آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2176
تعداد پذیرش 441
تعداد عدم پذیرش 1407

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد مقالات 877
تعداد مشاهده مقاله 295497
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 20 %