نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی. آمل. ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

مسئله نوآوری سازمان های ورزشی در دوران معاصر به عنوان فرایندی اثر بخش بر عملکرد سازمان ارزیابی می شود. هدف از پژوهش تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب بود. روش تحقیق از نوع آمیخته بود که بخش کیفی با روش پدیدار شناسی و بخش کمی با پرسشنامه و از نوع توصیفی- همبستگی بود. در بخش کیفی، نمونه‌گیری با استفاده از روش گلوله برفی توسط 15 نفر از اعضای هیات علمی صورت پذیرفت و سه مرحله کدگذاری انجام شد. جهت پاسخگویی به پرسشنامه از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس هدفمند 324 نفر از دانشجویان و اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد. از نرم افزارهای spss25 و نرم افزار pls3 در بخش کمی استفاده گردید. یافته ها: مولفه‌های راهکارهای موثر در ایجاد سازمان ورزشی نوآور شاخص توسعه رویکرد شغلی و آموزشی با ضریب مسیر 0.91 ، موانع توسعه نیز شاخص شعف در رویکرد مشارکتی با ضریب مسیر 0.93 ، عوامل موثر شاخص ویژگی های رفتاری با ضریب مسیر 0.89 وعوامل راهکارها در ایجاد سازمان نوآور با ضریب مسیر 0.75 بیشتر تاثیر را در مولفه های مذکور داشتند. درنهایت نتایج نشان داد که عوامل موثر تاثیرمعناداری بر مدل سازمان ورزشی نوآور درراستای تحقق سند چشم انداز دارد. همچنین منظرمشتری ، منظرمالی ، منظرفرایندهای داخلی، منظریادگیری ورشدوعملکرد سازمان‌های ورزشی می‌باشد در نتیجه می‌توان گفت بین سازمان ورزشی نوآور درراستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب ومولفه های آن ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a model of an innovative sports organization in order to realize the vision document of Iran 1404 and its relationship with the performance of selected sports organizations

نویسندگان [English]

  • forough asadi 1
  • Alimohammad Safania 2
  • Nasrolah Mohamadi 3

1 physical education faculyt. ayatollah amoli azad university. amol. iran

2 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran

3 Assistant Professor of sports management Payme Noor university

چکیده [English]

The issue of technology and innovation of sports organizations in the contemporary era is evaluated as an effective process on the performance of the organization. The purpose of this study was to develop a model of an innovative sports organization in order to realize the vision document of Iran 1404 and its relationship with the performance of selected sports organizations. The research method was a combination of qualitative and quantitative. In the qualitative section, sampling use by snowball method was performed by 15 faculty members and three coding steps were performed. In order to answer the questionnaire, the non-random sampling method of 324 students and professors of sports management was used. SPSS 25 software and PLS 3 software were used in small quantities. Results: In the component of effective strategies in creating an innovative sports organization, the index of development of job and educational approach with a coefficient of 0.91, in the component of development barriers, the index of happiness in a participatory approach with a coefficient of 0.93, in the component of effective factors, behavioral characteristics index with a coefficient of 0.89. Finally, the results showed that the effective factors have a significant impact on the model of the innovative sports organization in order to achieve the vision document. Therefore, it can be said that between the innovative sports organization in order to realize the vision document of Iran 1404 with the performance of selected sports organizations and its components There is a connection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Organization
  • Vision 1404
  • Performance
  • Innovation
  • Foresight