نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رعایت اصول فرهنگی و اخلاقی در ورزش امری ضروری است که می‌تواند از بسیاری ناهنجاری‌های اخلاقی در محیط‌های ورزشی جلوگیری کند. از اینرو، هدف پژوهش شناسایی شاخص‌های خط مشی‌گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 20مصاحبه با صاحبنظران (اعضای‌ هیئت‌علمی ‌دانشگاه-مدیران‌ورزشی-معاونان ‌و مدیران ‌وزارت ‌ورزش و جوانان-مدیران -آکادمی و کمیته‌ملی‌المپیک-روسای فدراسیون‌های ‌ورزشی-روسای ‌کمیته انضباط ی‌ورزش-شورای ‌عالی‌فرهنگی ‌وزارت ‌ورزش وجوانان-کمیته اخلاق ‌در ‌ورزش) کدها به حد اشباع‌نظری رسیدند. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد گلیزر (1978) صورت گرفت. با انجام فرایند کدگذاری دو مرحله‌ای (باز و انتخابی) در نهایت برای خط مشی‌گذاری اخلاقی در ورزش ایران تعداد 108 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 17 مقوله طبقه‌بندی شد. همچنین برای خط مشی‌گذاری فرهنگی در ورزش ایران تعداد 63 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 14 مقوله فرعی و چهار مقوله اصلی 1)عوامل بازدارنده، 2)عوامل‌تسهیل‌کننده، 3)‌عوامل‌توسعه‌دهنده و 4)پیامدها دسته‌بندی شدند. نتایج حاصل از کدگذاری‌ها نشان داد که خط مشی‎گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بر مبنای عوامل مختلفی قرار دارد. و باید به این عوامل توجه ویژه-ای شود. با توجه به نتایج به دست آمده به مدیران و مسئولین ورزش پیشنهاد می‌شود‎ با برگزاری همایش‌های علمی ورزشی همراه با پیوست فرهنگی، دستیابی به شیوه‌های نوین ترویج و توسعه رفتارهای حرفه‌ای و مناسب در میادین بزرگ ورزشی را به ورزشکاران، مربیان و داوران آموزش دهند این راهکار می‌تواند تا حد زیادی از ناهنجاری‌ها بکاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of ethical and cultural policy indicators in Iranian sports

نویسندگان [English]

 • neda saeednia 1
 • Seyed Hamid Sadjadi Hezaveh 2
 • Farideh Ashraf Ganjouie 3
 • Jasm manouchehri 4

1 Ph.D. Student in Sport Management, Department of Physical Education and SportsManagement, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of sport management, Faculty of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Ph.D., Associate Professor in Sport Management, Department of Physical Education and SportsManagement, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Ph.D., Assistant Professor in Sport Management, Department of Physical Education and SportsManagement, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Observance of cultural and moral principles in sports is essential that can prevent many moral anomalies in sports environments. Therefore, the purpose of this study was to identify the indicators of ethical and cultural policy in Iranian sports. The research method was qualitative (grounded‌theory).The data collection tool was through in-depth and semi-structured interviews. After conducting 20 interviews with experts (faculty members,sports directors, deputies and managers of the Ministry of Sports and Youth,directors of the Academy and the National Olympic Committee,heads of sports federations,heads of sports disciplinary committees,Supreme Cultural Council of the Ministry of Sports and Youth,ethics committee in Sports) The codes have reached saturation level. Data analysis was performed simultaneously using the Glaser(1978) approach. By performing a two-stage coding process (open and selective),finally, 108 non-repetitive initial codes were obtained for ethical policy-making in Iranian sports, which were classified into 17 categories. Also, 63 non-repetitive primary codes were obtained for cultural policy-making in Iranian sports, which were classified into14 sub-categories and four main categories: 1) deterrents, 2) facilitators, 3) developers, and 4) consequences. The results of coding showed that ethical and cultural policy-making in Iranian sports is based on various factors. And special attention should be paid to these factors. According to the results obtained, it is suggested to sports managers and officials to hold scientific and sports conferences with cultural attachment, to achieve new methods of promoting and developing professional and appropriate behaviors in large sports fields to athletes, coaches and Judges teach that this solution can greatly reduce anomalies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics in sports
 • culture in sports
 • respect for cultures
 • fair play
 • social responsibility

شناسایی شاخص­های خط­مشی­گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران

ندا سعیدنیا[1]

سید حمید سجادی هزاوه[2]

فریده اشرف گنجویی[3]

جاسم منوچهری[4]

10.22034/SSYS.2022.2066.2474

تاریخ دریافت مقاله: 3/8/1400

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:6/11/1400

 

مقدمه

به نظر بیشتر بزرگان علم مدیریت، تصمیم­گیری، جوهره اصلی مدیریت را تشکیل می­دهد. این تصمیمات است که آینده یک سازمان را رقم می­زند و به طور مستقیم در بقا یا ناکامی سازمان، نقش آفرینی می­کند. دراین میان، خط­مشی، تأثیرات بلند مدت بسزایی در تعیین مسیر یک سازمان و دستیابی یا عدم دستیابی آن به اهداف و آرمان­هایش دارد (الوانی، 1395). یک خط­مشی­گذاری ضعیف در حوزه سرمایه انسانی به انتخاب مسیر یا اولویت‎گذاری منجر خواهد شد که تا چندین دهه ممکن است آثار و تبعات آن دامان سازمان را بگیرد یا اصولا آثار و پیامدهای منفی آن در آینده بسیار دور و در بزنگاه­های حساس آتی رخ نمایی کرده، مأموریت و رسالت سازمان را به انحراف بکشاند (دای[5]، 2011).

