نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه غیر دولتی- غیرانتفاعی ایوان کی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت­ اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی انجام شد. در این مطالعه توصیفی- کاربردی، از رویکرد تحلیل تماتیک استفاده گردید. جامعه آماری را کلیه صاحب­نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل می دادند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد و با 16 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت.
در بخش راه­کارهای توسعه مسئولیت اجتماعی، تعداد 50 کد باز به دست آمد که در 9 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله­های یاد شده، 7 مفهوم تبلیغاتی- رسانه­ای، سیاست­گذاری، تحقیقاتی، انگیزشی، فرهنگ­سازی، توسعه فردی و ارتباطات به دست آمد. در بخش پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی، تعداد 52 کد باز به دست آمد که در 13 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله­های یاد شده، 5 مفهوم توسعه پایدار، توسعه ورزشی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه فردی- سازمانی به دست آمد.
با توجه به پیامدهای ارزشمندی که مسئولیت­های اجتماعی ورزشکاران برای جامعه دارد، پیشنهاد تشکیل «انجمن مسئولیت اجتماعی» در کلیه سازمان­های ورزشی ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Consequences and providing solutions for development of Social Responsibility of Famous Athletes

نویسندگان [English]

 • Salman Alavi 1
 • Ahmad Mahmoudi 2
 • Farzad Ghafouri 3
 • Ahmad Gerami 4

1 Master's Degree, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Ph.D., Associate Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Master Degree in Sport Management, University Of Eyvanakey, Tehran, Iran

چکیده [English]

The study is to identify consequences and providing solutions to social responsibility development of famous athlete. The research was descriptive and applied which utilized a thematic analysis. The population included all of the experts in the field of social responsibility in sport, in three scientific, executive and sports groups. The researchers interviewed 16 subjects by a purposive sampling method.
 In the section of providing solutions, 50 open codes were obtained which put in 9 categories. Finally, we obtained seven categories of advertising-media, policy making, research, motivation, culture making, individual development, and communication. In the section of the consequences of social responsibility development, 52 open codes were obtained in 13 categories which ranked in 13 categories. Finally, five categories were obtained: sustainable development, sports development, political development, cultural development, and individual-organizational development. According to the valuable consequences of athletes' social responsibilities for society, it is recommended to form a social responsibility association in all sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethic
 • Famous Athlete
 • Philanthropy
 • Social Responsibility

شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

سلمان علوی[1]

 احمد محمودی[2]

 فرزاد غفوری[3]

 احمد گرامی[4]

10.22034/SSYS.2022.1715.2209

تاریخ دریافت مقاله: 12/11/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:24/11/1400

 

مقدمه

مسئله‌ای که امروزه در بعد اجتماعی ورزش مطرح شده و توانسته نظر سازمان‌های ورزشی و افراد را به خود مشغول کند، مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی به عنوان بخشی از روابط داوطلبانه شرکت با جامعه و یا ذینفعان اجتماعی برای به حداقل رساندن و یا حذف اثرات مضر و به حداکثر رساندن مزایای طولانی مدت به جامعه می­باشد. این بدان معناست که مسئولیت اجتماعی راهی است برای مدیریت و پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی و ذینفع (واکر و پرنت[5]، 2010: 199). ورزش، عملکرد و تاثیر قابل توجهی در مقابله با مسائل اجتماعی دارد که این مسئله موجب یکپارچگی ورزش و مسئولیت اجتماعی شده است  (ابراهیم و المرشد[6]، 2014: 4). به همین دلیل سازمان­های ورزشی و ذینفعان در حال توسعه درک خود از دارایی­های ارزشمندی هستند که ورزش می­تواند به وسیله مسئولیت اجتماعی عرضه کند (سو[7] و همکاران، 2017: 211). صنعت ورزش دارای عناصر بی­نظیری برای اثرگذاری حوزه­های مختلف اجتماعی است. ورزش با ویژگی­هایی چون جذابیت و دسترسی بین­المللی، پخش رسانه­ای جمعی و جذب­کنندگی جوانان می­تواند موجب بهبود ارتباطات و مشارکت گروهی، اثرات مثبت بر سلامت و تندرستی، جذب و پذیرش فرهنگی و آگاهی زیست محیطی بشود (ابراهیم و المرشد، 2014: 4). همچنین می­توان از ورزش در مسائلی چون توسعه فردی، ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری، ترویج برابری جنسیتی، ادغام اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی، ایجاد صلح و پیشگیری و حل و فصل درگیری، کمک و تسکین پس از بیماری و عادی­سازی زندگی، توسعه اقتصادی، ارتباطات و بسیج اجتماعی استفاده کرد. در این راستا «صندوق کودکان سازمان ملل متحد»[8] به برنامه­های مبتنی بر ورزش برای بهبود زندگی کودکان و تقویت جوامع در سراسر جهان اشاره کرده است (انگووانیا[9]، 2010: 1).

اخیرا مطالعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی در مدیریت ورزشی توسعه یافته است که بیشتر آنها به توسعه مسئولیت اجتماعی در لیگ­ها، تیم­ها و یا ادارات دولتی پرداخته­اند و برخی دیگر به تعریف و ظواهر مختلف مسئولیت اجتماعی در ورزش  و برخی دیگر تاثیر مسئولیت اجتماعی ورزشی در جامعه و سازمان­های ورزشی را مورد بررسی قرار داده­اند (فلوتر[10] و همکاران، 2016: 147). به عنوان مثال، واکر و پرنت[11] (2010) دریافتند که برنامه­های مسئولیت اجتماعی تیم­های ان­اف­ال[12] تاثیر مثبتی بر شهرت و رفتار مصرفی کالا دارد. بابیاک و ولف[13] (2013) مجموعه­ای از مسئولیت­های اجتماعی ورزشی را مطرح کرده­اند که ابتکارات مسئولیت اجتماعی سازمان­های ورزشی را در شش طبقه روابط کاری، مدیریت و پایداری محیط زیست، حاکمیت شرکتی، تنوع و عدالت، بشردوستی و روابط اجتماعی تقسیم کرده­اند (روو[14] و همکاران، 2018: 3). بریت بارس و هریس (2007) استدلال کردند که افزایش آگاهی و ادغام مسئولیت اجتماعی در تجارت فوتبال موجب پرورش رقابت­پذیری و افزایش ارزش برای سهامداران می­شود. همچنین شینبام و لاسی[15] (2015) نشان دادند که ارتباط قوی بین مسئولیت اجتماعی یک شرکت و پشتیبانی مصرف­کنندگان وجود دارد. در مطالعات داخل کشور نیز افروزه و همکاران (1395 الف) در تحقیقی حیطه‌ها و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران را در 6 مقوله فرهنگی اخلاقی، اقتصادی، فنی، قانونی، سیاسی و ساختاری مرتبط با چالش­های مسئولیت اجتماعی تقسیم­بندی کردند. افروزه و همکاران (1395 ب) پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه­ای فوتبال ایران را شامل شایستگی، درونگرایی با ثبات در قالب مولفه توسعه فنی، فرهنگ­­سازی و مشروعیت­بخشی در قالب مولفه توسعه فرهنگ اخلاقی، سالم­سازی، هم­سان­سازی و مفرح­سازی در قالب توسعه اجتماعی و اشتغال و عدالت اجتماعی و نیز ارتقای برند در قالب توسعه اقتصادی می­دانند. آزادی و جوانی (1397) در پایان مطالعه خود، اثر مسئولیت­پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند را تایید کردند. مکی­زاده و آئین جمشید (1397) نیز اثربخشی راه‌اندازی و صحه‌گذاری پویش‌های بشردوستانه توسط چهره‌های مشهور ورزشی در شبکه‌های اجتماعی را تایید کردند.

