نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه پیام نور

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر آینده‌نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. از نظر ماهیت بر اساس روش‌های آینده‌نگاری، در دسته روش‌های کمی و کیفی قرار می‌گیرد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مرور منابع، مصاحبه، پرسش‌نامه، تکنیک‌های تحلیل اثرات متقابل و سناریو‌پردازی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران فدراسیون‌های ورزش قهرمانی، وزارت ورزش‌و‌جوانان، کمیته ملی المپیک و اساتید مدیریت‌ورزشی، حدود 200 نفر، که از بین آن‌ها 32 خبره ورزشی و دانشگاهی برای نمونه آماری به طور هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه‌ی میزان تاثیرگذاری و میزان قطعیت و دو ماتریس استفاده شد. این پرسش‌نامه‌ها پس از مرور منابع و مصاحبه با کارشناسان طراحی، توسط 11 تن از خبرگان روایی آن‌ها تایید و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای‌کرونباخ به‌ترتیب 967/0 و970/0 به دست آمد. پرسشنامه‌ها هر یک شامل 64 عامل اولیه که از میان آن‌ها با استفاده از آزمون تی‌تک نمونه‌ای 21 عامل مهم‌تر شناسایی شدند. این عوامل در ماتریسی به‌ابعاد 21×21 توسط خبرگان تکمیل، با نرم‌افزار میک‌مک تحلیل و 7 عامل برنامه‌ریزی جامع، سیستم حمایتی مداوم، نظام جامع استعدادیابی، اماکن ورزشی مدرن، بازآموزی مربیان، تمرینات‌علمی و ارزیابی‌عملکرد به عنوان عوامل کلیدی شناسایی شدند. درنهایت با استفاده از نرم‌افزار سناریوویزارد،2 سناریو محتمل و 8 سناریو باورکردنی استخراج و مورد تحلیل قرارگرفتند و پیشنهادشد برای آمادگی مقابله با وضعیت‌هایی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد کارشناسان در برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت خود از تکنیک‌های آینده‌نگاری استفاده‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foresight of Iranian Championship Sports Through Scenario writing and Cross-Impact Analysis

نویسندگان [English]

  • javad mohammadkhani 1
  • loghman keshavarz 2
  • Abolfazl Farahani 3

1 asistant professor Department of physical Education and Sport Sciences, Mashhad Branch,, islamic azad university, mashhad, iran

2 professor, sport management department. payame noot university

3 professor sport management department. payame noot university

چکیده [English]

The purpose of the present study is to foresight of Iranian championship sports through scenario writing and cross impact analysis. This research is applied in terms of purpose and survey in terms of implementation method. In terms of nature, according to foresight methods, it is in the category of quantitative and qualitative methods. Data collection tools include resource review, interview, questionnaire, cross impact analysis techniques, and scenario writing. The statistical population of the study, the directors of the championship sports federations, the ministry of sports and youth, the national olympic committee and the professors of sports management, about 200 people, Of these, 32 sports and academic experts were purposive selected for statistical sample. Two questionnaires of effectiveness and certainty and two matrices were used to collect data. These questionnaires after reviewing resources and interviewing design experts, their validity were confirmed by 11 experts and their reliability using Cronbach's alpha was 0.967 and 0.970, respectively. The questionnaires each consisted of 64 primary factors, among which 21 more important factors were identified using one sample T-test. These factors are completed in a 21 × 21 matrix by experts and analyzed with Micmac software and 7 Comprehensive Planning Factors, Continuous Support System, Comprehensive Talent System, Modern Sports Facilities, Coach Retraining, Scientific Exercises and Performance Assessment were identified as key factors. Finally, using Scenariowizard software, 2 probable scenarios and 8 plausible scenarios were extracted and analyzed and it was suggested that experts use foresight techniques in their long-term planning to prepare for future situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Championship Sport
  • Iran
  • Foresight
  • Scenario
  • Cross-Impact Analysis