امروزه ارائه الگویی خاص برای خط­مشی­گذاری که قادر باشد در شرایط متغیر و متحول، پاسخگو و کارساز باشـد، عملـی نیست (لورنسو و کاستا[6]، 2007). در چنین موقعیتی باید به دنبال الگوهایی بود که در مقابل شرایط متغیر امروز بتوانند از طریق تلفیق و ترکیب و بـا انعطاف­پذیری کافی، به نیازهای جامعه پاسخی مناسب بدهند (کاتو و بودوار[7]، 2015). عصر حاضر، عصر پیچیدگی و مسائل پیچیده است و برای شناسایی و حل مسائل، راه­هـای مختلـف بررسـی می­شوند. از ایـن رو، دسـتگاه­هـای اجرایـی و سـازمان­هـای دولتـی در جستجوی راه حلی برای مسائل جامعه­اند (هنینگسن، هاکونسن و لایلند[8]، 2017). تعدد متغیرهای مؤثر بر خط‎مشی­ها و نرخ بالای تغییر آنها که متأثر از شرایط جدید جهان است، سبب خواهد شد خط­مشی­گذاران نتوانند درک صحیحی از پیامدهای اقدامات کلان خود در سازمان و جامعه داشته باشند (ابوالحسنی و همکاران، 1396). از این رو، سیاست­گذاری منابع انسانی، نیازمند طراحی الگویی مناسب است؛ الگویی کارآمد که شیوه سیاست‎گذاری منابع انسانی را با دقت بیشتری نشان دهد (پورعزت و رحیمیان، 1391). در این میان، خط‎مشی‎گذاری فرهنگی یکی از ابعاد مهم خط­مشی­گذاری در سازمان­ها می­باشد و بر اساس فرهنگ­های موجود در جامعه و سازمان انجام می­شود. امروزه اهمیت فرهنگ بـر همگان روشـن اسـت و بیشتر اندیشمندان اجتماعی بـه تأثیر آن بر سایر جنبه­های زندگی بشر توجه کرده­اند (هدلی و بلفور[9]، 2018). حتی در دوره­های اخیر، در میان اندیشمندان مارکسیسـت نیـز فرهنـگ از اهمیت بالایی برخوردار بوده است (الگین و ویبل[10]، 2013). بی­تردید، لازمه بقـا و پویایی نظــام سیاسی ـ اجتماعی، توجه به فرهنگ، سیاست‎گذاری فرهنگی و هویت فرهنگی ـ تاریخی است که عمیق­ترین لایه نظام اجتماعی در تحولات و رفتارهای اجتماعی هستند (هاولت، مک کانل و پرل[11]، 2016). تــاریخ صد ساله اخیر ایران شاهدی بر اهمیت فرهنگ و تأثیر آن بر میزان موفقیت­های اقتصادی و سیاسی است. سیاست­گذاری فرهنگی به پژوهش در زیرساخت­های فرهنگی ـ اجتماعی ایرانیان نیاز دارد و باید مبتنی بر بررسی و تحلیل­های عمیق فرهنگی باشد. با توجه به حساسیت و گسترش روزافزون ارتباطات و چالش­های دنیای مدرن، دولت­ها باید بتوانند در امر سیاست­گذاری­های کلان به درستی برنامه­ریزی کنند و چنانچـه دولت در نقش و کارکرد خود در زمینه فرهنگی دچار اشتباه و ضعف شود، ایـن مسئله می­تواند عوارض جبران­ناپذیری را به جامعه تحمیل کند و حیات فرهنگی آن را دچار اختلال و بحران­های مهلک سازد (مختاریان­پور، 1396). در ورزش نیز عوامل فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است و مسائل فرهنگی در بخش­های مختلف راهبردی و عملیاتی از چالش­های مهم ورزش ایران می‎باشد و پیاده­سازی فرهنگ ایرانی اسلامی در ورزش از دغدغه­های اصلی متخصصان ورزش بوده است (گرانت، 1392). با توجه به ماهیت اجرایی و مدیریتی غیر بومی ورزش و تفاوت­های فرهنگی بین کشورمان و کشورها و سازمان­های متولی ورزش بین­المللی چالش­های متعددی در زمینه مسائل فرهنگی در ورزش ایجاد شده است و نیاز به ارائه الگوها و خط مشی­های مناسب در این زمینه دیده می­شود؛ چنان­که لازم است تا الگوی فرهنگی برای ورزش ایران تدوین گردد که هم پوشش دهنده مسائل فرهنگی و نیازهای فرهنگ کشور باشد و هم فاقد تداخل با سازمان­های بین­المللی ورزش و قوانین بین­المللی رشته­های ورزشی باشد. نیاز به الگویی جامع در ورزش کشور کاملا مشهود است (صداقت زادگان، 1394). هرچند در این زمینه پژوهشگران مطالعاتی انجام داده­اند، اما نیازمند توجه ویژه است. عابدی و همکاران (1397) در پژوهشی به شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن در ورزش کشور پرداختند. یافته­ها نشان داد از مجموع 135 گزاره کد­گذاری شده، 23 مقوله به عنوان عوامل موثر در قالب سه رویکرد 1) رواج و مشارکت در ورزش؛ 2) توسعه ارزش، اخلاق و هویت بومی و ملی در ورزش و 3) ورزش به عنوان ابزار و هدف توسعه، شناسایی و دسته­بندی شدند. همچنین منوچهری­نژاد و همکاران (1397) در پژوهشی به شناسایی عوامل موثر بر نهادینه­سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان پرداختند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، 6 عامل می‎توانند 49 درصد واریانس نهادینه­سازی ورزش در کودکان و نوجوان از دیدگاه معلمان تربیت­بدنی ایران را برآورد نمایند. بنابراین ضروری است عوامل موثر بر نهادینه­سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان مورد توجه خانواده­ها و برنامه­ریزان ورزش کشور قرار گیرد. کشگر و همکاران (۱۳۹۵) فرهنگ ورزش را مجموعه باورها و مفروضات انسانی مورد انتظار جامعه در ورزش و رفتار بر اساس ارزش­ها و هنجارهای مطلوب جامعه شامل رفتار محترمانه با رعایت اخلاق و تکریم فرهنگ سایر ملل و اقوام و ایجاد عادت به ورزش از طریق مدیریت منابع برای خلق شرایط و امکانات ورزش کردن و نمایش نمودهای ملموس زیبایی شناختی و هنرمندانه به عنوان مصنوعات ورزش در جامعه تعریف کرده­اند. بر اساس «طرح جامع ورزش کشور» (۱۳۸۲) مفهوم توسعه فرهنگ ورزش به عنوان رواج ورزش در جامعه و بحث اخلاق ورزشی تعریف شده است. در این راستا قلی زاده و سید صالحی (۱۳۹۴) تحقیقی با عنوان «نقش برنامه­های شبکه ورزش در ارتقای فرهنگ ورزشی زنان» انجام داده و بر تأثیر مثبت رسانه­ها بر روی تغییر نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کردن به عنوان توسعه فرهنگ ورزش تأکید داشته­اند. همچنین، هنری و همکاران (۱۳۹۱) نقش چهارگانه اطلاع­رسانی، آموزش، مشارکت اجتماعی و فرهنگ­سازی رسانه­های ورزشی را در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی مورد بررسی قرار داده­اند. دی بوچر و همکاران[12] (۲۰۱۶)، ساتیرادو و شیلبوری[13] (۲۰۰۹) و جوادی پور (۱۳۹۴) نیز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه­ای همچنین آصفی و همکاران (۱۳۹۳)، عراقی و کاشف (۱۳۹۳) و شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۹) توسعه ورزش همگانی را به عنوان توسعه فرهنگ ورزش بررسی کرده­اند. گودرزی و همکاران (۱۳۹۴) در تحقیق خود عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده­اند. ایرج پور و همکاران (۱۳۹۵) در تحقیقی با عنوان «بررسی نقش رسانه­های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه­ای کشور»، توسعه فرهنگی ورزش را به عنوان توسعه مؤلفه­ها و رواج ورزش در نظر گرفته­اند. در این راستا عبدوی و فخری (۱۳۹۰) نیز بر نقش رسانه در اوقات فراغت زنان و مشارکت در ورزش به عنوان توسعه فرهنگ ورزش پرداخته­اند. همچنین نتایج مطالعات خسرومنش و همکاران (1397) نشان داد در حال حاضر خانواده، دوستان و نهادهای اجتماعی، جامعه پزشکی، وزارت ورزش و جوانان و رسانه ملی در ترویج فرهنگ ورزش در جامعه نقش معناداری دارند، ولی مدیران دولتی و سیاست­مدارن، رهبران و علمای مذهبی، هنرمندان، ورزشکاران نخبه و افراد مشهور در ترویج فرهنگ ورزش منفعل هستند. با توجه به یافته ها ضرورت دارد مدیران ورزشی به منظور استفاده از پتانسیل فرهنگ­سازان مختلف جهت ترویج فرهنگ ورزش، راهکارهایی را شناسایی و اجرا نمایند (خسرومنش و همکاران، 1397).