می­توان چنین استدلال کرد که مسئولیت اجتماعی به عنوان یک جنبه مهم در تمامی ابعاد ورزش وجود دارد. به عنوان مثال، فدراسیون­های ورزشی می­توانند ابتکارات مسئولیت اجتماعی را پیاده سازی کنند، لیگ­های حرفه­ای ورزشی می­توانند به­طور فزاینده­ای برنامه­های لیگ­های مختلف را برای حل مشکلات اجتماعی مورد استفاده قرار دهند، باشگاه­های مختلف ورزشی می­توانند در انواع مختلف فعالیت­های مسئولیت اجتماعی شرکت کنند، ورزشکاران نیز می­توانند از طریق بنیادهای خیریه و کسب و کارهای ورزشی در مسئولیت اجتماعی شرکت نمایند (فلیزوز و فیشن[16]، 2011: 2011). ورزشکاران مشهور نیز به انجام فعالیت­های اجتماعی می­پردازند که انجام این فعالیت­ها نه تنها برای هدف شغلی ورزشکار، بلکه برای خدمت به اجتماع و در مقیاس بزرگتر به جامعه صورت می­گیرد. در تحقیق حاضر به شخصی ورزشکار مشهور گفته می­شود که معمولاً در یک یا چند رشته ورزشی، در یک جامعه یا فرهنگ دارای سرشناسی و محبوبیت باشد. به­واسطه توجه زیاد رسانه‌های جمعی به­ویژه تلویزیون، اینترنت و نشریات به وقایع مرتبط با ورزشکاران مشهور، اغلب چنین شخصی به­راحتی از طریق مردم و به­ویژه قشر جوان قابل شناسایی است. گفتنی است که یک ورزشکار ممکن است به واسطه فعالیت‌های حرفه‌ای و تکنیکی خود، رفتارهای اجتماعی و بشردوستانه، ثروت، مسائل غیر اخلاقی و امثال این موارد به مشهوریت رسیده باشد. در این راستا علوی و همکاران (1399) مسئولیت­های اجتماعی ورزشکاران مشهور را در هشت بعد مسئولیت سیاسی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی، بشردوستی، زیست محیطی، رسانه‌ای- خبری و آموزشی- ورزشی معرفی کردند. قنبرپور­نصرتی و آصفی (1399) تحقیقی با هدف اعتباریابی پرسش­نامه مسئولیت­پذیری فردی و اجتماعی لی در بین دانشجویان دختر ورزشکار انجام دادند. نتایج تناسب مدل دو عاملی 14سوالی نسخه اصلی را تأیید کرد و پرسش­نامه مسئولیت­پذیری فردی و اجتماعی از روایی و پایایی لازم در بین دانشجویان ورزشکار برخوردار بود. نتایج تحقیق لی و بابیاک[17](2019) نشان داد که رفتارهای خیرخواهانه ورزشکار که پیش از یک تخلف یا رسوایی رخ داده است، می­تواند اثرات منفی تخلف او را کاهش دهد، اما زمانی که ورزشکار عمیقا در فعالیت­های خیرخواهانه شرکت داشته باشد. ابین­پنیس[18] و همکاران (2020) تحقیقی با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی و بسیج خیرخواهانه ورزشکاران حرفه­ای برای رفع نیازهای فوری اجتماعی در بحران کوید 19 انجام دادند که در نهایت مسئولیت­های آنان را در سه حیطه افزایش آگاهی و حمایت، فراخوانی به اقدام و تعامل و اشتراک اطلاعات و ارتباطات دانستند. در تکمیل و راستای تحقیقات یاد شده، این سوال به­وجود می­آید که انجام مسئولیت­های اجتماعی توسط ورزشکاران مشهور، چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟ چه سازمان­ها و افرادی از آنها منتفع می­شوند؟ پس از تصدیق فوائد مسئولیت اجتماعی، چگونه می­توان در راستای ارتقای آن گام برداشت؟ چه سازمان­ها و افرادی و چگونه می­توانند مسئولیت­های اجتماعی را در بین ورزشکاران مشهور توسعه دهند؟ مرور پیشینه تحقیق گویای آن است که تاکنون تحقیقی به منظور پاسخ­دهی به سوالات فوق انجام نشده است که این خود گواهی بر جنبه نوآوری و اهمیت نظری تحقیق حاضر است. لذا می­توان از نتایج این مطالعه در تکمیل مبانی نظری مسئولیت اجتماعی و ورزش سود برد. در قالب عمل نیز می­توان راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی را به ورزشکاران مشهور، مدیران و سازمان­های ذی­ربط گوشزد کرد. همچنین می­توان با نظر به نتایج حاصل از این پژوهش، در جهت سیاست­گذاری و نهادینه­سازی مسئولیت اجتماعی در صنعت ورزش (به طور عام) و در بین ستارگان ورزشی (به طور خاص) گام برداشت. لذا این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای این سوال است:

پیامدها و راهکارهای توسعه مسئولیت‌ اجتماعی ورزشکاران مشهور کدام­اند؟

روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر به شیوه کیفی انجام شد و از لحاظ هدف، کاربردی با ماهیت اکتشافی بود. جهت دستیابی به نتایج تحقیق از روش تحلیل مضمونی[19] استفاده شد. تجزیه و تحلیل مضمونی یک روش کیفی انعطاف­پذیر برای دستیابی به "الگوها" یا "مضامین" است که شرکت­کنندگان در گفتمان خود برقرار می­کنند (براون و کلارک[20] ، 2006: 82). این روش با جمع­آوری داده­ها آغاز شد و سپس با رونویسی، خواندن، بازخوانی، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده­ها ادامه یافت. برای انجام تجزیه و تحلیل موضوعی از روش شش مرحله­ای استفاده شد: 1. مصاحبه­ها به صورت کامل رونویسی شد و نویسندگان برای آشنایی با متن، آن را دو بار مطالعه کردند؛ 2. پس از مطالعه دقیق متون، در بخش دوم به ایجاد کدهای اولیه پرداخته شد که این بخش به­صورت نوشتن یادداشت بر روی متن و حواشی متن انجام پذیرفت؛ 3. در بخش سوم کدهای اولیه در قالب مضامین مرتب شدند؛ 4. سپس مضامین به­دست آمده از متن، در گروه­های مشابه و منسجمی دسته­بندی شدند؛ 5. در گام پنجم، شبکه­های مضامین رسم شده، بررسی و تجزیه و تحلیل شدند؛ 6. در نهایت تحلیل و تدوین گزارشِ نهاییِ تحقیق، صورت گرفت (براون و کلارک[21] ، 2006: 83). جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی رشته علوم اجتماعی (3 نفر)، اعضای هیئت علمی مدیریت ورزشی (5 نفر)، مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب­نظر (3 نفر) و ورزشکاران مشهور (5 نفر) بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند[22] انجام شد که با 16 مصاحبه، به اشباع نظری رسید. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه­ساختاریافته[23] با خبرگان بود. ابتدا فهرستی مقدماتی به عنوان سئوالات مصاحبه و ابزار اولیه گردآوری داده‌ها تنظیم شد و سپس به عنوان راهنمای مصاحبه، قبل از انجام مصاحبه با هر یک از صاحب‌نظران، برای آنان ارسال شد. سوالات اولیه مصاحبه با توجه به پیشینه تحقیق و اهداف مورد نظر تدوین شدند و وابسته به شرایط مصاحبه، سوالات دیگری نیز اضافه ­شد. مصاحبه با توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصاحبه‌شوندگان شروع و سپس سئوالات اصلی پژوهش ارائه ­شد. در پایان مصاحبه‌ با سئوالی باز مانند "فکر می‌کنید مطلبی هست که به آن در این حوزه نپرداخته‌اید؟" خاتمه یافت. مدت زمان مصاحبه بین 20 الی30 دقیقه بود. پس از اخذ مصاحبه­ها، به شیوه تحلیل مضمون، راه­کارها و پیامدهای توسعه مسئولیت­­ اجتماعی ورزشکاران مشهور استخراج گردید. به طور کلی تحلیل مضمون به دنبال استخراج مضامین و مفاهیم موجود در مصاحبه بوده و شبکه مضامین که در پایان ساخته می­شود، منجر به ساختار دادن به این مضامین می­شود. در این راستا تحلیل داده­های حاصل از مصاحبه­ها انجام پذیرفت: مرحله اول: تجزیه و توصیف مصاحبه­ها (مکتوب کردن مصاحبه­ها، ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، جستجو شناخت مضامین)؛ مرحله دوم: تشریح و تفسیر متن (ترسیم شبکه مضامین، تحلیل شبکه مضامین)؛ مرحله سوم: ترکیب و ادغام متن (تدوین گزارش). به منظور بررسی روایی و پایایی از مقبولیت[24]، قابلیت انتقال[25]، تایید‌پذیری[26] و پایایی بازآزمون[27] استفاده گردید. پیتنی و پارکر[28] (2009) سه روش­ الف) منابع داده متعدد، ب) تحلیلگران متعدد و ج) روش­های متعدد را برای افزایش مقبولیّت پژوهش کیفی پیشنهاد کردند که در این پژوهش از روش تحلیلگران متعدد استفاده گردید. در این راستا، در روند اخذ مصاحبه و تحلیل داده­ها از یک دانشجوی مقطع دکترای مدیریت ورزشی که از موضوع تحقیق مطلع بود، یاری گرفته شد. هر چند پیتنی و پارکر (2009) اعتقاد دارند که قابلیت انتقال‌ خارج از توانایی پژوهشگر کیفی است، اما می‌توان با استخراج و ارائه حداکثری یافته­ها تا حدودی این بخش از روایی تحقیق را نیز تأمین کرد که در این پژوهش با مرور متعدد مصاحبه‌ها و استخراج حداکثری و غیرتکراری مطالب سعی بر اجرای این توصیه شد. همچنین در مطالعه­ای اشاره شده است که می­توان با ارائه جزئیات و ویژگی­های جمعیت­شناختی شرکت­کنندگان مانند سن، جنس، سابقه کار، تحصیلات و سایر موارد، به بهبود قابلیت انتقال کمک کرد (طباطبائی و همکاران، 1392: 666) که در تحقیق حاضر برخی از ویژگی­های جمعیت شناختی شرکت­کنندگان گزارش شده است. استومل و ویلس[29] (2004) بیان می­کنند که جهت تاییدپذیری، پژوهشگر می­تواند یادداشت­ها و مصاحبه­ها را ثبت و ضبط کند و همچنین تمام روند پژوهش و مسیر تصمیمات خود در طی پژوهش را در گزارش بیان نماید که در این پژوهش سعی بر انجام حداکثری این موارد شده است. در تحقیق حاضر از پایایی باز آزمون [30]برای محاسبه پایایی مصاحبه‌های انجام گرفته،استفاده شده است. روش محاسبه پایایی بین کدگذاری‌­های انجام گرفته توسط پژوهشگر به ترتیب زیر است:

