نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- محمد سررشته داری،دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد آیت اله آملی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،آمل ، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت ورزشی – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد آیت اله آملی – دانشگاه آزاد اسلامی – آمل – ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت­بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی بود. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت در مرحله اول به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با نظرخواهی از 20 خبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی و تولید کنندگان پوشاک ورزشی در این زمینه انجام گرفت که در این مرحله 7 شاخص شناسایی گردید. در مرحله دوم با استفاده از نرم­افزار Expert choice  به وزن­دهی شاخص­های شناسایی شده پرداخته شده است. جهت اطمینان از روایی و پایایی داده­های جمع­آوری شده، از روش چک کردن توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین مولفه ها به ترتیب مولفه قیمت با وزن نسبی 321/0، طراحی و شیک بودن 258/0، کیفیت محصول 159/0، کیفیت خدمات 109/0، تبلیغات 070/0، محیط فروشگاه 046/0 و بعد نام تجاری با وزن 037/0 می­باشند. با توجه به نتایج تحقیق می­توان چنین بیان کرد که مولفه قیمت از با اهمیت­ترین عوامل وفاداری می­باشند که از به صرفه بودن و سپس کیفیت اجناس نزد مصرف­کنندگان ناشی می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of causes of customer loyalty to the Iranian sportswear brand with AHP approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sarreshtehdari 1
  • mohammad Pourkiani 2
  • Farshad emami 3

1 1.Mohammad Sarreshtehdari , PhD. Student, Sport Managemen Research Group , Faculty Of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University , Ayatollah Amoli Branch

2 2.Mohammad Pourkiani, Assistant Professor, Faculty Of Sport Sciences And Well-Being , Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Facultyof Physical Education And Sport Sciences, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol,Iran

چکیده [English]

This present study to identify and prioritize the causes of customer loyalty to Iranian sportswear brand. The research process was conducted in two stages. In the first stage, semi-structured interviews were conducted with a survey of 20 experts, including sports marketing management professors and sports apparel manufacturers, in which 7 indicators were identified. In the second step, the weighting of the identified indices using Expert choice software is discussed. To ensure the validity and reliability of the collected data, the interviewing method was used. The results showed that the most important components were price component with relative weight 0.321, design and fashion 0.258, product quality 0.159, service quality 0.109, advertising 0.70, store environment 0.046 and brand weighs 0.037. According to the results of the research, it can be stated that the price component are the most important factors of loyalty, which results from the cost-effectiveness and then quality of the goods to the consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loyalty
  • sportswear
  • customer
  • Analytical Hierarchy Process