یکی از عواملی که می­تواند با فرهنگ عجین شود، اخلاق است. مقوله اخلاق به عنوان یک رکن مهم در توسعه فرهنگی ورزش همواره مورد توجه بوده است. (برقی­مقدم، رسولی و نکوفر، 1396). می­توان اظهار داشت که مسائل اخلاقی بسیار حائز اهمیت اند و موضوع اخلاق و راهبردهای اخلاقی با مسائل فرهنگی همپوشانی­هایی داشته ولی در جایگاه خود باید مورد بررسی و ارزیابی­های عمیق قرار گیرند. امروزه ورزش در زندگی مردم دنیا نقش مهمی دارد. میلیون­ها نفر به آن اشتغال دارند و چندین برابر آن نیز تماشاگر و طرفدار برنامه­های مختلف ورزشی­اند. ورزش در مواردی نیز استحکام بخش وحدت ملی و اجتماعی جوامع بوده و فضایل و رذایل رایج درآن منعکس کننده فضایل و رذایل حاکم بر آن جامعه است. اغلب این باور وجود دارد که ورزش موجب بهینه شدن شخصیت و اخلاق افراد می­شود یا به عبارتی ورزش باعث پیشبرد همکاری، شهامت، کارتیمی، انصاف، مسئولیت و قدرت کنار آمدن با شرایط بحرانی اخلاقی می­شود (هولیان[14]، 2002). در مورد فرهنگ و اخلاق ورزشی مطالعاتی انجام شده است، اما این مطالعات با توجه به اهمیت و جایگاه فرهنگ و اخلاق ورزشی اندک می­باشد. علایی، مختاری دینانی و رضایی پندری (1398) نشان دادند که مهم‌ترین معیار توسعه اخلاق حرفه‌ای در مربیان زن تیم ملی عوامل دسته‌بندی‌شده در معیار شخصی است و در بین کل عوامل شناسایی‌شده، داشتن شناختی کامل از خود مهم‌ترین عامل است. یافته­های حجی­پور و همکاران (1398) نشان داد بین انگیزه خودتعیینی و اخلاق‌ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. دیویس و والتون[15] (2019) به این نتایج دست یافتند که با توجه به اینکه فرآیند آموزش اخلاق یکی از مسائل مهم می­باشد، باید مدیران و مسئولان نسبت به این امر چاره­ای اندیشیده و اخلاق حرفه­ای را به عنوان یک واحد درسی جداگانه برای ورزشکاران تعریف کنند. همچنین نتایج مطالعات ﺑﺮﮔﺴﮕﺎرد و روﻣﻤﺘﺪ[16] (2018) حاکی از آن بود ﻛﻪ ورزش اغلب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ، آﻳﻨﻪای از ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد (ﺑﺮﮔﺴﮕﺎرد و روﻣﻤﺘﺪ، 2018).

با توجه به مطالعات انجام شده می­توان اذعان داشت که در این تحقیقات بر عواملی از جمله تولید و تقویت نظام ارزش­های اجتماعی، رقابت قاعده­مند، درونی کردن هنجارها، توسعه اخلاقی، مدیریت چالش­های اخلاقی در ورزش (جوانمرد ونوابخش،۱۳۹۳)، انتقال ارزش­های اخلاقی در ورزش، ترغیب ورزشکاران نخبه به رعایت اصول اخلاقی و آموزش اصول اخلاقی (نادریان، ۱۳۹۲) تاکید شده است. «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۱۳۹۵) نیز بر تقویت و ارتقای روحیه پهلوانی و پاسداشت ارزش­های معنوی و اخلاقی، ارتقای فرهنگ حاکم بر ورزشگاه­ها و مسابقات ورزشی، ارتقای کیفی و تقویت رویکردهای فرهنگی و اخلاقی رسانه­ای ورزش کشور، مبارزه ساختارمند با ناهنجاری­های اخلاقی و فرهنگی و ترویج اخلاق و منش پهلوانی برای توسعه فرهنگی ورزش تأکید کرده است. همچنین، ندایی و همکاران (۱۳۹۳) پرخاشگری ورزشی، دوپینگ، تبانی، نژاد پرستی، تقلب و بازی غیر­منصفانه را از چالش­های اخلاقی ورزش بیان کرده­اند (ندایی و همکاران). بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده به نظر می­رسد آنچه در زمینه اخلاق در ورزش حائز اهمیت است این می­باشد که در ابعاد مختلف ورزش نیاز به خط مشی­های متفاوتی وجود دارد و باید خط­مشی­های جامعی برای ورزش در هر جامعه تدوین شود تا اصول و موازین اخلاقی برای مدیران، مربیان، کادر خدمات تیم­ها و بازیکنان در رده­های سنی مختلف ارائه شود- البته در خط­مشی­های اخلاقی در هر جامعه باید تفاوت­های موجود در نظر گرفته شود. بجارشولم و همکاران[17] (2018) بیان کرد که رویکردهای اخلاقی و ارائه مدل­های اخلاقی در بخش‎های مختلف ورزش تاکنون به صورت خرد ارائه شده­اند (بجارشولم و همکاران، 2018). همچنین ورزش به عنوان یک موضوع مهم اخلاقی و فرهنگی که مبنای بسیاری از رفتارها و الگوهای اجتماعی است، نقش مهمی را در توسعه جامعه به خود اختصاص داده است، زیرا پیامدهای این پدیده علاوه بر دستاوردهای آشکار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از زوایایی پنهان عرصه­های ملی و فراملی راه گشا بوده و زمینه­های شکوفایی جامعه را فرهم می­سازند. ارزیابی وضعیت فرهنگی ورزش بر اساس شاخص‎ها و معیارهای سه­گانه رهنمودهای امام(ره) و رهبری، سیاست­های فرهنگی و برنامه­های توسعه حاکی از آن است که در سطوح مختلف ورزش حرفه­ای، قهرمانی و همگانی و اجرای برنامه­ها به ویژه جنبه فرهنگی ورزش چالش­های عمیقی وجود دارد و تدوین و تصویب مهندسی فرهنگی ورزش مبتنی بر اصول و ارزش­های اسلامی در چارچوب مهندسی کلان فرهنگی کشور برای برون­رفت از این مشکلات و ناهنجاری‎های فرهنگی و ورزشی می­تواند بسیار مفید و راهگشا باشد. از طرفی محدودیت­هایی که در زمینه خط­مشی­های اخلاقی و فرهنگی در ورزش وجود دارد نیز نشان می­دهد تا کنون تحقیقاتی که به طور جامع خط­مشی­های اخلاقی و فرهنگی ورزش ایران را ارائه نمایند انجام نشده­اند. از این رو، لازم است تحقیقات لازم در این زمینه صورت گیرد تا الگوهای فرهنگی و اخلاقی برای ورزش ایران به طور همه جانبه تدوین گردد. پس سوال اصلی پژوهش این خواهد بود:

 شاخص­های خط­مشی­گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران کدام­اند؟

روش­شناسی پژوهش

روش پژوهش، کیفی از نوع نظریه داده­بنیاد بود. به همین منظور رویکرد سیستماتیک از میان رویکردهای مختلف نظریه داده­بنیاد انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه­ساختاریافته بود. مصاحبه با برخی سئوالات توصیفی همچون: سن، سابقه فعالیت و همچنین شناخت دقیق از سمت یا جایگاه مصاحبه شوندگان آغاز و در ادامه سئوالات اصلی پژوهش پرسیده شد و در پایان نیز با یک سئوال باز خاتمه می‌‌یافت. مدت زمان مصاحبه بین 40 الی 80 دقیقه بود. جهت ثبت اطلاعات، علاوه بر نکته‌‌برداری، از دستگاه ویژه ضبط صدا نیز استفاده گردید. تعداد 8 نفر از مصاحبه­شوندگان به شکل هدفمند و با توجه به شناخت تیم تحقیق و مطالعه و بررسی مقالات و پژوهش­های علمی و تعداد 12 نفر هم به شیوه گلوله برفی و با معرفی گروه اول انتخاب شدند. در جریان تحقیق سعی شده با ایجاد تنوع در نمونه­ها و دقت در روند پژوهش و انتخاب مشارکت­کنندگان روایی پژوهش از نظر «مقبولیت[18]» «انتقال پذیری[19]» و «تأییدپذیری[20]» رعایت شود. همچنین از پایایی بازآزمون استفاده شد؛ بدین شکل که 3 مصاحبه به‌‌عنوان نمونه انتخاب و هر مصاحبه توسط یک نفر متخصص مدیریت ورزشی آشنا به حیطه بازاریابی کُدگذاری مجدد شدند. کدهایی که بین دو کدگذار با هم مشابه بودند به‌‌عنوان "توافق" و کدهای غیر مشابه به عنوان "عدم توافق" مشخص شدند و پایایی معادل 81 درصد گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها هم‌‌زمان با جمع­آوری داده­ها و بلافاصله پس از هر مصاحبه و در قالب کدگذاری دو­مرحله‌‌ای باز[21] و گزینشی[22] انجام شد. در این پژوهش پژوهشگر سعی نموده است بر اساس نظرات صاحب‌‌نظران از پدیده مورد مطالعه (خط مشی­گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران): عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل­کننده، عوامل توسعه­دهنده و پیامدها را استخراج کند و در بخش بحث و نتیجه­گیری به بررسی گسترده­تر هر یک از مقوله­ها بپردازد.

