فرآیند چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

1- ثبت مقاله در دفتر نشریه و تشکیل پرونده

2- اعلام وصول مقاله به نویسنده

3- تعیین داوران در هیئت تحریریه

4- ارسال به دو داور

از این مرحله به بعد فرآیند مقاله به صورت های ذیل تقسیم بندی می شود:

1- تایید هر دو داور بدون نیاز به اصلاحات: که در این صورت اعلام پذیرش مقاله به نویسنده و چاپ صورت می پذیرد.

2- عدم تایید هر دو داور: که در این صورت نامه اعلام عدم پذیرش به نویسنده ارسال می شود.

3- تایید دو داور با انجام اصلاحات: ارسال مقاله به نویسنده جهت انجام اصلاحات و برگشت و ثبت مجدد در دفتر نشریه و بررسی اصلاحات توسط داوران و در صورت تایید اصلاحات از سوی داوران، نامه تایید پذیرش برای نویسنده ارسال می شود. در صورت عدم پذیرش اصلاحات مجددا مقاله به نویسنده برای اصلاح کامل تر برگشت داده می شود  که در این صورت اگر اصلاحات نهایی توسط داوران تایید گردد، نامه پذیرش مقاله و اگر اصلاحات پذیرفته نشود، نامه عدم پذیرش مقاله  برای نویسنده صادر و ارسال می شود.

4- تایید یک داور و عدم تایید داور دو: که در این صورت مقاله به داور سوم ارسال می شود و الف: در صورت عدم تایید داور سوم نامه عدم پذیرش مقاله به نویسنده ارسال می گردد. ب:1- تایید بدون اصلاحات که نامه پذیرش مقاله به نویسنده ارسال می شود.  ب:2- تایید با اصلاحات که در این صورت مقاله جهت انجام اصلاحات به نویسنده ارسال میشود و برگشت و ثبت مجدد در دفتر نشریه  و بررسی اصلاحات انجام شده توسط داوران و عدم تایید اصلاحات و ارسال مجدد جهت اصلاحات و برگشت و ثبت مجدد در دفتر نشریه در نهایت اگر این اصلاحات مورد پذیرش داوران قرار گیرید مقاله پذیرقته می شود و اگر این اصلاحات توسط داوران پذیرفته نشود، مقاله رد می گردد که در هر دو صورت به نویسنده اطلاع داده می شود.