نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران

2 استاد مدعو گروه مدیریت ورزشی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی و گروه مدیریت ورزش، دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

چکیده

چکیده

هدف پژوهش تحلیل عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور حاضر در لیگ برتر بسکتبال است. روش پژوهش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. 142 بسکتبالیست در 13 تیم لیگ برتری به همراه کادر فنی تیم‌ها به‌عنوان نمونه و برای شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های بسکتبال و ارائه مدل ISM نیز 19 نفر از کارشناسان بسکتبال انتخاب شدند. شناسایی عوامل موردنظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن‌‌ها به کمک مدل-سازی ساختاری-تفسیری انجام شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل ساختاری تفسیری با روش میک مک انجام شد. یافته‌ها نشان داد عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور 35 عنصر و 7 مؤلفه کلی دارد .این 7 مؤلفه، 62 درصد از واریانس عوامل مدیریتی موثر را تبیین می‌کنند. بر اساس تحلیل ساختاری میک مک دو عامل تمایل باشگاه‌ها به بازیکن‌پروری و توانایی باشگاه در جذب سرمایه بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و از منظر سیستمی جزء عناصر اثرپذیر و وابسته هستند. عوامل برندسازی باشگاه و تعامل با محیط در گروه متغیرهای مستقل قرارگرفته‌اند که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. عوامل استراتژی‌های دولتی، زیرساخت‌ها و تجهیزات عوامل کلیدی برای باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور به شمار می‌روند و قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی دارند. بر اساس نتایج به-دست آمده هفت مولفه‌ اصلی که می‌تواند موفقیت باشگاه را با تأکید بر فرایند شناسایی، استعدادیابی و پرورش بازیکنان ارتقاء دهد، در نگرش سیستمی یک سامانه را تشکیل می‌دهند که در آن هریک از اجزاء بر دیگر اجزاء موثرند و از همدیگر حمایت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Managerial Factors Affecting on Player-rearing Clubs in Basketball Premier League

نویسندگان [English]

  • Mehran Atashi 1
  • masoud naderian jahromi 2
  • Alimohammad Safania 3

1 Ph.D. Student of Sport Management at Department of Management Jahrom Branch Islamic Azad University, Jahrom, Iran

2 Faculty of Physical Education and Sport Science, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran

چکیده [English]

Abstract

The aim of this research is to design a multilevel model of managerial factors affecting the sports clubs of the players in the Premier Basketball League. The research method is mixed (qualitative-quantitative). 142 basketball players in 13 Premier League teams along with their technical staff and 19 basketball experts were selected as a sample to identify the management factors affecting basketball clubs and present the ISM model. The desired factors were identified by meta-combination method and relationship between them were determined using structural-interpretive modeling. Data analysis was performed using exploratory factor analysis and Interpretative Structural Modeling (ISM) by MICMAC method. The results showed that the factors affecting the player-rearing clubs include 35 elements and 7 general components which explain 62% of the variance of factors affecting the player-rearing clubs. According to MICMAC structural analysis, the club's desire for rearing player and its ability to attract more capital have been influenced by other factors and they are influenced and dependent elements from a systemic point of view. The factors of club branding and environmental interaction are in the category of independent variables that have low influence and dependency. Government strategies, infrastructures and equipment are key barriers for player-rearing clubs with high influence and low dependency. Based on the results, the seven components that can enhance the success of the club by emphasizing the process of identifying, talenting and training players, in a systemic approach, form a system in which components affect and support each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Basketball
  • " "Player-rearing Clubs
  • " "Club Structure
  • " "Premier League"