نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین

2 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر دیپلماسی ورزشی ایران با رویکرد تحلیل کیفی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش را صاحب‌نظران حوزه دیپلماسی ورزشی تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و نمونه‌گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید (11 نفر). همچنین جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه عمیق استفاده شد. سؤالات این مصاحبه به صورت باز و کلی و بر مبنای اهداف تحقیق تعیین شد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری روایی و پایایی ابزار پژوهش از معیارهای «گوبا» و «لینکلن» استفاده شد. سرانجام در این تحقیق جهت تحلیل داده‌های کیفی از نرم‌افزار Maxqda نسخه 12 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد دیپلماسی ورزشی از دو طریق دیپلماسی ورزش جهت راهبری ورزشی و دیپلماسی ورزشی متأثر از عوامل سیاسی تعریف می‌شود. همچنین مشخص گردید پیش‌نیازهای دیپلماسی ورزشی ترکیبی از مقوله‌های فرعی کسب کرسی‌های بین-المللی در ورزش، داشتن نقشۀ راه برای راهبران دیپلماسی در عرصه بین‌المللی، جریان‌سازی، ظرفیت‌های اولیه برای مسئولان روابط بین‌الملل، بسترسازی، تدوین برنامه راهبردی، سرمایه‌گذاری در جهت ارتقاء قدرت نرم و آگاهی بین‌المللی است. به موجب این نتیجه به راهبران و دستندرکاران دیپلماسی ورزشی پیشنهاد می‌گردد با فراهم سازی بستر مناسب برای عوامل مؤثر بر دیپلماسی ورزشی موجبات اثربخش‌تر کردن این عوامل بیش از پیش فراهم سازند تا از این طریق شاهد پویایی و توسعه این قدرت نرم در عرصه بین‌المللی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing Iranian Sport Diplomacy Using Qualitative Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • fariba mohamadian 1
  • seyed reza salehi amiri 2
  • mahdi honarmand 1

1 department sport management, faculty management, university islamic azad qazvin

2 departman governmental management, faculty management, azad university science and research, tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting sport diplomacy in Iran by qualitative analysis approach. This study was conducted with qualitative approach and content analysis method. The statistical population of the study consisted of sports diplomacy experts. Purposeful sampling and snowball sampling technique were used and sampling was continued until the research reached theoretical saturation and adequacy (n = 11). In-depth interviews were also used to collect the data. The questions of this interview were open-ended and based on the purpose of the research. In this study, Guba and Lincoln criteria were used to measure the validity and reliability of the research instrument. Finally, Maxqda version 12 software was used to analyze qualitative data. The results of the interview analysis showed that sports diplomacy is defined by two types of sports diplomacy for sport leadership and sports diplomacy influenced by political factors. It was also found that the prerequisites for sport diplomacy are a combination of subcategories of international seats in sport, having a roadmap for international diplomacy leaders, streamlining, early capacities for international relations officials. It is the foundation, the formulation of the strategic plan, the investment in promoting soft power and international awareness. Therefore, it is suggested that sport diplomacy leaders and practitioners provide a better context for the factors influencing sport diplomacy to make these factors more effective in order to see the dynamics and development of this soft power in the field. It was international

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Public Diplomacy
  • Soft Diplomacy
  • Sport Diplomacy
  • Iranian Sport