نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دبیرتربیت بدنی- اداره آموزش وپرورش بهنمیر

3 استادیار، گروه مدیریت ورشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی عوامل فناورانه و آموزشی مؤثر بر توسعه بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران بود. روش پژوهش به صورت کیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد صاحب‌ نظر در آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزش‌های سنتی و بومی و محلی بودند. برای گردآوری داده‌ها؛ در مرحله اول با بهره‌مندی از سوابق و مستندات داخلی و خارجی که شامل 57 مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله دوم با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر به عنوان نمونه آماری برای مصاحبه انتخاب شده و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. نمونه‌گیری در این مرحله به صورت غیرتصادفی از نوع هدفمند و در دسترس بودند. مرحله سوم نیز جامعه آماری که شامل صاحب‌نظران و عوامل اجرایی در بازی‌های بومی و محلی بودند که به تعداد 15 نفر به عنوان نمونه آماری و اعضای گروه دلفی انتخاب شد. برای تعیین روایی 7 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی انتخاب شده و به تائید آن‌ها رسید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که؛ سرعت تغییر و تطبیق با فن‌آوری و اطلاعات جدید، اجرای بازی‌های بومی و محلی در قالب درس تربیت‌بدنی در مدارس و دانشگاه , و همچنین اعزام دانش‌آموزان جهت بازدید از جشنواره‌های بازی بومی عوامل اثرگذار در توسعه بازی‌های بومی و محلی بودند. بر اساس نتایج به دست آمده ضروری است که در مدارس در کنار بازی‌های جدید به بازی‌های بومی و محلی با استفاده از فناوری‌های نوین توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Technological / Educational Factors Affecting the Promotion and Development of Traditional and Local Games in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Morteza Dousti 1
  • mansoreh mehdinejad 2
  • Saeid Tabesh 3

1 University of Mazandaran

2 Physical Education Secretary - Behnamir Education and Training Office

3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the technological and educational factors influencing the development of traditional and local games in Mazandaran province. The research method was qualitative. The statistical population were the expert form education and train organization, sports and youth office and tradition sport bodies. For gathering of data, the first phase of the content analysis was 57 internal and external research. The second stage was a semi-structured interview with 30 experts as statistical sample, and The interviews continued until the theoretical saturation was reached. The type was purposeful and accessible. The third stage included interviews with 15 members of the Delphi team, including experts and executives at the traditional and local games. Samples were also targeted and available at this stage. To determine the validity, 7 faculty member and PhD students in sports management were selected and approved. The findings show that the most important affective factors for development of this games include: speed of change and adaptation to new technology, performing traditional and local games in the form of physical education lessons in schools and universities, also, sending students to visit traditional game festivals. Based on the findings, it is necessary to pay attention to local and traditional games in schools along with using new technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Development
  • Traditional and Local Games
  • Schools
  • Mazandaran