نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش ارزیابی نقش عوامل سطوح کلان، میانی و خرد در توسعه‌ی ورزش قهرمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه‌ای، و بر اساس روش از نوع مطالعات پیمایشی می‌باشد، و گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی انجام شد. در بخش نظرسنجی از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد، پرسشنامه‌ی مذکور شامل 56 سؤال در رابطه با شاخص‌های توسعه در سطوح کلان، میانی و خرد و همین‌طور عوامل توسعه مرتبط با فدراسیون‌ها بود، که روایی (صوری، محتوایی و ه) آن توسط نظر اساتید و متخصصان و روایی سازه آن با تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (872/. = α) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه‌بر شاخص‌های توصیفی، از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید گویه‌های پرسشنامه، از آزمون تی تک نمونه و آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین و رتبه‌بندی عوامل استفاده شد. مقایسه میانگین عوامل نشان داد که بیش‌ترین میانگین و اثرگذاری به‌ترتیب مربوط به سطح خرد، میانی، فدراسیون و سطح کلان می‌باشد. بخش عمده مشکلات توسعه‌ی ورزش قهرمانی مربوط به عوامل موجود در سطح خرد می‌باشد اما در سطح میانی با توجه ویژه به ورزش مدارس و ورزش بانوان می‌توان به توسعه ورزش قهرمانی کمک کرد و فدراسیون‌های ورزشی با انتخاب صحیح رئیس فدراسیون، ایجاد اماکن ورزشی استاندارد و... به توسعه ورزش قهرمانی کمک کنند، در نهایت می‌توان به مشکلات سطح کلان مثل نسبت مدال‌آوری به جمعیت، توزیع صحیح بودجه در ورزش و... پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the role of three levels (macro, medium and micro) in the development of championship sports.

نویسندگان [English]

  • Arash Gachi 1
  • Farzad Ghafouri 2
  • Gholamali Kargar 3

1 Sport management, Physical Education college. Allameh Tabataba'i university, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the role of macro, mid and micro level factors in the development of championship sports. The present study is a developmental study, based on the method of survey studies, and data collection was done in the field. The researcher-made questionnaire was used in the survey section. Its form, content and e) were confirmed by professors and experts and its construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (α = .872). To analyze the data, in addition to descriptive indicators, confirmatory factor analysis was used to confirm the questionnaire items, one-sample t-test and Friedman test were used to compare the mean and ranking of factors. Comparison of the mean of the factors showed that the highest mean and effectiveness are related to the micro, mid, federation and macro levels, respectively. Most of the problems in the development of championship sports are related to the factors at the micro level, but at the middle level, with special attention to school sports and women's sports, we can help develop championship sports, and sports federations can choose the right president of the federation. , Creating standard sports venues, etc. to help develop championship sports, finally, macro-level problems such as the ratio of medals to the population, the correct distribution of budgets in sports, etc. can be addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors of macro mid and micro levels
  • athletic federations
  • development of championship sport
  • Championship sport
  • Elite athletes