نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش خط مشی گذاری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

جوانان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ این موضوع مزیت برجسته‌ای، برای کشور ایران نسبت به سایر کشور‌های جهان محسوب می‌شود. جوانان، آینده‌ساز کشور هستند و می‌بایست برای آموزش و به‌کارگماری آنان در پست‌های مدیریتی برنامه‌ریزی نمود. در سال‌های اخیر جوان‌گرایی و به‌کارگماری منابع انسانی جوان در پست‌های مدیریتی کشور، موضوع مهمی برای کشور ما تلقی شده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مسئولان به این مهم توجه نموده‌‌اند. اما باید توجه کرد که به‌کارگیری جوانان در پست‌های مدیریتی همانند شمشیر دو لبه، مزایا و معایب خاص خود را دارد. استراتژی این پژوهش کیفی که مبتنی بر فلسفه تفسیر‌گرایی است و رویکرد استقرایی دارد، تحلیل مضمون است. هدف از این پژوهشِ کاربردی، رصد مزایا و معایب به‌کارگیری و اعتماد به جوانان در پست‌های مدیریتی کشور است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و عمیق با 19 نفر از مدیران سازمان‌های دولتی در سال 1400 گردآوری شدند و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که مزایای به‌کارگیری منابع انسانی جوان در پست‌های مدیریتی؛ پویایی و شور و شوق زیاد، آشنایی با دانش و فناوری‌های روز، تسهیل‌کننده تغییر و نوآوری، داشتن حس همکاری و مشارکت و جوان‌گرایی است. همچنین معایب آن بی‌تجربگی، واکنش احساسی و تند در مواجهه با مسائل، واقع‌گرایی کمتر، تفکر سیستمی کمتر و تاب‌آوری پایین و اقتدار کمتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of advantages and disadvantages of employing young managers in public organizations

نویسندگان [English]

  • Alireza Dehghanpour Farashah 1
  • Afsaneh Dehghanpour Farashah 2

1 phd student, public administration, faculty of management, university of Tehran, Tehran, Iran.

2 corresponding author:Assistand professor, faculty governance, university of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Youth constitute significant percentage of Iran’s population; this is considered a prominent advantage for Iran compared to other countries in the world. The youth are the future makers of the country and it necessitates planning for their training and employment in managerial positions. In recent years, the issue of youthism and their employment in managerial positions has been emphasized in our country, such that many officials have paid attention to it. However, it should be noted that employing young people in managerial positions acts as a double-edged sword having its own advantages and disadvantages. The strategy of this qualitative research, which is based on the interpretivism philosophy and has an inductive approach, is thematic analysis. Data were collected through semi-structured and in-depth interviews with 19 managers of public organizations in 1400 and their analysis was done using thematic analysis. The results indicate that the advantages of employing young human resources in managerial positions are being more dynamic and having more enthusiasm, being more familiar with modern knowledge and technologies, facilitating change and innovation, having a sense of cooperation and participation and being youthism, while the disadvantages are inexperience, emotional and quick reaction in the face of problems, less realism, less systemic thinking and low resilience and less authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Young Managers
  • Trust
  • Managerial Positions in Public Organizations
  • Advantages and Disadvantages
  • young human resourse