 

از بین مصاحبه‌های انجام گرفته، تعداد 3 مصاحبه به صورت تصادفی انتخاب شد و هر کدام از آن­ها دو بار در یک فاصله زمانی 30 روزه (یک ماه) توسط پژوهشگر کُدگذاری شدند. در این راستا استملر[31] (2001) در پژوهش خود میزان پایایی بیشتر از 60 صدم را مورد تأیید و قابل قبول بیان نمود (استومل و ویلس، 2004؛ 7). نتایج حاصل از کُدگذاری‌ها در جدول 1 آمده است:

جدول1: محاسبه پایایی مصاحبه‌ها به روش باز آزمون

ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پایایی بازآزمون (درصد)

1

1P

31

14

3

90%

2

6P

26

10

6

77%

3

11P

19

8

3

84%

کل

76

32

12

84%

همان­طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود تعداد کل کُدها در دو فاصله زمانی 30 روزه برابر 76، تعداد کل توافقات بین کُدها در این دو زمان برابر 32  و تعداد کُل عدم توافقات در این دو زمان برابر 12 بود. پایایی باز آزمون مصاحبه‌های انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول یاد شده، برابر 84 صدم است. با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از 60 صدم است (استومل و ویلس، 2004؛ 7)، قابلیّت اعتماد کدگذاری‌ها مورد تأیید و قابل قبول است.

یافته‌های پژوهش

در جدول زیر توصیف مختصری از ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه‌های پژوهش که در قالب: جنسیّت، سن، سطح تحصیلات، سابقه اجرایی (مربوط به اساتید و مدیران) یا سابقه فعالیت ورزشی (در مورد ورزشکاران) و حوزه فعالیت آنان (اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی، اعضای هیئت علمی رشته علوم اجتماعی، مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب­نظر و ورزشکاران مشهور) ارائه گردید (جدول 2):

جدول2: توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصاحبه­شوندگان

کد مصاحبه شونده

جنسیّت

سن

سطح تحصیلات

سابقه اجرایی یا ورزشی

حوزه فعالیّت

استاد مدیریت ورزشی

استاد  علوم اجتماعی

مدیر و کارشناس ورزشی

ورزشکار مشهور

P1

مرد

33سال

دکتری

3 سال

×

-

-

-

P2

مرد

55 سال

دکتری

25 سال

×

-

-

-

P3

مرد

32 سال

دکتری

4 سال

-

-

×

-

P4

مرد

25 سال

کارشناسی ارشد

10 سال

-

-

-

×

P5

زن

38 سال

کارشناسی ارشد

12 سال

-

-

-

×

P6

مرد

35 سال

دکتری

4 سال

×

-

-

-

P7

مرد

46 سال

دکتری

12 سال

-

×

-

-

P8

مرد

40 سال

دکتری

11 سال

-

×

-

-

P9

زن

53 سال

دکتری

20 سال

×

-

-

-

P10

زن

49 سال

دکتری

15 سال

×

-

-

-

P11

مرد

31 سال

دانشجوی دکتری

15 سال

-

-

-

×

P12

زن

30 سال

دانشجوی دکتری

11 سال

-

-

-

×

P13

مرد

35 سال

دانشجوی دکتری

17 سال

-

-

-

×

P14

زن

43 سال

دکتری

12 سال

-

×

-

-

P15

مرد

51 سال

کارشناسی ارشد

24 سال

-

-

×

-

P16

زن

35 سال

کارشناسی

7 سال

-

-

×

-

در جدول 2، تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق (مقوله فرعی، مقوله­ اصلی و مفهوم) پیرامون شناسایی راهکارهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور نمایش داده شده است. همان طور که مشاهده می­شود، از تجزیه و تحلیل داده­های کیفی تعداد 50 مقوله فرعی به­دست آمد که در 9 مقوله اصلی قرار گرفت. در نهایت نیز از مقوله­های به­دست آمده، 7 مفهوم تبلیغاتی- رسانه­ای (5 مقوله فرعی و 1 مقوله اصلی)، سیاست­گذاری (14 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی)، تحقیقاتی (7 مقوله فرعی و 1 مقوله اصلی)، انگیزشی (4 مقوله فرعی و 1 مقوله اصلی)، فرهنگ­سازی (12 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی)، توسعه فردی (4 مقوله فرعی و 1 مقوله اصلی) و ارتباطات (4 مقوله فرعی و 1 مقوله اصلی) به­دست آمد.