یافته‌‌های پژوهش

جدول 1: مشخصات نمونه‌های بخش کیفی

ردیف

تخصص

سمت

مدرک تحصیلی

جنسیت

سن

1

مدیریت ورزشی

هیئت علمی دانشگاه

دکتری

مرد

55

2

مدیریت ورزشی

هیئت علمی دانشگاه

دکتری

مرد

60

3

فقه و حقوق

هیئت علمی دانشگاه

دکتری

مرد

58

4

جامعه شناسی

هیئت علمی دانشگاه

دکتری

زن

51

5

جامعه شناسی

هیئت علمی دانشگاه

دکتری

زن

48

6

مدیریت ورزشی

رئیس فدراسیون

دکتری

مرد

50

7

مدیریت دولتی

رئیس فدراسیون

کارشناسی ارشد

مرد

52

8

فیزیولوژی ورزشی

رئیس فدراسیون

دکتری

مرد

47

11

مدیریت ورزشی

مدیر عالی وزارت ورزش و جوانان

دکتری

مرد

52

10

مدیریت

مدیر عالی وزارت ورزش و جوانان

دکتری

زن

47

11

مدیریت ورزشی

مدیر عالی آکادمی و کمیته ملی المپیک

دکتری

مرد

51

12

مدیریت ورزشی

مدیر عالی آکادمی و کمیته ملی المپیک

دکتری

مرد

54

13

مدیریت ورزشی

رئیس کمیته انضباطی فوتبال

دکتری

مرد

48

14

مدیریت ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران

دکتری

مرد

51

15

مدیریت ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان تهران

دکتری

مرد

49

16

مدیریت ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان

دکتری

مرد

48

17

مدیریت ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان

کارشناسی ارشد

مرد

44

18

فقه و حقوق

کارشناس کمیته اخلاق

دکتری

مرد

50

19

الهیات

کارشناس بسیج ورزشکاران

کارشناسی ارشد

مرد

43

20

مدیریت ورزشی

نایب رئیس شورای بین‌المللی ورزش نظامیان- سیزم

دکتری

مرد

48

 

پس از تبدیل هر یک از مصاحبه­های صوتی به شکل متنی، جملاتی که قابلیت تبدیل به یک کد یا مفهوم را داشتند کدگذاری شدند. هر کد در مورد یک مفهوم مطلبی را بیان می­کند که در جدول 2 نمونه­ای از یکی از مصاحبه­های انجام شده به نمایش درآمده است:

جدول 2: نمونه استخراج کد از مصاحبه در مرحله کدگذاری باز

کد مصاحبه شونده

متن مصاحبه

کد باز

مصاحبه شماره 3

با توجه به اینکه ما در یک کشور اسلامی زندگی می­کنیم بنابراین یک اصل خیلی مهم این است که ورزشکاران ما از لحاظ اخلاقی زبان زد باشند و به دور از تقلب، بدقولی، بد رفتاری یا به دور از رفتارهای خشن باشند، چرا که اخلاق یک ورزشکار مسلمان باید همه این ها رو همراه با خدا دوستی، تقوا، عمل صالح، ایمان به خدا و یاور مظلومان را داشته باشد. با توجه به اینکه ما در ایران زندگی می­کنیم و همیشه ورزشکاران ما مظهر پهلوانی بوده­اند باید همه ورزشکاران این حس جوانمردی را داشته باشند و با زورگویی مبارزه کنند و حق ستمدیده  را بگیرند.

یکی نکته دیگری که باید در ورزش رعایت شود و مسئله خیلی مهمی است اینکه باید ورزشکاران برای همه تماشاگران و قومیت­های مختلفی که در کشور وجود دارند، احترام ویژه­ای قائل شوند.

« تقلب »

« بدقولی »

« رفتارهای خشن »

« خدا دوستی »

« تقوا »

« عمل صالح »

« ایمان به خدا »

« یاری مظلومان »

« جوانمردی »

« مبارزه با زورگویی»

« گرفتن حق ستمدیده »

« احترام به تماشاگران »

« احترام به قومیت­ها »

در مجموع و پس از کدگذاری مرحله به مرحله مفاهیم به­دست آمده برای خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش ایران، تعداد 108 کد اولیه غیرتکراری به دست آمد که در قالب 17 مقوله طبقه بندی شد. همچنین برای خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش ایران تعداد 63 کد اولیه غیرتکراری به دست آمد که در قالب 14 مقوله طبقه­بندی شد:

جدول 3: کدهای اولیه و کدبندی متمرکز خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش

