مدیر مسئول


امیرحسین واعظی سرپرست مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی

مدیریت ورزشی

  • a.vaezimsy.gov.ir
  • 021-22662267

سردبیر


رسول نوروزی سید حسینی دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

دکترای مدیریت ورزشی

مدیر داخلی


زهرا کمالیان کارشناس برنامه ریزی امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  • strategic.studiesmsy.gov.ir
  • 22662369

اعضای هیات تحریریه


سید عبدالحمید احمدی دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی

دکترای فیزیولوژی ورزشی

  • jahad.journalgmail.com
  • 021-22662369

اعضای هیات تحریریه


محمد جوادی‌پور دانشیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دکترای برنامه‌ریزی درسی

  • javadipourut.ac.ir
  • 021-22662369

اعضای هیات تحریریه


علی محمد صفانیا استاد گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دکترای مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا شعبانی بهار استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای مدیریت و برنامه ریزی در ورزش

  • strategic.studiesmsy.gov.ir
  • 021-22662369

اعضای هیات تحریریه


رسول صادقی دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکترای جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


فرزاد غفوری دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

اعضای هیات تحریریه


کوروش فتحی واجارگاه استاد گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکترای برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


رضا قراخانلو استاد گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکترای فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


شهلا کاظمی پور دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکترای جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی گائینی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

دکترای فیزیولوژی ورزشی