جدول3: مقوله­های فرعی، اصلی و مفهوم­های راهکارهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

مفهوم

مقوله اصلی

مقوله فرعی

تبلیغاتی- رسانه­ای

صحه­گذاری به وسیله رسانه

ساخت فیلم یا انیمیشن از اقدامات اجتماعی ورزشکاران

رسانه­ای کردن فعالیت­های اجتماعی ورزشکاران

دعوت و معرفی ورزشکاران با اخلاق و فعال در حوزه­های اجتماعی به رسانه

ساخت و نصب تابلوهای شهری از فعالیت­های اجتماعی ورزشکاران

وجود اشعار و جملات در مکان­های ورزشی با هدف تداعی­ مسئولیت­های اجتماعی

سیاست­گذاری

(یا سازمانی)

الزامات (خط­مشی) قانون­گذاری

تدوین خط­مشی­ به وسیله آیین­نامه­های رفتار ورزشکاران

مشخص شدن حدود و مرزهای مسئولیت اجتماعی ورزشکاران

تدوین منشور اخلاقی توسط فدراسیون­های ورزشی

الزامات وزارت ورزش، فدراسیون­ها، باشگاه­ها و سایر متولیان ورزش

الزامات مراجع بین­المللی

تسهیل قوانین دولتی

بازنگری و تسهیل سیاست­ها جهت ورود ورزشکاران به عرصه­های مختلف اجتماعی

تخصیص بودجه مناسب جهت بسط مسئولیت اجتماعی ورزشکاران

الزامات (خط­مشی)  ساختاری

تشکیل نهادهای NGO به منظور سازماندهی و توسعه مسئولیت اجتماعی

استخدام مشاور در زمینه مسائل اجتماعی در سازمان ورزشی

همکاری مشترک بین سازمان­های متولی ورزش و بنیادهای اجتماعی

ایجاد پست سازمانی در سازمان (موظف به رسیدگی به مسائل اجتماعی سازمان)

تشکلیل کمیته­ها و سازماندهی مدیران جهت اجرایی شدن مسئولیت اجتماعی

ایجاد سازمان­های دولتی متولی مسائل اجتماعی در ورزش

تحقیقاتی

 

 

 

 

 

تحقیقات بنیادی (پایه­ای)

تدوین برنامه­های راهبردی با توجه به شرایط کنونی جامعه

تحقیقات گسترده و ارائه تعاریف و معیارهای شفاف از مسئولیت اجتماعی ورزشکاران

شناسایی موانع توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران

شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران و ارائه الگوی مشخص

شناسایی پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران

شناسایی سازمان­های موثر در توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران و شناسایی نقش آنها

تفکیک مسئولیت­های اجتماعی شرکتی با فردی (شناسایی تشابهات و تفاوت­ها)

انگیزشی

راهبردهای حمایتی

حمایت دولتی از ورزشکاران با اخلاق (ارائه تشویقاتی چون معافیت مالیاتی، کاهش یا معافیت خدمت سربازی، امتیاز برای ورود به دانشگاه­ها)

تشویق، ترغیب و حمایت باشگاهی (از سوی مدیران، مربیان و غیره) از ورزشکاران با اخلاق (مانند: ملاحظه کردن در زمان عقد قراردادهای مالی)

اهدای جوایز به ورزشکاران با اخلاق به وسیله متولیان ورزش

ایجاد جشنواره سالانه با هدف معرفی ورزشکاران با اخلاق

 

 

 

فرهنگ­سازی

 

آموزش ارزش­های اجتماعی به صورت غیر مستقیم

نمایه­سازی نتایج مسئولیت اجتماعی ورزشکاران (مثلا در سایتی زیر نظر وزارت ورزش)

آموزش و نهادینه سازی مفهوم مسئولیت اجتماعی در بین متولیان ورزش

بهره­گیری از مربیان متخصص و آموزش­دیده در مسائل اجتماعی

پرورش حس همدلی، نوع­دوستی، تعلق و تعهد بین ورزشکاران (توسط سازمان­های متولی ورزش)

درگیر کردن ورزشکاران با مسائل اجتماعی (مانند حضور تیم ورزشی در خانه سالمندان یا مراکز نگهداری بیماران خاص)

ارتقای ظرفیت­های اعتقادی و  اجتماعی مدیران سازمان­های ورزشی

اشاعه مفهوم مسئولیت­های اجتماعی در آموزه­های دینی، مدارس و به طور کلی در جامعه

آموزش ارزش­های اجتماعی به صورت مستقیم

پرداختن و تشریح ابعاد مسئولیت اجتماعی برای ورزشکاران در قالب کارگاه­های آموزشی

انعکاس محاسن مشارکت اجتماعی بین ورزشکاران

آموزش در ورزش پایه (مانند آکادمی­ها و مدارس فوتبال)

برگزاری دوره­های آموزشیِ اجباری مسئولیت­های اجتماعی توسط متولیان مسابقات ورزشی مانند سازمان لیگ

آموزش ارزش­هایی مانند مسئولیت­پذیری، صداقت، احترام به دیگران در قالب فعالیت ورزشی

توسعه فردی

درک اجتماعی

آشنایی ورزشکار با ارزش­ها و هنجارهای جامعه

آگاهی ورزشکار از مسائل روزِ جامعه

آگاهی و درک روشن ورزشکار از مفاهیم و اهداف مسئولیت اجتماعی

ارتباط مستقیم با مسائل اجتماعی (مانند ارتباط نزدیک با کودکان کار، بزهکاران و ....)

 

 

ارتباطات

 

ایجاد تعامل با سایر اقشار و صنایع

الگو­برداری از ورزشکاران کشورهای پیشرفته

الگوگیری از سایر اقشار معروف جامعه (مانند هنرمندان)

ایجاد ارتباط با افراد جامعه شناس (مانند شرکت دادن اعضای تیم در سمینارهای اجتماعی)

ایجاد ارتباطات بین صنعتی (مانند ارتباط با افراد مشهور سینما یا سایر بخش­های هنر)

 

در جدول 3 تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق (مقوله فرعی، مقوله­ اصلی و مفهوم) پیرامون شناسایی پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور نمایش داده شده است. همان طور که مشاهده می­شود، از تجزیه و تحلیل داده­های کیفی تعداد 52 مقوله فرعی به­دست آمد که در 13 مقوله اصلی قرار گرفت. در نهایت نیز از مقوله­های به­دست آمده، 5 مفهوم توسعه پایدار (13 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی)، توسعه ورزشی (8 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی)، توسعه سیاسی (5 مقوله فرعی و 1 مقوله اصلی)، توسعه فرهنگی (16 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی) و توسعه فردی- سازمانی (10 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی) به­دست آمد.

جدول4: مقوله­های فرعی، اصلی و مفهوم­های پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

مفهوم

مقوله اصلی

مقوله فرعی

توسعه پایدار

توسعه اقتصادی

رونق اقتصاد جامعه محلی

شکوفایی و بهبود اقتصاد کشور

ترویج تولید و استفاده از کالاهای داخلی

توسعه اجتماعی

الگوگیری کودکان

الگوگیری جامعه از رفتار اجتماعی آن­ها

جهت­دهی به زندگی کودکان

ایجاد حس برابری و انگیزه بخشی

بهبود سلامت و کیفیت زندگی جامعه

توسعه ارزش­های انسانی و اجتماعی در جامعه

توسعه امید، شور و نشاط اجتماعی

توسعه زیست محیطی

کاهش آلودگی­های زیست محیطی

بهبود سواد زیست محیطی جامعه و به­خصوص اهالی ورزش

مصرف بهینه منابع طبیعی (مانند نفت، گاز و ...)

توسعه ورزشی

توسعه ورزش همگانی و قهرمانی

بسط مهارت­های ورزشی به جامعه و توسعه رشته ورزشی ورزشکار

رونق صنعت ورزش

تثبیت وفاداری هواداران

افزایش اعتماد مردم به ورزش

افزایش مشارکت ورزشی

توسعه ورزش آموزشی

کشف استعدادهای ورزشی

نظام­مندی و جهت یافتن ورزش پایه

فراهم شدن امکان یادگیری مهارت­های ورزشی برای اقشار محروم جامعه

 

توسعه سیاسی

 

توسعه همبستگی و انسجام ملی

ایجاد همدلی و اتحاد ملی

ایجاد غرور ملی

حفظ سمبل­ها و سنت کشور

جهت­دهی بهتر به اهداف و برنامه­های کشور

کمک به اجرای بهترِ سیاست­های ملی

 

 

 

توسعه فرهنگی

 

اخلاقی

 

گرایش جامعه به رفتارهای اخلاقی

کاهش منازعات اخلاقیِ ورزش

توسعه بازی جوانمردانه

 

قانونی

 

ترویج قانون مداری و احترام به هنجارهای اجتماعی

تسهیل اجرای قوانین و مقررات در جامعه

کاهش فساد در ورزش به طور خاص و در جامعه به طور عام

ترویج بازی عادلانه و جوانمردانه

 

فرهنگ سازی

کاهش بزهکاری­های اجتماعی

رونق مکان­های فرهنگی و هنری

توسعه ارزش­های اجتماعی (مانند، صداقت، دوستی، همکاری و ...)