ردیف

کد اولیه

مفاهیم

1

بی­انضباطی در بین ورزشکاران

عدم اخلاق حرفه­ای در ورزش

2

بی­انضباطی در بین مربیان

3

بی­انضباطی در بین مدیران ورزشی

4

بی­انضباطی در بین داوران

5

بی­انضباطی در بین هواداران و تماشاگران

6

عدم وجود ایدئولوژی اخلاقی

7

زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی

1

احترام به اخلاق پژشکی ورزشی

مبارزه با دوپینگ

2

احترام به سلامت روانی ورزشکاران

3

احترام به سلامت جسمانی ورزشکاران

4

احترام به عدالت و قانون

1

مراقبت از ورزشکاران

مسئولیت در ورزش

2

عدم کوتاهی از مسئولیت

3

جبران خسارت

1

رفتار خارج از شئونات

خطاهای اخلاقی

2

اهانت و تهمت زدن

3

رفتار تند و پرخاشگرانه

4

تشویق نامناسب

5

انجام حرکات غیر­عادی

1

تبانی در نتیجه بازی

مبارزه با فساد اخلاقی در ورزش

2

شرط­بندی

3

دلالی در ورزش

4

تبانی در خرید و فروش بازیکنان

5

باند بازی در ورزش

1

تعهد به تیم

وجدان کاری در ورزش

2

تعهد به قرارداد

3

عرق به ورزش

1

تجلیل از پیشکسوتان

احترام به پیشکسوت

2

معرفی پیشکسوتان به نسل آینده

3

استفاده از تجربیات پیشکسوتان

1

تقلب

رعایت انضباط در ورزش

2

بدقولی

3

تاخیر

4

غیبت

5

رفتارهای نامعقول

6

عدم­رعایت عملکرد

7

رفتارهای خشن

8

رفتارهای شرمسارکننده

9

رفتارهای تمسخرآمیز

10

رفتارهای انتقادآمیز

11

رفتارهای اهانت آمیز

1

حمایت از منافع تیم

مسئولیت­پذیری اجتماعی

2

حمایت از منافع رقبا

3

رعایت منشورهای اخلاقی

4

برخورد عادلانه و بدون تبعیض

5

توجه به ورزشکاران نیازمند

6

توجه به ورزشکاران مصدوم

7

توجه به هنجارها

8

توجه به باورها

9

احترام به اعتقادات

10

رعایت شئون اخلاقی

1

احترام به روابط اجتماعی

منش ورزشی

2

احترام به قوانین

3

احترام به مسئولان

4

احترام به مربیان

5

احترام به حریف

6

عدم­رویکرد منفی به عملکرد ورزشی

1

عدالت و درستی

توجه به ارزش­ها

2

آموزش حرفه­ای اخلاق به ورزشکاران

3

اطلاعات کامل ورزشکاران از ورزش

4

اختیار و آزادی عمل به ورزشکاران

1

تقلب

رعایت انضباط در ورزش

2

بدقولی

3

تاخیر

4

غیبت

5

رفتارهای نامعقول

6

عدم رعایت عملکرد

7

رفتارهای خشن

8

رفتارهای شرمسارکننده

9

رفتارهای تمسخرآمیز

10

رفتارهای انتقادآمیز

11

رفتارهای اهانت آمیز

1

حمایت از منافع تیم

مسئولیت پذیری اجتماعی

2

حمایت از منافع رقبا

3

رعایت منشورهای اخلاقی

4

برخورد عادلانه و بدون تبعیض

5

توجه به ورزشکاران نیازمند

6

توجه به ورزشکاران مصدوم

7

توجه به هنجارها

8

توجه به باورها

9

احترام به اعتقادات

10

رعایت شئون اخلاقی

1

احترام به روابط اجتماعی

منش ورزشی

2

احترام به قوانین

3

احترام به مسئولان

4

احترام به مربیان

5

احترام به حریف

6

عدم­رویکرد منفی به عملکرد ورزشی

1

عدالت و درستی

توجه به ارزش­ها

2

آموزش حرفه­ای اخلاق به ورزشکاران

3

اطلاعات کامل ورزشکاران از ورزش

4

اختیار و آزادی عمل به ورزشکاران

1

برد باری در ورزش

بازی منصفانه

2

عدم­خشونت و تهاجم در ورزش

3

به­کار نبردن الفاظ زشت

4

استفاده نکردن از داروهای غیر­مجاز (دوپینگ)

5

احترام به تماشاگران

6

احترام به قومیت­ها

1

پرهیز از رفتار ناشایسته

ارزش­های اجتماعی

2

متعهد بودن

3

مسولیت­پذیری بودن

4

پایبند به تیم

5

وقت کشی

6

رعایت هنجارهای اخلاقی

7

رعایت حقوق رقبا

8

حفظ روابط

9

احترام به روابط نژادی

10

احترام به روابط جنسیتی

11

حفظ ارزش­ها

12

عدم نژادپرستی

13

عدم نابرابری

جدول 4: کدهای اولیه و کدبندی متمرکز خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش

ردیف

کد اولیه

مفاهیم

1

استفاده نکردن از افراد متخصص در ورزش

عدم­تخصص­گرایی

2

استفاده نکردن از متخصصان امور فرهنگی

3

سپردن امور فرهنگی به افراد غیر­متخصص

4

استفاده نکردن از کارشناس فرهنگی در ورزش

1

نگاه ابزاری به ورزش

نگرش منفی در ورزش

2

نگاه سیاسی به ورزش

3

نگاه افراطی به ورزش

4

نگاه­های بسته به ورزش

5

نگاه اقتصادی مدیران به ورزش

6

تأکید بر نتیجه

7

موفقیت­طلبی در ورزش

8

واکنش­های جزیره­‏ای به ورزش

1

عدم­پرداختن به جایگاه ورزش در جامعه

عدم آگاهی

2

عدم­شناخت جامعه از مزیت­های ورزش

1

عدم نگاه جامعه­شناسانه رسانه­ها به ورزش

عدم پوشش رسانه­ای

2

عدم پرداختن به ورزش در رسانه­ها

3

عدم استفاده از کارشناسان فرهنگی در رسانه ملی

4

کم بود مطالب فرهنگی در رسانه­ها

5

عدم­فرهنگ­سازی ورزش از سوی رسانه­ها

1

احترام و ارزش به پیشکسوتان در ورزش

ارزش­های اخلاقی

2

احترام و ارزش به مربیان ورزشی

3

احترام و ارزش به ورزشکاران

4

احترام و ارزش به قواعد ورزش

1

حس انسان دوستی در ورزش

الگوهای رفتاری

2

بردباری و صبوری

3

از خود گذشتگی

4

روحیه پهلوانی

5

حفظ ارزش­ها

6

حفظ هنجارها

1

بالا رفتن اسنجام خانوادگی از طریق ورزش

توسعه بسترهای اجتماعی

2

بهبود روابط اجتماعی از طریق ورزش

3

ایجاد روحیه جمعی از طریق ورزش

4

حضور فعال در اجتماع از طریق ورزش

5

سازگاری با جامعه از طریق ورزش

1

فرهنگ­پذیری از طریق ورزش

توسعه بسترهای فرهنگی

2

توسعه فرهنگ ورزش

3

راهکارهای مناسب فرهنگی

4

پیش زمینه­های فرهنگی

5

فرهنگ پیشین

6

سابقه و تاریخچه

7

فرهنگ و شعور اجتماعی

8

فرهنگ سازمانی

 

توجه به مقوله فرهنگ

 

عدم­سوگیری در فرهنگ

1

نبود فرهنگ حرفه­ای­گری در ورزش

موانع زیر­ساختی

2

کمبود امکانات ساختاری فرهنگ­سازی

3

کمبود ساختار فرهنگ­سازی در ورزش

4

کم بود امکانات ارتباطی فرهنگ­سازی

1

استفاده از الگوهای ورزشی بومی

به­کارگیری الگوهای بومی فرهنگ­سازی

2

بومی­سازی مدل­های فرهنگ­سازی

1

آموزش فرهنگ ورزش در جامعه

بسترهای آموزشی

2

تعلیم و تربیت فرهنگ ورزش در جامعه

3

توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه فرهنگ

1

احترام با سایر فرهنگ­ها

تکریم فرهنگ­ها

2

احترام به اداب و رسوم

3

احترام به سنت­ها

4

احترام به باورها

1

سلامت اخلاقی

تقویت هویت دینی

2

اعتقادات دینی

3

اعتقادات مذهبی

1

قرار گرفتن ورزش در برنامه زندگی افراد

افزایش مشارکت ورزشی

2

عادت کردن به ورزش

3

قرار گرفتن ورزش در سبد خانوار خانواده

 

جدول5: کدگذاری نظری (گزینشی)

