم انداز ، حوزه های کلیدی عملکرد ، اهداف ، نقاط قوت و ضعف ، تهدید ها و فرصت ها و موقعیت استراتژیک و استراتژی های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک 2024 مشخص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

احمد محمودی؛ برانوش نیک بین؛ علیرضا خانجانی؛ محمدحسین قربانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، صفحه 301-320

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.778

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (160 نفر) بود و بر اساس روش نمونه‌گیری کل شمار، تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 133  پرسشنامه ...  بیشتر