کاهش معضلات اجتماعی مانند اعتیاد، کودکان کار و ....

مذهبی

روی­آوری جامعه به معنویت (به­خصوص افراد نوجوان و جوان)

توسعه مکان­ها و امور مذهبی

بشردوستی

افزایش کمک­های مردمی در حوادث

افزایش آگاهی جامعه از موضوعاتی اجتماعی مانند کودکان کار، بیماران، حوادث طبیعی و ...

بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب­پذیر

توسعه فردی­_سازمانی

پیشرفت در بعد فردی

ایجاد دید مثبت جامعه نسبت به ورزشکار

افزایش مشهوریت ورزشکار

ارتقای ارزش برند ورزشکار و ماندگاری نام او

توسعه اقتصادی ورزشکار

ایجاد حس برابری و صمیمیت بین فرد و هوادار

افزایش روی­آوری و اعتماد هواداران به ورزشکار

پیشرفت در بعد سازمانی

افزایش محبوبیت اجتماعی باشگاه

بهبود ارزش برند باشگاه

توسعه اقتصادی باشگاه

گرایش بیشتر حامیان به باشگاه

بحث و نتیجه­گیری

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور می­باشد. در مورد راه­کارهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور، تعداد 50 کد باز به­دست آمد که در 9 مقوله محوری قرار گرفت. در نهایت نیز از مقوله­های به­دست آمده، 7 مفهوم تبلیغاتی- رسانه­ای، سیاست­گذاری، تحقیقاتی، انگیزشی، فرهنگ­سازی، توسعه فردی و ارتباطات به­دست آمد. در این راستا به برخی از تحقیقات مرتبط که به روش­های ترویج مسئولیت اجتماعی پرداخته­اند، اشاره می­شود. به عنوان مثال، در مطالعه کلاته عربی (1395) به این موارد اشاره شده است: 1.ترویج وجدان اخلاقی مدیران شرکت، 2.ترویج چارچوبی اخلاقی برای مسئولیت اجتماعی، 3. تقویت رهنمودهای دولتی و نظارت قانون، 4. نظارت محیط اجتماعی، 5. پرورش انگیزش کارآفرین اقتصادی جهت اعطای کمک­های خیریه. در تحقیق روحانی (1395) نیز به شش مرحله جهت استقرار و نهادینه­سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان اشاره شده است: الف) بازبینی وضعیت موجود؛ ب) ایجاد آگاهی و تعهد ؛ ج) تعریف دقیق محدوده اقدامات؛ چ) شناسایی ذینفعان و تبیین خواسته­ها و انتظارات آنان؛ ه) برنامه­ریزی و تعریف تمهیدات بهبود؛ خ) ارائه چارچوب گزارش سالانه مسئولیت­پذیری اجتماعی. همچنین در تحقیقی گزارش شده است که مدیران می­توانند با این موارد رفتار اخلاقی را در سازمان توسعه دهند: استخدام و به­کارگیری نیروی انسانی با استانداردهای اخلاقی بالا؛ تعیین کدهای اخلاقی و قواعد تصمیم­گیری؛ هدایت و رهبری غیرمستقیم به وسیله نمونه­های خوب و شاخص؛ تعیین اهداف شغلی واقعی و لحاظ نمودن اخلاقیات در ارزیابی­های عملکرد؛ مهیا نمودن آموزش اخلاقیات؛ اجرای ممیزی و حسابرسی­های اجتماعی مستقل؛ حمایت از افرادی که با دوراهی­های اخلاقی مواجه می­شوند (طاهری­گودرزی و همکاران، 1393؛ 45). شربتیان و میامی (1391) نیز گزارش کردند که برخی از راهکارهای توسعه مسئولیت­های اجتماعی تأکید بر احترام و تأیید، پیروی هنجارها و رفتارهای اجتماعی و اخلاقی مشترک، اجرای الگوهای عملی، رفتاری و اخلاقی، برانگیختن مسئولیت­پذیری مدنی، مشارکت فعال در تمام عرصه­ها، رشد مهارت­های زندگی و غیره می­باشد که جامعه­پذیری مسئولیت­های اجتماعی را دائما استمرار می­بخشد.

بُعد اول به صحه­گذاری به وسیله رسانه اشاره دارد که مفاهیمی مانند ساخت فیلم یا انیمیشن از اقدامات اجتماعی ورزشکاران، رسانه­ای کردن فعالیت­های اجتماعی ورزشکاران، دعوت و معرفی ورزشکاران با اخلاق و فعال در حوزه­های اجتماعی به رسانه و غیره اشاره داشت. رسانه‌ها از طریق معرفی هنجارهای خاص اجتماعی و الگوها می‌توانند باعث هم‌نوایی، هم‌سویی و به نوعی فرهنگ­سازی در بین افراد جامعه شوند. از آنجا که افراد اجتماع به­طور گسترده‌ای با رسانه‌ها در ارتباط هستند، از طریق آن‌ها می‌اندیشند، دنیا را از رهگذر آن‌ها می‌شناسند و رفتارهای خود را بر اساس الگوهای برگرفته از آن‌ها سامان می‌دهند. با توجه به این موارد رسانه می­تواند موجب توسعه و نهادینه­سازی مسئولیت اجتماعی در بین ورزشکاران مشهور شود.

در بُعد سیاست­گذاری با مقوله­های محوری الزامات قانون­گذاری و الزامات ساختاری روبه­رو می­شویم که به مفاهیمی چون الزامات وزارت ورزش، فدراسیون­ها، باشگاه­ها و سایر متولیان ورزش، تدوین منشور اخلاقی توسط فدراسیون­های ورزشی، الزامات مراجع بین­المللی، استخدام مشاور در زمینه مسائل اجتماعی در سازمان ورزشی، تشکیل کمیته­ها و سازماندهی مدیران جهت اجرایی شدن مسئولیت اجتماعی و غیره اشاره داشت. این یافته به این موضوع اشاره دارد که قبل از هر چیز ­باید تعاریف مشخصی از مسئولیت اجتماعی برای ورزشکاران وجود داشته باشد. از طرف دیگر ­باید حد و مرزها را مشخص کرد، چراکه گاهی اوقات برخی از فعالیت­های اجتماعی می­تواند برخلاف قانون باشد که نتیجه آن ایجاد مشکل برای ورزشکار یا تیم ورزشی خواهد شد. علاوه بر این، سازمان­های ورزشی ملی و بین­المللی می­توانند باشگاه­های ورزشی و ورزشکاران را ملزم به انجام فعالیت­های اجتماعی کنند.

بُعد تحقیقاتی به مواردی مانند تدوین برنامه­های راهبردی با توجه به شرایط کنونی جامعه، شناسایی موانع توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران، شناسایی سازمان­های موثر در توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران و شناسایی نقش آنها و غیره اشاره داشت. در تبیین این یافته ­باید اشاره کرد که لازمه فعالیت در هر حوزه، انجام تحقیقات مستمر جهت شناسایی جنبه­های مجهول می­باشد. با تحقیقات مربوط به مسئولیت اجتماعی می­توان چارچوب­های منسجم و نظام­مندی شکل داد، سازمان­های درگیر و همچنین حوزه­های مربوط به فعالیت­های مسئولیت اجتماعی را شناسایی کرد.

بُعد انگیزشی به راهبردهای حمایتی جهت توسعه مسئولیت اجتماعی اشاره دارد. بدین منظور به راه­کارهایی مانند حمایت­های دولت از ورزشکاران، حمایت­های باشگاه­ها و به طور کلی متولیان ورزش و غیره اشاره شد. انگیزه­های افراد می­تواند از دو منبع حاصل شود: یکی منبع درونی که خودِ فرد نقش حمایت­کننده و عامل انگیزش را ایفا می­کند و دیگری منبع بیرونی است که این منبع می­تواند یک فرد یا یک سازمان باشد. در ارتباط با مولفه تحقیق بیشتر بُعد بیرونی انگیزش مطرح می­باشد که نقش دولت، باشگاه­ها و سایر متولیان ورزش پررنگ است.