نشانگر

مفاهیم

مقوله اصلی

پدیده مورد مطالعه

P1, P2, P3,P12,P18,P20

عدم اخلاق حرفه­ای در ورزش

عوامل بازدارنده

خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش

P1, P2, P5, P6, P9,P11,P13

خطاهای اخلاقی

P1, P3, P4, P5, P7,P10,P16,P17

رعایت انضباط در ورزش

P2, P4,P8,P10,P14,P15,P19

مبارزه با دوپینگ

عوامل تسهیل­کننده

P3, P8,P10,P11,P15,P18

مبارزه با فساد اخلاقی در ورزش

P1, P8,P9,P12,P13,P17,P18

توجه به ارزش­ها

P1, P3,P4,P6,P9,P11,P13,P14,P16,P17

رفتار ورزشی مطلوب

P3, P8,P10,P11,P15

وجدان کاری در ورزش

P1, P8,P9,P12,P13,P15

احترام به پیشکسوت

P1, P2, P5, P6, P9,P11,P13

ارزش­های اجتماعی

P2, P8,P10P11,12,P13,P18,P19

مسئولیت­پذیری اجتماعی

عوامل توسعه­دهنده

P2, P3, P5, P7, P8,P10,P14,P16

منش ورزشی

P3, P4, P8,P9,P11,P12,P15,P18,P20

منش پهلوانی

P1, P3,P4,P6,P9,P11,P13,P14

اخلاق ورزشکار مسلمان

P1, P2, P3,P12,P18,P20

تعهد ورزشی

پیامدها

P1, P2, P5, P6, P9,P11,P13

بازی منصفانه

P2, P4,P8,P10,P14,P15

مسئولیت در ورزش

P1, P2, P3,P12,P18,P20

عدم تخصص­گرایی

عوامل بازدارنده

خطمشی­گذاری فرهنگی در ورزش

P1, P2, P5, P6, P9,P11,P13

نگرش منفی در ورزش

P1, P3, P4, P5, P7,P10,P16,P17

عدم آگاهی

P2, P4,P8,P10,P14,P15,P19

عدم پوشش رسانه­ای

P3, P8,P10,P11,P15,P18

موانع زیر­ساختی

P1, P8,P9,P12,P13,P17,P18

بسترهای آموزشی

عوامل تسهیل­کننده

P1, P3,P4,P6,P9,P11,P13,P14,P16,P17

بکارگیری الگوهای بومی فرهنگ سازی

P3, P8,P10,P11,P15

ارزش­های اخلاقی

P1, P8,P9,P12,P13,P15

الگوهای رفتاری

P2, P8,P10P11,12,P13,P18,P19

توسعه بسترهای فرهنگی

عوامل توسعه­دهنده

P2, P3, P5, P7, P8,P10,P14,P16

توسعه بسترهای اجتماعی

P1, P2, P3,P12,P18,P20

تکریم فرهنگ­ها

پیامدها

P1, P2, P5, P6, P9,P11,P13

تقویت هویت دینی

P2, P4,P8,P10,P14,P15

افزایش مشارکت ورزشی

با استناد به یافته‌های حاصل از کدگذاری محوری، مقوله­های فرعی و اصلی در مدل پژوهش قرار گرفتند که در شکل 1 قابل مشاهده می­باشد:

 

 

شکل 1: مدل نهایی خط­مشی­گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران

 

بحث و نتیجه‌گیری

هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص­های خط­مشی­گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بود. نتایج حاصل از کدگذاری­ها نشان داد که خط­مشی­گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بر مبنای عوامل مختلفی قرار دارد. لذا زمانی که مکانیسم اثر این عوامل به­درستی شناسایی و تشخیص داده شود می­توان شاهد رشد و بالندگی اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بود.

نتایج نشان داد که خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش ایران دارای 17 زیر مقوله است و این زیر­مقولات در چهار مقوله اصلی 1) عوامل بازدارنده، 2) عوامل تسهیل­کننده، 3) عوامل توسعه­دهنده و 4) پیامدها دسته­بندی شدند. گفتنی است که چون در مورد پژوهش حاضر مطالعه مرتبطی انجام نشده یا پژوهشگر یافت نکرده، بنابراین در این پژوهش در مورد مقوله­های به­دست آمده به صورت کلی بحث خواهد شد.

عوامل بازدارنده خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش ایران شامل عدم­اخلاق حرفه­ای در ورزش، خطاهای اخلاقی و رعایت انضباط در ورزش بود. حیدری و همکاران (1398) نشان دادند که اولین گام در دستیابی به سازمان‌های اخلاق مدار، شناسایی و درک صحیح از مفهوم اخلاق حرفه‌ای مدیران و موانع موجود می‌باشد، زیرا شناخت موانع توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی موجب می‌گردد تا تصمیم­گیران سازمانی دید بهتری پیدا کنند و با بینش بیشتری نسبت به کاهش اثر یا حذف این موانع اقدام نمایند. واتسون، هریس و بیلی[23] (2020) بیان کردند که یکی از متداول­ترین روابط نقش­آفرینی چندگانه در بین مربیان حفظ و آموزش اخلاق در بین ورزشکاران است (هریس و بیلی، 2020). می­توان گفت که  یکی از دغدغه‎های ورزش در سطوح حرفه‎ای، قهرمانی و تفریحی، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای اخلاق در ورزش برای همه دست­اندرکاران از جمله مدیران، مربیان، داوران و ورزشکاران است. جامعه به‌طور کلی و دست اندرکاران و ورزشکاران به‌طور اخص نیاز مبرم به توسعه اخلاق دارند. در واقع اخلاق ورزشی در محیط‎های ورزشی و غیر­ورزشی بسترهای مناسب برای تمرین‎های ضروری اخلاق محسوب می‎شود تا همگی آمادگی ورود به جامعه و محیط‎های زندگی عادی را در حد قابل قبولی بیابند. در این راستا هر گونه مانعی می‎تواند چالش‎هایی را برای انجام این امر خطیر ایجاد نماید.

عوامل تسهیل­کننده خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش ایران شامل مبارزه با دوپینگ، مبارزه با فساد اخلاقی در ورزش، توجه به ارزش­ها، رفتار ورزشی مطلوب، وجدان کاری در ورزش، احترام به پیشکسوت و ارزش‎های اجتماعی بود. یکی از مهم­ترین عوامل تسهیل­کننده، مبارزه با دوپینگ بود. بیرانوند و همکاران (1399) 13 مولفه را به عنوان علل گرایش به دوپینگ در بین ورزشکاران ملی پوش ایران شناسایی کردند: مشکلات فردی، روانی، مالی، قانون، مدیریتی، مربیان، عملکردی، نگرش فرد، دلایل اجتماعی و فرهنگی، کنترل، ساختاری، منفعت طلبی و رسانه­ها. زنگنه، ساریخانی و زنگنه (1394) و تجاری و منوچهری (1393) بیان کردند که دوپینگ و مصرف داروهای غیر مجاز توسط ورزشکاران افزایش یافته است. با توجه به این‌که مصرف این قبیل داروها باعث می‌شود ورزشکار از لحاظ جسمی و معنوی آسیب ببیند، لذا قوانین مربوطه مربیان و پزشکان ورزشی را موظف به مراقبت، نظارت و پیشگیری از مصرف داروهای غیر­مجاز توسط ورزشکاران کرده‌اند (زنگنه، و همکاران، 1394؛ تجاری و منوچهری، 1393). در تبیین این نتایج می­توان گفت با توجه به اینکه استفاده از مواد نیرو­زا برای سلامت مضر است، بنابراین مدیران، دست­اندرکاران و مربیان به فکر راهکارهای اساسی جهت پیشگیری از این آسیب اجتماعی باشند. در این راستا آگاهی­سازی ورزشکاران از عوارض خطرناک این مواد با برگزاری کارگاه­ها و دوره­های آموزشی می­تواند کمک­کننده باشد.

عوامل توسعه­دهنده خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش ایران شامل مسئولیت­پذیری اجتماعی، منش ورزشی، منش پهلوانی و اخلاق ورزشکار مسلمان بود. مسئولیت­پذیری اجتماعی از مهم­ترین عوامل توسعه­دهنده خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش ایران بود. ویتل و همکاران[24] (2016) بیان کردند که مسئولیت اجتماعی امری حیاتی و ضامن بقای ورزشکاران در جوامع امروزی است (ویتل و همکاران، 2016). در تبیین این نتایج می­توان گفت که رعایت بعد اخلاقی در ورزش مهم­ترین و با ارزش­ترین امر تلقی می­گردد. بنابراین، انتظار می­رود در ورزش حرفه­ای ورزشکاران، مربیان و افراد مرتبط با ورزش فعالیت­هایشان مطابق با اصول اخلاقی، ارزش­ها و هنجارهای مورد قبول جامعه باشد.

