نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلالمی،اصفهان، ایران

2 دانشیارمدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلالمی،اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل نهادینه سازی شایسته سالاری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 18 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته فرایند کدگذاری انجام گردید. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پس از تکمیل یافته‌ها مدل زمینه‌ای بر‌اساس رویکرد سیستماتیک مدل استراس و کوربین (1994) طراحی گردید. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل کیفی مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد. یافته ها نشان داد که قابلیت های سازمانی ورزش ایران، خود ورزشکار، سیستم اطلاع رسانی، میزان حمایت از ورزشکار، محیط به‌عنوان شرایط علّی؛ ماهیت ورزش قهرمانی، ساختار ورزش ایران، محیط فعالیت و رشد ورزشکار به‌عنوان عوامل زمینه‌ای؛ توانمندی های ورزشکار و چالش های ورزش قهرمانی به‌عنوان عوامل مداخله‌گر؛ راهبردهای سازمانی و ملی به‌عنوان راهبردهای موثر و پیامدهای حاصل از به کارگیری راهبردها در دو قالب مثبت و منفی ایفای نقش می‌کنند. به مدیران و مسئولین بالادستی پیشنهاد می‌شود در استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده این تحقیق جهت انتخاب افراد شایسته استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a Model of Competency of Managers of Iranian Sports Organizations

نویسندگان [English]

  • moslem kazemi 1
  • Rasool Nazari 2
  • ghasem rahimi sarshabaderani 3

1 Employee of the General Department of Sports and Youth of Isfahan Province

2 Associate Professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran.

3 Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of institutionalizing the meritocracy of managers of Iranian sports organizations. The method of this research was qualitative research with grounded theory approach. After 18 in-depth and semi-structured interviews, the coding process was performed. Purposeful and snowball sampling continued until theoretical saturation. After completing the findings, the model was designed based on the systematic approach of Strauss and Corbin model (1994). The data analysis results were obtained using Maxqda qualitative analysis software in three stages of open, axial and selective coding. The results showed that the organizational capabilities of Iranian sports, the athlete himself, the information system, the level of support for the athlete, the environment as causal conditions; the nature of championship sports, the structure of Iranian sports, the environment of activity and growth of the athlete as contextual factors; athlete abilities and challenges of championship sports as intervening factors; organizational and national strategies play an important role as effective strategies and the consequences of applying strategies in both positive and negative forms. Managers and senior officials are recommended to use the signs, concepts and categories identified in this research to select the right people in hiring and employing the required human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meritocracy:
  • Managerial Expertise
  • : Macro Trends:
  • Grounded Theory: