نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران

2 استاد گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران به انجام رسید. روش پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک است. جامعه آماری شامل مربیان، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان بانوان و برخی اعضای ارشد فدراسیون و افراد آگاه در این حوزه بود. جمع‌آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت و تعداد 15 مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابیِ با استفاده از نرم‌افزار اطلس‌تی‌آی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، سیاست‌گذاری‌های فدراسیون و وزارت ورزش به عنوان شرایط علی تأثیرگذار بر شناخت نیازها، تحت تأثیر شرایط زمینه‌ای مانند عوامل مدیریتی و زیرساخت‌ها و عوامل مداخله‌گری مانند عدم توجه مدیران و کمبود منابع و امکانات می‌تواند از طریق راهبردهایی مانند تعامل با ذینفعان و فراهم‌سازی شرایط و امکانات لازم درنهایت منجر به پیامدهایی مانند پیشرفت و توسعه والیبال بانوان در ایران شود. ارتقاء سطح کیفی و کمی بازیکنان و همچنین پیشبرد اهداف تیم، مستلزم شناسایی برخی شرایط علی جهت برآورده ساختن نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی دختران والیبالیست است. این شرایط می‌تواند به‌وسیله شناسایی و بررسی دقیق نیازهای بازیکنان و امورات وابسته به آن در جامعه‌ی زنان، روی بافت تیم اثر بگذارد و منجر به توسعه و پیشرفت بازیکنان و کسب موفقیت‌های وابسته به آن برای تیم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors on recognizing the physical, skill and motivational needs of girls volleyball players of the Iranian national youth team

نویسندگان [English]

  • rahele qamsari khavas 1
  • ALI MOHAMMAD safanya 2
  • seyed emad Hosseini 3

1 PhD candidate of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Iran

2 PhD student in Physical Education and Sports Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 university of shahid Beheshti

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the causal conditions affecting on physical, skills, and motivational needs of female volleyball players of the Iranian national youth team.The present research method is qualitative and based on the grounded theory with a systematic approach. The statistical population included coaches, technical staff and players of the Iranian women's national youth volleyball team and some senior members of the Federation and aware people in this field. Data collection was continued until the theoretical saturation and 15 semi-structured sessions were performed. The three-step open, axial, and selective coding were exerted to analyze data method using ATLAS.TI software. Based on the results, the policies of the Federation and the Ministry of Sports as causal conditions affecting the recognition of needs, under the influence of underlying conditions such as management and infrastructure and intervention factors such as lack of attention of managers and lack of resources and facilities can ultimately lead to consequences such as the development of women's volleyball in Iran through strategies such as interacting with stakeholders and providing the necessary conditions and facilities. Improving the quality and quantity of players, as well as advancing the team, required items that meet the physical, skills, and motivational needs of female volleyball players. These conditions can affect the context of the team by identifying and carefully examining the needs of the players and related matters in the women's community, and lead to the development and progress of each player and the associated success for the team.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Needs
  • Skill Needs
  • Motivational Needs
  • Female Volleyball Players