در بُعد فرهنگ­سازی می­توان به آموزش ارزش­های اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرد که مواردی چون نمایه­سازی نتایج مسئولیت اجتماعی ورزشکاران، آموزش و نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت اجتماعی در بین متولیان ورزش، پرورش حس همدلی، نوع­دوستی، تعلق و تعهد بین ورزشکاران، انعکاس محاسن مشارکت اجتماعی بین ورزشکاران، آموزش در ورزش پایه و غیره را یادآور می­شود. برخلاف یافته بعد توسعه فردی که بر نقش ورزشکار در کسب اطلاعات از مسئولیت اجتماعی و مسائل روزمره اجتماعی تاکید دارد، در این یافته تاکید اصلی بر ایجاد فرهنگ مسئولیت اجتماعی در ورزشکاران می­باشد که عموما توسط سازمان­های ذی­ربط صورت می­گیرد. این سازمان­ها در تلاش هستند که انجام مسئولیت اجتماعی را در ورزشکار نهادینه­سازی کنند که این مورد می­تواند به صورت آگاه سازی و تغییر تفکر ورزشکار انجام شود و یا به صورت عملیاتی ورزشکار را در فعالیت­های خیرخوانه و بشردوستانه درگیر کنند.

بُعد توسعه فردی به درک اجتماعی ورزشکار اشاره دارد که می­توان مواردی مثل میزان آشنایی ورزشکار با ارزش­ها و هنجارهای جامعه، آگاهی وی از مسائل روزِ جامعه و آگاهی از مفاهیم مرتبط با مسئولیت­اجتماعی اشاره کرد. این یافته بدان معناست که ورزشکاران برای حضور در فعالیت­های اجتماعی، ­باید ابتدا آگاهی لازم از چگونگی اجرای مسئولیت اجتماعی داشته باشند و از طرفی دیگر اطلاعات کافی درمورد مسائل روزمره اجتماعی داشته باشند.

آخرین بُعد ارتباطات می­باشد که به تعاملات با سایر اقشار و صنایع اشاره دارد. به­طور جزئی­تر می­توان به الگوگیری ورزشکاران از ورزشکاران کشورهای مدرن، هنرمندان (به­خصوص اهالی سینما) و همچنین به ارتباطات با جامعه­شناسان و خبرگان مسئولیت اجتماعی اشاره داشت. در تبیین این یافته می­توان به حضور فعال اهالی سایر صنایع مانند هنرمندان اشاره کرد. پس از وقوع هر حادثه طبیعی یا هر اتفاق اجتماعی یا سیاسی، می­توان حضور فعال هنرمندان مانند هنرپیشگان تلویزیون را در انجام فعالیت­های مسئولیت اجتماعی شاهد بود. به نظر می­رسد که اهالی هنر نیز به واسطه معروفیتشان، فعالیت­های بسیاری در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام می­دهند که ورزشکاران نیز می­توانند از آنها الگوبرداری کنند.

در زمینه پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور، تعداد 52 کد باز به دست آمد که در 13 مقوله محوری قرار گرفت. در نهایت نیز از مقوله­های به­دست آمده، 5 مفهوم توسعه پایدار، توسعه ورزشی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه فردی­­- سازمانی حاصل شد.

بُعد توسعه پایدار به سه مقوله محوری توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه زیست محیطی تقسیم شد که در بُعد اقتصادی مواردی چون: رونق اقتصاد جامعه محلی، شکوفایی و بهبود اقتصاد کشور و ترویج تولید و استفاده از کالاهای داخلی؛ در بعد اجتماعی بهبود سلامت و کیفیت زندگی جامعه، توسعه ارزش­های انسانی و اجتماعی در جامعه، توسعه امید، شور و نشاط اجتماعی و غیره و در بعد زیست محیطی به مواردی چون: کاهش آلودگی­های زیست محیطی، بهبود سواد زیست محیطی جامعه به­خصوص اهالی ورزش و مصرف بهینه منابع طبیعی (مانند نفت، گاز و غیره) اشاره شد. در کل، پیامدهای مربوط به توسعه پایدار به سه بخش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تقسیم می­شود. در تبیین این یافته می­توان گفت که ورزشکاران مشهور به واسطه مقبولیت و محبوبیتی که در جامعه دارند، قابلیت صحه­گذاری بالایی دارند. هنگامی که ورزشکار مشهور از کالاهای ساخت داخل کشور حمایت می­کند و یا در کمپین­های حمایت از محیط زیست شرکت می­نماید، هواداران نیز از آنها پیروی خواهند کرد که نتیجه آن چیز جز بهبود اقتصادی و زیست­محیطی نخواهد بود. از طرف دیگر، ورزشکاران مشهور الگوهای رفتاری بسیار مهم برای اقشار مختلف جامعه- به­خصوص کودکان- هستند لذا هنگامی که ورزشکاران رفتارهای معقول و اخلاق­مدار از خود نشان می­دهند، اقشار مختلف جامعه نیز از آنها پیروی خواهند کرد که این مسئله به توسعه اجتماعی منجر خواهد شد. همخوان با این نتیجه، تحقیق شربان[32](2013) نشان داد که شرکت­ها با مشارکت در برنامه­های زیست­محیطی توانسته­اند اعتماد متقابل مصرف­کنندگان را به خود جلب کنند و با انجام مسئولیت اجتماعی نه تنها موجب ارتقای شرکت که با دخالت مؤثر در زندگی اجتماعی، به ابزاری واقعی برای حمایت از توسعه اقتصادی تبدیل می­شوند. همچنین بریت برس و هریس[33] (2008) بیان کردند که فوتبال یک بنگاه انسانی است که از طریق فعالیت­های اجتماعی، ارزش­های اجتماعی را ارتقا می­دهد و ارزش­های فرهنگی را نیز از طریق مشارکت افزایش می­بخشد. همچنین فوتبال یک بنگاه عملیاتی است که می­تواند تنش­های اجتماعی را کاهش دهد. کولیپراس[34] (2012) از نتایج انجام مسئولیت­های اجتماعی باشگاه­های فوتبال به رفاه اجتماعی، آگاهی، توسعه اجتماعی، تسکین درد و مشارکت اجتماعی اشاره کرده است. در مطالعه­ای دیگر، احترام به محیط زیست یکی از پیامدهای مسئولیت اجتماعی خوانده شده است (کوثر، 1390: 52). در راستا با یافته حاضر می­توان به تحقیق افروزه و همکاران (1395 ب) اشاره کرد که با تحقیق حاضر همسو می­باشد. در پایان مطالعه آنها، 33 نشان شناسایی شد که در قالب چهار مؤلفه توسعه فنی (با دو مقوله فرعی شایستگی و توانمندسازی و درون­گرایی باثبات)، توسعه فرهنگی- اخلاقی (با دو مقوله فرعی فرهنگ­سازی و مشروعیت­بخشی)، توسعه اجتماعی (با مقوله­های فرعی سالم­سازی محیطی، همسازی اجتماعی و مفرح­سازی اجتماعی) و بعد اقتصادی (با مقوله­های فرعی اشتغال­زایی و عدالت اجتماعی و ارتقای برند) قرار گرفتند. ابعاد اصلی تحقیق یاد شده با تحقیق حاضر هم­خوانی دارد، اما در مقوله­های محوری و کدهای باز تفاوت­هایی وجود دارد که دلیل احتمالی آن تغییرات مربوط به جامعه هدف یا تفاوت­ در نام­گذاری­های ­ابعاد می­باشد. لذا این امکان وجود دارد که این دو تحقیق را در یک راستا و تکمیل­کننده یکدیگر خواند.

