نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 استاد تمام گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

5 دانشیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

طنین برند شاخصی است که رابطه میان مشتری و برند را مشخص می کند و همچنین میزان احساساتی است که مشتریان در ذهن خود با برند برقرار می کنند و یا میزان همنوایی و هم صدایی که بین خود و برند احساس می کنند. از این‌رو هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی ورزشی و مدیران برندهای ورزشی داخلی بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با برند، دارا بودن سمت‌های مدیریتی و تجارب اجرایی در عرصه برند ورزشی از جمله شاخص-های انتخاب لیست اولیه صاحب‌نظران بود. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 14 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزنینشی تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده‌ها 73 مفهوم اولیه، 13 مقوله اصلی شناسایی شد. نتایج این تحقیق می تواند باعث شناخته شدن این لیگ، جذب سرمایه‌های بیشتر، تمایل تیم‌های بهتر و باکیفیت برای حضور در لیگ، حضور بازیکنان خارجی قدرتمندتر، تمایل رسانه ای بالاتر، هواداران وفادارتر و در نهایت کسب درآمد بالاتر برای لیگ و فدراسیون فوتبال خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors on the brand resilience of the Iranian Football Premier League: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradi Sarkarabad 1
  • ALI MOHAMMAD safanya 2
  • seyed salahadin naghshbandi 3
  • Alimohammad amirtash 4
  • ali ZAREI 5

1 PhD student in Physical Education and Sports Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 PhD student in Physical Education and Sports Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 faculty member of Islamic azad university, sciences and research branches

4 Full Professor, Department of Physical Education and sport science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

5 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Brand resonance is an indicator that determines the relationship between the customer and the brand and also the amount of emotions that customers establish in their minds with the brand or the amount of harmony and harmony they feel between themselves and the brand. Therefore, the purpose of this study is to identify the factors affecting the brand of Iranian Premier Football League. The method of the present research is qualitative and exploratory. The statistical population included university professors in the field of sports marketing and managers of domestic sports brands. The field of study and having scientific writings related to the brand, having managerial positions and executive experiences in the field of sports brand were among the criteria for selecting the initial list of experts. Sampling method was used as non-probability sampling, with purposeful selection and with maximum variability or heterogeneity. The sample size in this study was 14 based on the theoretical saturation index. The interview measurement tool was open and was analyzed based on three stages of open, axial and selective coding. Based on the analysis of 73 basic concepts, 13 main categories were identified. The results of this research can lead to the recognition of this league, attracting more capital, the desire of better and quality teams to participate in the league, the presence of stronger foreign players, higher media desire, more loyal fans and finally earning higher income for the league and The Football Federation will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : brand
  • brand resonance
  • sports
  • football premier league