پیامدهای خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش ایران شامل تعهد ورزشی، بازی منصفانه و مسئولیت در ورزش بود. بازی منصفانه مهم­ترین پیامد خط­مشی­گذاری اخلاقی در ورزش ایران بود. احسانی و شجیع (1393) بیان کردند بازی منصفانه نمایشی است از نگرش در رفتارهایی در ورزش و اعتقاد به این‎که ورزش همراه با اخلاق است (احسانی و شجیع، 1393). در تبیین این نتایج می­توان گفت که هر جنبه اخلاق در پی اصلاح فرد در داخل میدان ورزشی است، ولی نتیجه مستقیم آن تأمین نظم عمومی است و در این شرایط و با این گونه اعضا و ورزشکاران تعلیم دیده، نظم در جامعه آسان­تر برقرار خواهد شد. مربیان آگاه، در کنار وضع قوانین و استانداردهای مشخص برای ورزشکاران و بازی‎ها، پرورش اخلاقی آنان را در اولویت کاری حرفه‎ای خود قرار می‎دهند. به‎عبارت دیگر، وضع قوانین و استانداردهای ضروری، فقط جنبه فرعی داشته و هدف اصلی این گونه مربیان وظیفه­شناس آماده کردن ورزشکاران برای بازی منصفانه در جامعه و زندگی واقعی و بیرون از میدان ورزشی است.

همچنین نتایج نشان داد که خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش ایران دارای 14 زیر مقوله است و این زیر­مقولات در چهار مقوله اصلی 1) عوامل بازدارنده، 2) عوامل تسهیل­کننده، 3) عوامل توسعه­دهنده و 4) پیامدها دسته­بندی شدند. گفتنی است که چون در مورد پژوهش حاضر مطالعه مرتبطی انجام نشده یا پژوهشگر یافت نکرده، بنابراین در این پژوهش در مورد مقوله­های به­دست آمده به­صورت کلی بحث خواهد شد.

عوامل بازدارنده خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش ایران شامل عدم­تخصص­گرایی، نگرش منفی در ورزش، عدم آگاهی، عدم پوشش رسانه­ای و موانع زیر­ساختی بود. یکی از مهم­ترین عوامل بازدارنده خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش ایران، موانع زیر ساختی بود. موانع زیر ساختی شامل نبود فرهنگ حرفه­ای­گری در ورزش، کمبود امکانات ساختاری فرهنگ­سازی، کمبود ساختار فرهنگ­سازی در ورزش و کمبود امکانات ارتباطی فرهنگ­سازی بود. در تبیین این موارد می­توان گفت که توجه به موانع زیر­ساختی عوامل بازدارنده خط­مشی‎گذاری فرهنگی در ورزش ایران به بهبود اساسی عملکرد روانی ورزشکاران، مربیان، مدیران و... می‎انجامد. نبود فرهنگ حرفه­ای­گری در ورزش باعث عدم شکل­گیری فعالیت‎های گروهی قوی و افزایش بهره­وری می‎شود. بنابراین متولیان ورزش باید این موارد را مد نظر داشته باشند، چرا که با رعایت این موارد در ورزش باعث رشد نوع دوستی و به تبع آن پایین آمدن آسیب‎های جسمانی در ورزش می‎شود.

عوامل تسهیل­کننده خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش ایران شامل بسترهای آموزشی، به­کارگیری الگوهای بومی فرهنگ­سازی، ارزش­های اخلاقی و الگوهای رفتاری بود. بسترهای آموزشی از مهم­ترین عامل تسهیل­کننده خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش ایران بود که شامل آموزش فرهنگ ورزش در جامعه، تعلیم و تربیت فرهنگ ورزش در جامعه و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه فرهنگ بود. در تبیین این نتایج  می‎توان گفت که فرهنگ بخش جدایی­ناپذیر و در­هم­تنیده در ورزش است که از طرفی متاثر از فرهنگ غالب است و از طرفی دیگر قابلیت اثرگذاری بر فرهنگ را دارد. پذیرش این دیدگاه که فرهنگ، بخش اصلی و مکمل هر جنبه­ای از ورزش است ایجاب می­کند به عوامل اجتماعی و اخلاقی در ورزش توجه شود. بنابراین مدیران و مسئولان باید به بسترهای لازم برای آموزش ورزشکاران مربیان توجه داشته باشند تا بتوانند الگویی مناسب برای نوجوانان و جوانان باشند.

عوامل توسعه­دهنده خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش ایران شامل توسعه بسترهای فرهنگی و توسعه بسترهای اجتماعی بود. در تبیین این نتایج می­توان گفت که در میان تمام پدیده­های اجتماعی، ورزش نیز متأثر از گرایش­های جامعه می­باشد. عادات، رفتار ورزشی افراد جامعه، نگرش­ها و باورهای آنان در مسائل ورزشی، همگی تحت تأثیر متقابل گرایش­های جامعه و رسانه­ها قرار گرفته است. منظور از توسعه فرهنگی ورزش، ایجاد یک باور مثبت و همیشگی در میان اقشار مختلف مردم نسبت به مقوله ورزش است.

پیامدهای خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش ایران شامل تکریم فرهنگ­ها، تقویت هویت دینی و افزایش مشارکت ورزشی بود. تقویت هویت دینی، یکی از مهم­ترین پیامدهای خط­مشی­گذاری فرهنگی در ورزش ایران است که شامل سلامت اخلاقی، اعتقادات دینی و اعتقادات مذهبی می­شود. در تبیین این نتایج می­توان گفت که تقویت هویت دینی اولین گام در جهت توسعه فرهنگی در ورزش به­ویژه ورزش قهرمانی است و ملاک­ها و شاخص­های پژوهش حاضر می­تواند مبنای اولیه و مقدماتی برای برنامه­ریزی و اقدام جهت نیل به این هدف باشد. آنچه تاکنون پژوهش­های مرتبط با فرهنگ و ورزش نشان داده­اند این است که ناهنجاری­های اخلاقی و رفتاری فراوانی در ورزش قهرمانی وجود دارد؛ در صورتی که نتایج تحقیق حاضر نشان داد با گسترش تکریم فرهنگ­ها به­ویژه تقویت هویت دینی بهتر می­توان به­طور غیر­مستقیم ناهنجاری­های اخلاقی و رفتاری را کاهش داد.

با توجه به اینکه بروز ناهنجاری­های اخلاقی و رفتاری  را نخست باید در زیر ساخت­های اجتماعی و در بطن جامعه جستجو کرد، از این رو به مدیران و مسئولان پیشنهاد می­شود آموزش فرهنگ و اخلاق در ورزش را از مدراس شروع کنند و مواززین اخلاقی را آموزش دهند تا این امر موجب نهادینه شدن اخلاق در ورزشکاران ­شود. همچنین مدیران و مسئولان ورزشی می­توانند برای توسعه اخلاق، ورزشکاران با­اخلاق را شناسایی و هر ماه از آنها تجلیل کنند. ورزش ایران در چند دهه گذشته پیشرفت کرده، اما به موازات  این تحول و توسعه، رعایت موازین رفتارهای اخلاقی در این عرصه چندان جدی گرفته نشده است. به عبارتی، بعد ورزشی و قهرمانی آن  برجسته و بعد پرورشی و فرهنگ­سازی آن  فراموش شده است. از این رو، مدیران و مسئولان ورزش می‎توانند با برگزاری همایش­های علمی- ورزشی همراه با پیوست فرهنگی، دستیابی به شیوه­های نوین ترویج و توسعه رفتارهای حرفه‌ای و مناسب  در میادین بزرگ ورزشی را به ورزشکاران، مربیان و داوران آموزش دهند و تا حد زیادی از ناهنجاری­ها بکاهند.

از محدودیت­های این پژوهش آن که چون شرکت­کنندگان از جامعه آماری مشخصی انتخاب شدند، نتایج پژوهش فقط قابل تعمیم به همین جامعه آماری می­باشد. همچنین، حوزه پژوهش محدود به خط­مشی­گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بود. البته محدودیت­های خارج از کنترل پژوهشگر نیز می­توانستند بر نتایج پژوهش اثر داشته باشند؛ نظیر محدودیت­های ساختاری، مقررات و ضوابط سازمان و نوع روابط انسانی در کنار ملاحظات انسانی  در پاسخ افراد به سوالات مصاحبه.

