نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران،

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد تلفیقی آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM بود. جامعه‌ آماری پژوهش خبرگان بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. با استفاده از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌ برفی تا رسیدن به اشباع نظری (205 نفر) نمونه‌گیری ادامه پیدا کرد. ابزار پژوهش، چک‌لیست محقق ساخته بود که در آن از پاسخ‌دهندگان خواسته شد وضعیت موجود ورزش را فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ارائة مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به دست آمده در محیط نرم‌افزار Arc – GIS و ماتریس‌های راهبردی از جمله QSPM تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد، توزیع غیرمتوازنی از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و انسان افزاری ورزشی در پهنه بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. مهم‌ترین اهداف کلان سند ارتقای نگرش آمایشی در سیاست‌گذاری‌ها و ارتقای همگرایی و هماهنگی بین بخشی در بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در فاکتورهای آمایشی، هم‌افزایی هر چه بهتر فعالیت‌های ورزشی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی‌های بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته شود. به‌طورکلی ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در فاکتورهای آمایشی، هم‌افزایی هر چه بهتر فعالیت‌های ورزشی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی‌های بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Priority Strategies of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Sports Sector: Combining the Land use Planning Approach and QSPM Matrix

نویسندگان [English]

  • Elham Behzadi Seyfabad 1
  • Sayed Ehsan Amir Hosseini 2
  • Rasool Nazari 3
  • Ali Pirzad 4

1 Department of Sport Management,, Yasooj branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

2 Department of Sport Management, Yasooj branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

3 Associate Professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Management,, Yasooj branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to develop priority strategies of the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Sports Sector with a combined approach to land use planning and QSPM matrix. The statistical population of the study was the experts of the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Sports Sector. Using two methods of theoretical sampling and snowball, sampling was continued until theoretical saturation (205 people). The research tool was a researcher-made checklist in which respondents were asked to list the current state of sport, while using the GIS, the model was presented in a descriptive-analytical method and part of the information obtained in a soft environment. Arc - GIS software and strategic matrices including QSPM were analyzed. The findings showed that there is an unbalanced distribution of sports hardware and human infrastructure Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Sports Sector. The main goals of the document are to promote the attitude of beauty in policy-making and to promote convergence and inter-sectorial coordination in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Sports Sector. Creating and deepening the cosmetic attitude to balance the cosmetic factors, the synergy of sports activities can be considered as the most important strategies of the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Sports Sector. In general, it can be acknowledged that creating and deepening the attitudinal attitude to balance the cosmetic factors, the synergy of sports activities can be considered as the most important strategies of the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Sports Sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Landscaping
  • Strategic
  • Plan
  • Distribution
  • Sports