بُعد ورزشی به مقوله­های فرعی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی و توسعه ورزش آموزشی تقسیم شد که این دو مقوله به مواردی مانند رونق صنعت ورزش، تثبیت وفاداری هواداران، کشف استعدادهای ورزشی، نظام­مندی و جهت یافتن ورزش پایه و غیره اشاره داشت. یکی از مهم­ترین مسئولیت­های اجتماعی ورزشکار، انجام برنامه­های اجتماعی مبتنی بر ورزش می­باشد. در این راستا ورزشکاران می­توانند در فعالیت­هایی مانند ارائه آموزش رایگان مهارت­های ورزشی به کودکان یا اقشار محروم، ایجاد آکادمی یا مدارس مرتبط با رشته ورزشی خود، تاسیس موسسات آموزشی- ورزشی برای کودکان بی سرپرست، کمک به استعدادیابی و جهت­دهی ورزشی و حضور در ایستگاه­های ورزش همگانی اشاره کرد. این فعالیت­های مبتنی بر ورزش موجب علاقه­مند کردن اقشار مختلف به ورزش و موجب تسهیل مشارکت ورزشی شهروندان می­شود. علاوه بر این، با حضور مداوم ورزشکار در ایستگاه­های ورزش- به­ویژه ورزش همگانی- نوعی صحه­گذاری ورزشی صورت می­گیرد که امکان توسعه ورزش را فراهم می­کند.

بُعد توسعه سیاسی که محور اصلی آن توسعه همبستگی و انسجام ملی بود،  به کدهای ایجاد همدلی و اتحاد ملی، ایجاد غرور ملی، جهت­دهی بهتر به اهداف و برنامه­های کشور و کمک به اجرای بهترِ سیاست­های ملی ختم شد. در تبیین این یافته می­توان گفت که فرد ورزشکاردر دو حالت می­تواند در فعالیت­های سیاسی مشارکت داشته باشد: حالت اول مربوط به مسائل سیاسی داخل کشور می­باشد که برخی از ورزشکاران مشهور مانند تختی، علی­رضا دبیر و رسول خادم در گذشته نیز در آن فعالیت داشته­اند. این فعالیت­ها شامل مواردی مانند نقش آفرینی به عنوان مشاور برای سیاستمداران و حمایت از کاندیدای سیاسی است که می­تواند نتیجه آن جهت­دهی بهتر به اهداف و برنامه ­های کشور باشد. در ابعاد بین­المللی نیز ورزشکاران با موفقیت­های که به­دست می­آورند و یا رفتاری که در عرصه­های بین­المللی از خود نشان می­دهند، به نوعی مسئولیت سیاسی خود را ایفا می­کنند که نتیجه آن چیزی جز ایجاد غرور ملی و بهبود نام کشور نیست. در این راستا کوثر (1390) بیان کرده است که می­توان به وسیله مسئولیت اجتماعی نقش تصمیم­گیری در سطح کلان و دولت ایفا کرد و اصلاحات اقتصادی در ساختار دولت ایجاد نمود (کوثر، 1390: 56).

بُعد فرهنگی که حاوی ابعاد اخلاقی، قانونی، فرهنگ­سازی، مذهبی و بشردوستی می­باشد، به مواردی از جمله: گرایش جامعه به رفتارهای اخلاقی، ترویج قانون­مداری و احترام به هنجارهای اجتماعی، کاهش بزهکاری­های اجتماعی، توسعه مکان­ها و امور مذهبی، افزایش کمک­های مردمی در حوادث و غیره اشاره دارد. در تبیین این یافته ­باید گفت که هواداران به­صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت­ها و رفتارهای ورزشکاران مشهور تاثیر می­گیرند. ورزشکاران مشهور می­توانند با رعایت رفتارهای اخلاقی در ملا عام، تاثیرات بسیاری در بُعد فرهنگی بگذارند. به عنوان مثال، ورزشکار می­تواند از انجام رفتارهای غیراخلاقی در زمین بازی و یا در سطح شهر خودداری کند یا توجه ویژه­ای به نحوه پوشش و لباس و نیز یرخورد در زمین بازی و در جامعه داشته باشد. نتیجه انجام این مسئولیت­های اجتماعی، تمایل جامعه به انجام رفتارهای اخلاقی و قانونی خواهد بود. در این راستا می­توان به مطالعه کوثر (1390) اشاره کرد که دریافت مسئولیت اجتماعی می­تواند منجر به کاهش بیکاری، کاهش فقر، توسعه منابع انسانی، حمایت از مصرف­کننده، رعایت حقوق انسانی و به طور کلی مشارکت اجتماعی شود (کوثر، 1390: 56).

در بُعد توسعه فردی- سازمانی به پیامدهایی مانند توسعه اقتصادی ورزشکار، ارتقای ارزش برند ورزشکار و ماندگاری نام او، افزایش محبوبیت اجتماعی باشگاه، بهبود ارزش برند باشگاه و غیره اشاره شد. در تبیین این یافته می­توان گقت که با توجه به توسعه شبکه­های اجتماعی، اکثر فعالیت­های ورزشکاران به سرعت انتشار می­یابد. هنگامی که هواداران از فعالیت­های خیرخواهانه و بشردوستانه ورزشکار مطلع شوند، ورزشکار مورد حمایت بیشتر قرار می­گیرد که نتیجه آن چیزی جز مشهوریت بیشتر ورزشکار نخواهد بود. مشهوریت بیشتر نیز می­تواند به بهبود برند ورزشکار بینجامد که نتیجه آن بستن قرارداد بهتر با باشگاه­ها خواهد بود. لذا این مورد موجب توسعه اقتصادی ورزشکار می­شود. می­توان گفت که جهت­گیری به سمت جامعه اثر مثبتی بر شهرت سازمانی دارد و نتایج بالقوه از مسئولیت اجتماعی سازمان به سمت ایجاد ارزش­های اقتصادی هدایت می­شود (هامان[35] و همکاران: 38). با این حال، یافته­های پژوهش اکسترجت[36] (2004) و لین[37] و همکاران (2009) نتایج متفاوتی را گزارش کرده­اند. اکسترجت (2004) مسئولیت اجتماعی را عاملی مثبت و معنادار برای رسیدن به موفقیت مالی تیم­های حرفه­ای ورزشی ندانست، این در صورتی است که لین و همکاران (2009) به این نتیجه رسیدند که اگر چه ممکن است در کوتاه­مدت مسئولیت اجتماعی تأثیر بسیار مثبتی بر عملکرد مالی نداشته باشد، ولی در بلندمدت با کاهش ریسک درک­شده توسط مصرف­کنندگان، مزیت مالی شایان توجهی برای شرکت در پی دارد. همچنین انگووانیا (2010) امیدوار بود با توسعه مسئولیت­های اجتماعی، به بهبود عملکرد شرکت از طریق جذب و افزایش مشتریان، افزایش سود مالی و منافع ناملموس دیگر و برآوردن احتیاجات جامعه نایل شود. برخی دیگر از محققان نیز به ارتقای ارزش برند باشگاه­های ورزشی از طریق مسئولیت اجتماعی اشاره کردند. بلوم رود[38] و همکاران (2012) گزارش دادند که انجام فعالیت­های اجتماعی اخلاق­مدارانه موجب افزایش ارزش برند تیم­های ورزشی اروپایی می­شود. شت و بابیاک (2010) نیز به تاثیر فعالیت­های نوع­دوستانه روی ارزش برند اشاره کرده­اند. هامیل و مارو[39] (2011) نیز بیان کردند با افزایش فعالیت­های اجتماعی باشگاه، مشارکت افزایش می­یابد و بهبود نسبی نیز در ساختار شرکت مشهود خواهد بود و در نتیجه باشگاه از نظر اقتصادی هم ارتقا می­یابد. در این زمینه بریت برس و هریس[40] (2007) گزارش دادند که فعالیت­های اجتماعی باشگاه­های فوتبال به ارزش­های اقتصادی، فرهنگی و انسانی تبدیل می­شود و از طریق این ارزش­ها باشگاه به مزیت­های رقابتی، شرکت در مسابقات، سود و ماندگاری نایل می­گردد. مسئولیت اجتماعی سازمان به طور فزاینده­ای در جهان سازمان­ها با اهمیت شده است. به خصوص، سازمان­های با شهرت بد علاقه­مندند که تصویر منفی خود را از طریق فعالیت­های مسئولیت اجتماعی تغییر دهند (یوون[41] و همکاران، 2006: 378).

