نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

همسویی راهبردی یک سازمان را تناسب بین ساختار داخلی سازمان و محیط خارجی آن تعریف کرده‌اند و نیاز است فدراسیون‌های ورزشی با سایر سازمان‌های ورزشی متناظر همسویی راهبردی داشته باشد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی بود. نوع تحقیق کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی-کمی) و ازنظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی است. برای استخراج متغیرها، از 20 کارشناس و برای تحلیل متقاطع، از 14 خبره به صورت نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، از روش‌های ترکیبی پنل خبرگان و اثرات متقاطع میک‌مک استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که چهار پیشران کلیدی بیشترین مقدار تاثیرگذاری مستقیم بر توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران را داشتند که این پیشران‌ها به ترتیب شامل ایجاد شبکه ارتباطی در بین سازمان‌های مختلف مرتبط با یکدیگر، تدوین برنامه راهبردی با تأکید بر همسویی راهبردی بین فدراسیون‌های ورزشی با سازمان‌های مرتبط، گزارش برنامه راهبردی تدوین‌شده از سوی فدراسیون‌ها به سازمان‌های مرتبط و انجام تصمیم-گیری غیرمتمرکز هستند. به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می‌شود ضمن توجه به پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی فدراسیون‌های ورزشی، از ظرفیت‌های بالقوه دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی برای نظارت بر برنامه‌های راهبردی فدراسیون‌های ورزشی مختلف در جهت همسویی راهبردی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the key drivers of strategic alignment development in Iranian sports federations based on Futures Research Approach

نویسندگان [English]

  • mahdi alikhah 1
  • shahab bahrami 2
  • nazanin rasekh 3

1 PhD student in sports management, Kermanshah Branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran

2 Associate professor in Department of sports management, Kermanshah Branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran

3 Assistant Professor of sports Management, Research institute of Physical Education and Sports Sciences

چکیده [English]

The strategic alignment is defined as the proportion between the internal structure of the organization and its external environment, and sports federations need to have a strategic alignment with other corresponding sports organizations. Therefore, the purpose of this study was to identify and analyze the key drivers of strategic alignment development in Iranian sports federations based on futures research approach. The type of research is applied, it is mixed in terms of method (qualitative-quantitative) and analytical-exploratory in nature. 20 experts were used to extract the variables and 14 experts were used for cross-analysis by purposive sampling. To analyze the data, a combination of panel expert methods and MICMAC cross-effects were used. Findings showed that the four key drivers had the greatest direct impact on the development of strategic alignment in Iranian sports federations that including creating a communication network between different organizations related to each other, develop a strategic plan with emphasis on strategic alignment between sports federations with related organizations, report of the strategic plan prepared by the federations to the relevant organizations and decentralized decision-making, respectively. It is suggested to the sports managers of the country to pay attention to the key drivers of the development of strategic alignment of sports federations and to use the potential capacities of the Office of Joint Affairs of sports federations to monitor the strategic plans of different sports federations for strategic alignment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic alignment
  • Championship sports
  • Sports federation
  • futures research
  • Strategic plan