آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2370
تعداد پذیرش 493
تعداد عدم پذیرش 1565

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد مقالات 930
تعداد مشاهده مقاله 717801
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 21 %