مقاله پژوهشی
طراحی مدل توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

مظاهر ذوالفقاری؛ زهرا نوبخت؛ مهدی نادری نسب

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 293-312

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.857.1586

چکیده
  هدف: امروزه فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرات فراوان، از حالت یک ورزش ساده تبدیل به یک تجارت مبدل شده است و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش: از نظر نوع، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل: 46 نفر از مدیران عامل و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی نقش باشگاه در شکل‌گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

بهزاد پورفرهمند؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 273-292

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.732.1615

چکیده
  هدف از انجام تحقیق شناسایی نقش باشگاه در شکل گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود که به شیوه کیفی در سالهای 97و 96انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و روسای هیئتهای فوتبال استانهای حاضردر لیگ برتر در فصول شانزدهم و هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران و همچنین سایر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران

علیرضا پاشائی خامنه؛ فرشاد امامی؛ 3. سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 389-406

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.949.1644

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران بود.روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه های تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران عامل و هیئت رئیسه باشگاه‌های ورزشی معتبر، مربیان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور

محمدصادق فرجی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1907.2359

چکیده
  مدیریت خطر امری ضروری در حفظ ایمنی اماکن ورزشی و فراهم آوردن محیطی مناسب برای ورزش است. با توجه به اهمیت فعالیت ورزشکاران در محیطی ایمن، پیاده سازی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی، باید در اولویت قرار گیرد. از این رو هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور بود. این تحقیق با رویکرد آمیخته(کیفی و کمی) انجام گرفت. به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی

یعقوب بدری آذرین؛ فاطمه عبدوی؛ ماهرخ دهقانی؛ ایوب بهتاج

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 367-388

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1652.2158

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی می‏باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع بنیادی؛ روش انجام آن ترکیبی(کیفی و کمی) و از نوع (اکتشافی و توصیفی- پیماشی) که روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای- میدانی است. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیل عوامل موثر بر کنترل فساد در سازمان های ورزشی ایران

محبوب ذکی؛ محمد نصیری

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 201-222

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1780.2264

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل عوامل کنترل کننده فساد در سازمان های ورزشی کشور انجام شد.روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود.جامعه آماری شامل 17 پژوهش داخلی انجام شده در زمینه عوامل کنترل کننده فساد در سازمان های ورزشی کشور در بازه زمانی 1385 تا 1399بود.از بین جامعه آماری 8 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند از طریق روش سرشماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی ساختاری توسعه انجمن های ورزش‌های رزمی در ایران

حمیدرضا حصارکی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ سیدنعمت خلیفه

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.876.1596

چکیده
  تحقیق پیش رو با هدف کلی تدوین مدل توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان ورزش های رزمی و ورزشکاران رشته های رزمی بود (500=N). ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران بود. به منظور تجزیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کشور

مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1418.1979

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بود. روش پژوهش کیفی و از نوع گرندد تئوری بود. گردآوری داده‌ها، از طریق مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب‌نظران سه حوزه علمی، اجرایی و ورزشی که شامل، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه کارآفرینی(شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی ساختاری تفسیری بازنشستگی نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی

سامان ایزدمهر؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 161-184

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1981.2404

چکیده
  تحقیق پیش رو با هدف کلی طرحی الگوی بازنشستگی نیروی انسانی با تاکید بر شایستگی منابع انسانی و ویژگی‎های فردی در ورزش انجام گرفت. روش تحقیق آمیخته با استفاده از شیوه های کیفی و کمی بود که در سال 1400 انجام شد. در بخش کیفی از روش مصاحبه اسمی و در بخش کمی از روش ساختاری تفسیری استفاده شد. جامعه آماری شامل خبرگان ورزش و منابع انسانی بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل روابط ابعاد و شاخص‌های بازاریابی تحت وب؛ باشگاههای فوتبال ایران و اسپانیا

سمیه حسینی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی؛ رسول نظری

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 347-366

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1985.2407

چکیده
  چکیدههدف اصلی این پژوهش، بررسی بازاریابی تحت وب، ابعاد و شاخص‌ها؛ مقایسه باشگاههای فوتبال ایران و اسپانیا در بازار هدف است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه خبره بود. در پس از انجام دلفی فازی و غربالگری شاخص‌ها، از تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

اسلام کریمی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1708.2206

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این منظر داده های پژوهش با استفاده از رهیافت پژوهش کیفی و از نوع مطالعه دلفی، با تشکیل پنل13 نفره دلفی از خبرگان و صاحب نظران حوزه ورزش فوتبال و در سطح دانشگاهی و اجرایی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی انتخاب شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین برنامه راهبردی گردشگری ماجراجویانه با استفاده از مدل SOAR

صدیق محمودی؛ مظفر یکتایار؛ مهرداد محرم زاده

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 185-200

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1148.1787

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین برنامه راهبردی گردشگری ماجراجویانه با استفاده از مدل SOAR بود. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف کاربردی و به شکل میدانی اجرا شد، جامعه آماری این پژوهش شامل 35 تن از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه گردشگری و ورزش استان کردستان بود که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه و مصاحبه بودند. روایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر در موفقیت بسکتبال ایران با رویکرد داده بنیاد

الهام جیحونی؛ نصرالله محمدی؛ مرتضی دوستی؛ سعید امیرنژاد

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1363.1941

چکیده
  کسب موفقیت و عملکرد مطلوب ورزشکاران در مسابقات ورزشی از موضوعاتی است که بیشترین توجه سازمان های متولی ورزش در کشورهای مختلف را به خود معطوف نموده است. هدف از انجام تحقیق شناسایی عوامل موثر در موفقیت بسکتبال ایران با رویکرد داده بنیاد بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با روش گراندد تئوری (تئوری داده بنیاد) بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

