نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 2. استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.(نویسنده مسئول)

3 3. استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و تدوین برنامه استراتژیک برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این پژوهش پس از مطالعه اسناد و مدارک، جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان توریسم پزشکی ورزشی و مدیریت ورزشی انجام شد. نمونه­گیری به روش تمام شمار انجام شد که تعداد نمونه‌ها برابر با 112 نفر بودند. نتایج تحقیق نشان داد که صنعت توریسم پزشکی ورزشی کشور از 10 قوت، 14 ضعف، 10 فرصت و 12 تهدید در حوزه‌های مختلف برخوردار می‌باشد که برای رتبه‌بندی هر کدام از آن‌ها از آزمون فریدمن در سطح 05/0>p استفاده شد. ماتریس عوامل درونی صنعت توریسم پزشکی ورزشی نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 927/2 می‌باشد که نشان دهنده غلبه قوت‌ها بر ضعف‌های صنعت توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین ماتریس عوامل بیرونی صنعت توریسم پزشکی ورزشی نشان داد که مجموع نمرات ماتریس بیرونی 573/1 می‌باشد که نشان دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت‌های محیطی در این صنعت می‌باشد. نتیجه کلی اینکه تحلیل ماتریس داخلی و خارجی نشان دهنده آن است که صنعت توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در موقعیت ST قرار دارد و به عبارت دیگر می‌توان گفت که به دلیل چیرگی قوت­ها بر ضعف‌ها و توانایی صنعت توریسم پزشکی ورزشی کشور و همچنین تلاش برای غلبه بر تهدیدهای پیش‌بینی­‌شده، اتخاذ استراتژی‌های رقابتی، بهترین گزینه برای رشد و توسعه این صنعت می‌باشد؛ و لازم به ذکر است که برای اجرای استراتژی مذکور تکیه بر توانمندی نیروهای انسانی متعهد و متخصص رمز موفقیت کشور در این حوزه محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and development of a strategic program for sports medicine tourism in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Rozita Ahmadi 1
  • Mehdi Naderi Nasab 2
  • Nima Majidi 3

1 1. Ph.D. Student of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 2. Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of designing and compiling the strategic plan of the strategic plan of sports medicine tourism in the Islamic Republic of Iran. In this study, after studying the documents, information was collected from sports medicine tourism experts and sports management. Sampling was performed by the whole method, which was 112 people. The results showed that the country's sports medicine tourism industry has 10 strengths, 14 weaknesses, 10 opportunities and 12 threats in various fields, for each of which the Friedman test was used at the level of p <0.05. The matrix of internal factors of the sports medicine tourism industry showed that the total score of the matrix is ​​2.927, which shows the strength of the weaknesses of the sports medicine tourism industry in the Islamic Republic of Iran. Also, the matrix of external factors in the sports medicine tourism industry showed that the total score of the external matrix is ​​1.573, which indicates the dominance of threats on environmental opportunities in this industry. The general conclusion is that the analysis of internal and external matrix shows that the sports medicine tourism industry of the Islamic Republic of Iran is strategically located in the ST position and in other words it can be said that due to the dominance of forces over the weaknesses and capabilities of the sports medicine tourism industry. The country is also the best option for the growth and development of this industry, as well as the effort to overcome the anticipated threats, the adoption of competitive strategies; And it should be noted that the implementation of this strategy is based on the ability of committed and expert human resources is the key to the country's success in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Medical Tourism - Sports
  • Development
  • Sports Industry