نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،شاهرود، ایران

3 رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تحلیل راهبردی توسعه ورزش دانش‌آموزی و ارائه استراتژی‌های توسعه در استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل افراد صاحب‌نظر و آگاه به ساختار و رخدادهای حوزه ورزش دانش‌آموزی (کارشناس مسولان ورزش در آموزش و پرورش، مدیران ورزشی، اساتید و دانشجویان دکتری) در خراسان رضوی بودند. تعداد 46 نفر از اساتید، معلمان و کارشناسان ورزش دانش‌آموزی استان به شیوه نمونه‌گیری هدفمند در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه بود. از روش سوات جهت تحلیل راهبردی استفاده شد. مولفه‌های راهبردی شامل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها بودند که در هشت منظر؛ ساختاری و اجرایی، علمی و آموزشی، امکانات و زیرساخت، مالی و اقتصادی، منابع انسانی، ورزش رقابتی و قهرمانی، ورزش پرورشی و تفریحی و فرهنگی_اجتماعی چارچوب‌بندی شدند. براساس ماتریس ارزیابی، موقعیت استراتژیک توسعه ورزش در خراسان رضوی در خانه پنجم و منطقه ثبات (نزدیک به منطقه رشد) قرار گرفت. بنابراین، می‌توان گفت که توسعه ورزش دانش‌آموزی در استان خراسان رضوی در موقعیت راهبردی ثبات قرار دارد و روند فعلی از یک پایداری نسبی برخوردار است و جهت‌گیری کلی با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم جهت بهبود و توسعه، رو به رشد است. در نتیجه می‌توان با توسعه زیرساخت‌های آموزشی و نیروی انسانی متخصص مسیر رو به رشد ورزش دانش‌آموزی خراسان رضوی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Student Sport Development and Presentation of Development Strategies In Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • mohamd ardame 1
  • Seyed Mostafa Tayebisani 2
  • ali Fahimi Nezhad 3
  • bagher morsal 4

1 PhD Student of Sport Management, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Iran

2 دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود . شاهرود . ایران

3 Dean of the Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, Shahrood

4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the strategic development of student sports and to present development strategies in Khorasan Razavi province. The research method was descriptive-analytical. The statistical population included knowledgeable and knowledgeable people about the structure and events in the field of student sports (expert of sports officials in education, sports managers, professors and doctoral students) in Khorasan Razavi. A total of 46 professors, teachers and sports experts of the province were selected as the statistical sample by available sampling method. Research tools included library study, interviews and questionnaires.. Swat method was used for strategic analysis. Strategic components included strengths, weaknesses, opportunities, and threats in eight perspectives; Structural and executive, scientific and educational, facilities and infrastructure, financial and economic, human resources, competitive and championship sports, educational and recreational sports and cultural-social were framed. Based on the evaluation matrix, the strategic position of sports development in Khorasan Razavi was located in the fifth house and the stability zone (close to the growth zone). Therefore, it can be said that the development of student sports in Khorasan Razavi province is in a strategic position of stability and the current trend has a relative stability and the general orientation with regard to the necessary capacities and capabilities for improvement and development, growing. Is. As a result, the growing path of Khorasan Razavi student sports can be improved by developing educational infrastructure and specialized human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Development
  • Strategic Management
  • SWOT Analysis
  • School Sport
  • Khorasan Razavi