مریم وفاخواه؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ رضا شجیع

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 223-236

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1689.2188

چکیده
  شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می‌دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد. در این بین سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یکی از کاملترین و مؤثرترین سیستم‌های مدیریتی است که می‌تواند به مرتفع ساختن این چالش کمک کند. براین مبنا تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل فردگرایانه موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 443-462

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1945.2378

چکیده
  گرایش به رفتارهای پرخطر از آسیب های اجتماعی فراگیر در بین جوانان است، که علاوه بر شرایط اجتماعی و محیطی، تمایلات افراد محرک اصلی در گرایش به این رفتارها محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش متغیرهای عاملیتی و فردگرایانه در گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان کاشانی انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر پیمایشی بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جوانان و طبقه؛ در مسئلۀ معنا و انتساب

سید محسن بنی‌جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 407-424

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1901.2351

چکیده
  مقالۀ حاضر براساس روش کیفی و استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و با تحلیل تماتیک اطلاعات بدنبال آن است که جوانان چه معنایی از طبقه دارند و چگونه خود را به طبقه‌ای خاص منتسب می‌کنند. نمونۀ مطالعه شامل 25 تن از جوانان مجرد و متأهلِ هر دو جنس است. مطالعه بیان می‌دارد طبقه از نگاه جوانان ضمن آنکه ترکیبی از وجوه مختلف است مرکب از جنبه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عواطف زیسته جوانان در پاندمی کووید19: یک مطالعه پدیدارشناختی در سیستان و بلوچستان

الهام شیردل؛ مریم محمدی؛ فاطمه حامی کارگر

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 463-482

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1978.2403

چکیده
  شیوع بیماری کووید-19 در سراسر جهان، تغییرات عمده‌ای در زندگی روزمره‌ی تمامی افرد دنیا به وجود آورده است. لذا پژوهش حاضر تلاش می کند تا عواطف جوانان را در برهه اول وقوع پاندمی کرونا مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش مطابق با روش پدیدارشناسی و زمینه تحقیق از مصاحبه عمیق استفاده گردید. بدین ترتیب از بین جوانان سیستان و بلوچستان با روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

سیدعلیرضا افشانی؛ منیره السادات حسینی نسب

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 425-442

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1961.2391

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت، اولویت‌بندی و مقایسه آرزوها در بین پسران و دختران جوانان شهر یزد انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری تحقیق، جوانان 35-18 ساله شهر یزد بودند که حجم نمونه مبتنی بر فرمول کوکران، 246 نفر تعیین و نمونه‌ها با توجه به شرایط خاص کرونایی، به پرسشنامه که در قالب لینک اینترنتی در اختیارشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.963.1655

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود. فرآیند پژوهش شامل دو مرحله بود، مرحله اول پژوهش شامل: تحقیق کیفی از نوع پدیدار شناسی (با استفاده از ابزار مصاحبه با اساتید دانشگاه و نخبگان، مطالعه مقالات، کتب، اسناد و مدارک)، مرحله دوم پژوهش شامل: تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمان‌های ورزشی

محمد علی نودهی؛ طاهر بهلکه؛ علی یحیی نژاد؛ زین العابدین فلاح

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1497.2033

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمان‌های ورزشی بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (در بخش کیفی، روش دلفی کلاسیک تعدیل‌شده و در بخش کمی، توصیفی- تحلیلی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران سطوح عالی ورزش کشور بودند که از بین آن‌ها نمونه تحقیق به شیوه هدفمند و در دسترس به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی

مجید کریمی؛ نیما ماجدی؛ لیلا صفاری؛ حسین کلهر

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 313-330

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1783.2267

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی مبنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران ورزشی (باشگاه‌ها، هیئت‌ها، فدراسیون‌ها و ...)، مربیان و ورزشکاران فعال در عرصه خدمات ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ورزشی استان گلستان

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 331-346

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1877.2331

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای ورزشی استان گلستان بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه کیفی پژوهش شامل اساتید آگاه مدیریت ورزشی، مدیران با تجربه فعال در صنعت ورزش که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب گردیدند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه ‎گذار در مقاصد گردشگری ورزشی مطالعه موردی؛ استان اردبیل

قدرت الله باقری؛ علی مقدم زاده؛ حسن اسدی دستجردی؛ حسن الماسی؛ مجید جاوید

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 255-272

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1143.1785

چکیده
  توسعۀ گردشگری در هر کشوری نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری در طرح‎های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار توسعۀ گردشگری را داشت. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری و ارائه‌ی الگوی جامع در خصوص عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در مقاصد گردشگری‎‎ورزشی استان اردبیل است. پژوهش حاضر کاربردی‌ بوده و با توجه به جدید بودن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

احدیه صادقی کلانی؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.651

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین مرام­نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی بود.روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی می باشد که به همین منظور از بین خبرگان و مطلعین حوزه اخلاق داوری در ورزش، 15 نفر از آنها به شیوه­ی نمونه­گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و با آن­ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق شد. تحلیل مضمون­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تاثیر چابکی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر توانمندسازی سازمانی ادارات ورزش و جوانان

ساناز سروری؛ علی فهیمی‌نژاد

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، صفحه 237-254

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1503.2039

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی توانمندسازی سازمان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از طریق چابکی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی با رویکرد معادلات ساختاری است. روش تحقیق پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش راکلیه کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان خراسان رضوی تشکیل ...  بیشتر