 

 • منابع

  • ابوالحسنی رنجبر، احمد؛ دانشفرد، کرم الله و فقیهی، ابوالحسن. (1396). «ارائه الگوی دستور کار خط­مشی­های اصلاح نظـام اداری در ایران». مدیریت دولتی. 4(9).
  • احسانی، محمد و شجیع، رضا. (۱۳۹۳). اخلاق در ورزش با رویکرد فلسفی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • آصفی، احمدعلی؛ خبیری، محمد؛ اسدی دستجردی، حسن . گودرزی، محمود. (1393). «بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران». پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 10(20)، صص 63-76.
  • ایرج­پور، علیرضا؛ مجرد، ناهید و دباغ، رضاییه. (1395). «بررسی نقش رسانه­های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه­ای کشور». مدیریت و توسعه ورزش. 5(2)، صص 36-52.
  • پورعزت، اصغر و رحیمیان، اشرف. (1391). «ویژگی­های خط­مشی عمومی برای اداره شهرهای پیچیده». مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران. 51.
  • تجاری، فرشاد و منوچهری، جاسم. (1393). مبانی روانی دوپینگ در ورزش از نظریه تا عمل برای ورزشکاران، مربیان و مقامات ورزشی. تهران: انتشارات حتمی و شرکا
  • جوادی­پور، محمد. (1394). «چالش­های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران». نشریه مطالعات مدیریت ورزشی. 7(30)، صص 13-34.
  • حجی­پور، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصرالله و خبیری، محمد. (1398). «تدوین مدل رابطه‌ای خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران». مطالعات روانشناسی ورزشی. 8(27)، صص 19-40.
  • حیدری، محمد؛ رضوی، سید محمد حسین؛ امیرنژاد، سعید و محمدی، نصرالله. (1398). «شناسایی موانع ایجاد و یا توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی». مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 6(3)، صص 23-35.
  • خنیفر، حسین و آقداغی، میثم. (1394). «الگوی مفهومی سطوح تاثیرگذاری آموزه­های اسلامی بر خط­مشی­گذاری فرهنگی». مجله علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی. شماره 33.
  • زنگنه، مرتضی؛ ساریخانی، عادل و زنگنه، مسعود. (1394). «مسؤولیت کیفری ناشی از تجویز داروهای غیر­مجاز(دوپینگ) در ورزش با نگاهی به قوانین ایران و فقه امامیه». مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی. ۹ (۳۵)، صص ۱۰۹-۱۲۳.
  • سازمان تربیت­بدنی جمهوری ایران. (1382). طرح جامع ورزش کشور. مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش.
  • شریفی، سیدعلیرضا و فاضلی، عبدالرضا. (1391). «واکاوی سیاست­گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران». مجلس و راهبرد. شماره 11.
  • شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1389). شاخص­های راهبردی، ابعاد و مولفه­های فرهنگی. کار گروه شاخص­های فرهنگی.
  • عابدی، ­احیا؛ رضوی، سید محمد حسین؛ مرتضی، دوستی و احمدی، سید­عبدالحمید. (1397). «شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن در ورزش کشور». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 17، 42.
  • عبدوی، فاطمه و فخری، فرناز. (1390). «نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان». فصلنامه پژوهش­های ارتباطی. 18(68)، ص 31.
  • عراقی، محسن و کاشف، میرمحمد. (1393). «چالش­های پیش­روی توسعه ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن». نشریه مدیریت ورزشی. 6(4)، صص 643-655.
  • علایی، مریم؛ مختاری دینانی، مریم و رضایی پندری، عباس. (1398). «طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه اخلاق حرفه ای در مربیان زن تیم­های ملی». اخلاق در علوم و فنّاوری. ۱۴ (۵) ، صص۸۷-۹۲.
  • قلی­زاده، آذر و سیدصالحی، سپیده. (1394). «نقش برنامه­های شبکه ورزش در ارتقای فرهنگ ورزشی زنان خانه­دار منطقه پنج تهران». مدیریت فرهنگی. 9 (27)، صص 23-49.
  • کشگر، سارا؛ قاسمی، حمید و کارگر، غلامعلی. (1395). «تعریف فرهنگ ورزش و مولفه­های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور». مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 2(12)، صص 11-22.
  • گودرزی، محمود؛ اسلامی، ایوب و علی دوست قهفرخی، ابراهیم. (1394). «شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. 4(3)، صص 11-27.
  • مختاریان پور، مجید. (1396). «طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست­های فرهنگی کشور». مجله راهبرد فرهنگ. شماره 40.
  • منوچهری­نژاد، محسن؛ همتی­نژاد مهرعلی؛ رحمتی، محمد مهدی و شریفیان، اسماعیل. (1397). «شناسایی عوامل موثر بر نهادینه­سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان». مدیریت ورزشی. 40، صص 163-179.
  • هنری، حبیب؛ احمدی، سیدعبدالحمید و مرادی، مهدی. (1391). «بررسی نقش چهارگانه رسانه­های ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی». مطالعات مدیریت ورزشی. 4(15)، صص 145-158.
  • الوانی، مهدی. (1395). تصمیم­گیری و تعیین خط­مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت
  • Bjärsholm, D., Gerrevall, P., Linnér, S., Peterson, T., & Schenker, K. (2018). “Ethical considerations in researching sport and social entrepreneurship”. European Journal for Sport and Society, 15(3), 216-233.
  • De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., & van Bottenburg, M. (2016). “Convergence and divergence of elite sport policies: is there a one-size-fits-all model to develop international sporting success?” Journal of Global Sport Management, 1(3-4), 70-89.
  • Dye, T.R. (2011). Understanding Public Policy. 11Ed. New Jersey: Upper Saddle River, Pearson Education Prentice-Hall, Inc.
  • Elgin, D. J., & Weible, C. M. (2013). “A Stakeholder Analysis of Colorado Climate and Energy Issues Using Policy Analytical Capacity and the Advocacy Coalition Framework”. Review of Policy Research, 30(1), 114-133.
  • Glaser, B. (1978). Theoretical sensitivity. Advances in the methodology of grounded theory.
  • Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guide for management, business and market researchers. Sage
  • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). “Competing paradigms in qualitative research”. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
  • Hadley, S., & Belfiore, E. (2018). “Cultural democracy and cultural policy”. Cultural Trends, 27(3), 218-223.
  • Henningsen, E., Håkonsen, L., & Løyland, K. (2017). “From institutions to events–structural change in Norwegian local cultural policy”. International journal of cultural policy, 23(3), 352-371.
  • Houlihan, B. (2002). Sport, policy and politics: A comparative analysis.
  • Howlett, M., McConnell, A., & Perl, A. (2016). “Weaving the fabric of public policies: comparing and integrating contemporary frameworks for the study of policy processes”. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 18(3), 273-289.
  • Katou, A. A., & Budhwar, P. S. (2010). “Causal relationship between HRM policies and organisational performance: Evidence from the Greek manufacturing sector”. European management journal, 28(1), 25-39.
  • Lourenço, R. P., & Costa, J. P. (2007). “Incorporating citizens' views in local policy decision making processes”. Decision Support Systems, 43(4), 1499-1511.
  • Sotiriadou, P., & Shilbury, D. (2009). “Australian elite athlete development: An organisational perspective”. Sport Management Review, 12 (3), 137–148.
  • Vitell, S. J., King, R. A., Howie, K., Toti, J. F., Albert, L., Hidalgo, E. R., & Yacout, O. (2016). “Spirituality, moral identity, and consumer ethics: A multi-cultural study”. Journal of business ethics, 139(1), 147-160.