نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در ورزش. گروه تربیت بدنی . دانشکده علوم انسانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود. شاهرود . ایران .

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،شاهرود، ایران

چکیده

تحقیقات نشان داده است اقدامات سازمان ها نظیر ایجاد زیرساخت های محیط زیستی در کاهش اثرات منفی زیست محیطی سازمان ها نقش کمتری ایفا کرده است .هدف از مطالعه حاضر ارائه الگوی نظارت و ارزیابی بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان فدراسیون فوتبال می باشد. پژوهش حاضــر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصــیفی پیمایشی است که به صورت حال نگر انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه افراد پرسنل فدراسیون فوتبال205 نفر می باشند که به صورت کل شمار بررسی شد.ند ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد مدیریت منابع انسانی سبز (سخاوالکر و تادانی، 2013) می باشد . از نرم افزار Amos برای تجزیه و تحلیل و روابط بین متغیره ها استفاده شد. ‬نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان و عملکرد زیست محیطی موثر است و مدل بدست آمده از برازش کافی برخوردار است. بنابراین شیوه هاى مدیریت زیست محیطى بر تعهد سازمانى کارکنان تأثیر مى گذارد . مدیران باید برای ایجاد زمینه های فراگیری دانش سبز در سازمان به استخدام افراد با مهارت ها و توانایی های مناسب بپردازند. فرصت های آموزشی فرهنگ سبز را برای کارکنان مهیا سازند و کارکنان را در معرض برنامه های متنوع آموزشی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a model for monitoring and evaluating the environmentally friendly behavior of Football Federation employees

نویسندگان [English]

  • amir mohamad davood zade 1
  • Seyed Mostafa Tayebisani 2

1 . PhD student in Strategic Management in Sports. Physical Education Group. Faculty of Humanities . Islamic Azad University, Shahroud Branch. Shahroud .Iran

2 دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود . شاهرود . ایران

چکیده [English]

Research has shown that the actions of organizations such as creating environmental infrastructure have played a lesser role in reducing the negative environmental effects of organizations. The purpose of this study is to provide a model for monitoring and evaluating the environmentally friendly behavior of Football Federation employees. The present research is applied in terms of purpose and, in terms of nature and method, is a descriptive survey that has been conducted in a retrospective manner. The statistical population of the study is 205 personnel of the Football Federation, which was surveyed in total. The research tool is the standard questionnaires of green human resource management (Sakhawalker and Tadani, 2013). Amos software was used for analysis and relationships between variables. The results showed that green human resource management is effective on environmentally friendly behavior of employees and environmental performance and the obtained model has sufficient fit. Therefore, environmental management practices affect the organizational commitment of employees. Managers must hire people with appropriate skills and abilities to create areas for learning green knowledge in the organization. Provide green culture training opportunities for staff and expose staff to a variety of training programs..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monitoring and evaluation
  • environmentally friendly behavior
  • Football Federation