به طور کلی در مطالعه حاضر به ارائه راه­کارهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور و پیامدهای آن اشاره گردید. می­توان با نظر به نتایج حاصل از این پژوهش، در جهت سیاست­گذاری و نهادینه­سازی مسئولیت اجتماعی در صنعت ورزش (به طور عام) و در بین ستارگان ورزشی (به طور خاص) گام برداشت که در این راستا نیاز به تدوین برنامه­های راهبردی و قوانین مدون می­باشد. پس پیشنهاد تاسیس کمیته یا انجمنی متولی توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران در کلیه ارگان­های ورزشی مانند وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون­های ورزشی و غیره می­شود. همچنین، پیشنهاد می­گردد که نتایج این تحقیق در اختیار ذی­نفعان ورزش (باشگاه­ها، سازمان­ها، مدیران، برندهای ورزشی و غیره) قرار گیرد که بسط نتایج می­تواند به صورت برگزاری سمینار و کارگاه­های آموزشی باشد. به سازمان­های متولی ورزش و سایر سازمان­های ذی­ربط پیشنهاد می­شود که راهبردهای حمایتی و تشویقی مانند اهدای جوایز، معافیت­های مالیاتی و یا معافیت از خدمت را برای ورزشکاران با اخلاق و افراد فعال در مسائل اجتماعی اتخاذ کنند. بازنگری و تسهیل سیاست­ها و قوانین حاکم جهت ورود ورزشکاران به عرصه­های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

 

 • منابع

  ·      آزادی، رسول و جوانی، وجیهه. (1397). «اثر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند (مطالعه موردی: علی دایی)». مطالعات مدیریت ورزشی. 10(51)، صص 247-266.

  • افروزه، محمد­صادق؛ مظفری، سید­امیر­احمد؛ آقایی، نجف و صفاری، مرجان. (1395 الف). «شناسایی حیطه‌ها و عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌‌ای فوتبال ایران». مدیریت و توسعه ورزش. 5(2)، صص69-89.
  • افروزه، محمد صادق؛ مظفری، سید امیر احمد؛ آقایی، نجف و صفاری، مرجان. (1395 ب). «تدوین الگوی پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران». مدیریت ورزشی. 8(6)، صص 977-997.
  • روحانی، شیما. (1395). «بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک­شده با ابعاد مسئولیت­پذیری اجتماعی و هویت اجتماعی بازیکنان تیم­های ملی هندبال ایران». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران.
  • شربیتان، محمد­حسن و میامی، حسن. (1391). «تاملی بر فرآیند جامعه­پذیری مسئولیت اجتماعی جوانان». مهندسی فرهنگی. 7(73)، صص 54-71.
  • طباطبایی، امیر؛ پرخیده، حسنی؛ مرتضوی، حامد و طباطبایی چهر، محبوبه. (1392). «راهبردهایی برای ارتقای دقت علمی در تحقیقات کیفی». مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5(3)، صص 663-670.
  • طاهری گودرزی، حجت؛ غیاثی­فر، سودابه و رضوانی­زاده، ایمان. (1393). مدیریت سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی. تهران: انتشارات فوژان
  • علوی، سلمان؛ غفوری، فرزاد و هنری، حبیب. (1399). «شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور». مطالعات مدیریت ورزشی. 12(59)، صص 153-176.

  ·      قنبرپور­نصرتی، امیر و آصفی، احمد­علی. (1399). «اعتباریابی پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی لی در بین دانشجویان دختر ورزشکار». پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. (در فهرست مقالات آماده چاپ).

  • کوثر، زهرا. (1390). «رابطه دولت الکترونیک با مسئولیت اجتماعی سازمان». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.

  ·      کلاته عربی، فاطمه. (1395). «بررسی اثر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت­ها (مورد مطالعه: صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 94)». پایان­نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند.

  • مکی­زاده، وحید و آیین جمشید، سیاوش. (1397). «مدل اثربخشی فعالیت­های بشردوستانه چهره­های ورزشی در شبکه­های اجتماعی (موردمطالعه: پویش کمک به زلزله­زدگان غرب کشور)». مطالعات مدیریت ورزشی. 10(51)، صص 47-72.
  • Abuín-Penas, J., Babiak, K., & Martínez-Patiño, M. J. (2020). “Athlete’s philanthropy and social responsibility communication on social media during COVID-19”.
  • Babiak, K., & Wolfe, R. (2013). Perspectives on social responsibility in sport. Handbook of Sport and Corporate Social Responsibility. London: Routledge Publications
  • Breitbarth, T., & Harris, P. (2008). “The role of corporate social responsibility in the football business: Towards the development of a conceptual model”. European Sport Management Quarterly, 8(2), 179-206.
  • Breitbarth, T., & Harris, P. (2007). “Conceptualizing the role of corporate social responsibility in professional football”. Ponencia presentada en Anzmac.
  • Blumrodt, J., Bryson, D., & Flanagan, J. (2012). “European football teams' CSR engagement impacts on customer-based brand equit”. Journal of Consumer Marketing, 29(7), 482-493.
  • Braun, V., & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
  • Extejt, M. M. (2004). “Philanthropy and professional sport teams”. International Journal of Sport Management, 5(3), 215-228.
  • Filizöz, B., & Fişne, M. (2011). “Corporate social responsibility: a study of striking corporate social responsibility practices in sport management”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1405-1417.
  • Flöter, T., Benkenstein, M., & Uhrich, S. (2016). “Communicating CSR-linked sponsorship: Examining the influence of three different types of message sources”. Sport Management Review, 19(2), 146-156.
  • Hamil, S., Morrow, S. (2011). “Corporate social responsibility in the Scottish Premier League: Context and motivation”. European Sport Management Quarterly, 11(2):143-70.
  • Hammann, E.M., Habisch, A. & Pechlanern, H. (2009). “Values that create value: socially responsible business practices in SMEs-empirical evidence from German companies”. Business ethics: a European review, 18(1), 37-51.
  • Ibrahim, H., & Almarshed, S. O. (2014). “Sporting Event as a Corporate Social Responsibility Strategy”. Procedia Economics and Finance, 11(2014), 3-14.
  • Kolyperas, D. (2012). “Corporate and social responsibility in professional football club organizations”. International Journal of Sport Management and Marketing, 10(1): 83-103.
  • Lee, J. S., & Babiak, K. (2019). “Does your left hand know what your right hand is doing? Impacts of athletes’ pre-transgression philanthropic behavior on consumer post-transgression evaluation”.Sport Management Review, 22(4), 553-565.
  • Lin, C. H., Yang, H. L., & Liou, D. Y. (2009). “The impact of corporate social responsibility on financial performance: Evidence from business in Taiwan”. Technology in Society, 31(1), 56-63.
  • Ngwenya, Z. Z. (2010). “The value drivers of investing in sport-based corporate social responsibility initiatives”. Gordon Institute of Business Science: University of Pretoria, South Africa. Retrieved September, 26, 2014.
  • Pitney, W. A., & Parker, J. (2009). Qualitative research in physical activity and the health professions .Champaign, IL: Human Kinetics
  • Rowe, K., Karg, A., & Sherry, E. (2018). “Community-oriented practice: Examining corporate social responsibility and development activities in professional sport.” Sport Management Review.
  • Stommel, M., & Wills, C. (2004). Clinical research: Concepts and principles for advanced practice nurses. Lippincott Williams & Wilkins
  • Scheinbaum, A. C., & Lacey, R. (2015). “Event social responsibility: A note to improve outcomes for sponsors and events”. Journal of business research, 68(9), 1982-1986.
  • Şerban, C. (2013). “Social marketing and privately held companies: the impact of corporate social responsibility activities on Romanian consumers”. Journal of food products marketing, 19(2), 81-92.
  • Su, L., Pan, Y., & Chen, X. (2017). “Corporate social responsibility: Findings from the Chinese hospitality industry”. Journal of retailing and consumer services, 34, 240-247.
  • Walker, M., & Parent, M. M. (2010). “Toward an integrated framework of corporate social responsibility, responsiveness, and citizenship in sport”. Sport Management Review, 13(3), 198-213.
  • Yoon, T. Gurhan-canli, Z. & Schwarz, N. (2006). “The effect of corporate social responsibility (CSR) activities on companies with bad reputation”. Journal of consumer psychology, 16(4), 377- 390.