نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پردیس البرز دانشگاه تهران - تهران - ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد تمام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، وزیر سابق وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی جوانان جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر ، تبیین مدل موانع ساختاری رشد و توسعه جایگاه زنان در ورزش ایران بود.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان دکتری رشته مدیریت ورزشی، مربیان و داوران بین‌المللی و ورزشکاران حرفه‌ای بود. نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود که تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در بخش کمی به صورت در دسترس انجام شد و بر اساس منابع معتبر که به ازای هر سوال 5 تا 10 نفر نمونه توصیه می‌شود، 394 نفر از افراد جامعه بصورت آنلاین در تکمیل پرسشنامه مشارکت داشتند. نحوه گردآوری اطلاعات بصورت میدانی و به-طور‌ مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود که با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 25 و LISREL نسخه 8/8 صورت گرفت. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی صوری و روایی سازه(91/0=KMO)و نتیجه آزمون بارتلت(0001/0=p، 1/20107=2χ) مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: براساس تحلیل عاملی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تحلیل موازی نشان داد که موانع ساختاری رشد و توسعه جایگاه زنان در ورزش ایران حاوی هفت عامل بود و نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با نرم‌افزار لیزرل نشان داد، همه بارهای عاملی از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند و عاملهای برنامه‌ریزی و سازماندهی؛ منابع مالی و بازاریابی؛امکانات و تجهیزات؛قوانین و مقررات؛منابع انسانی؛نظارت و کنترل وعامل اطلاع‌رسانی به عنوان موانع ساختاری شناسایی شده‌اند. لذاپیشنهاد می‌شود مسئولان با جلب مشارکت همگانی برای ایجاد تحول جایگاه زنان در ورزش ایران، به‌تدوین برنامه‌های اجرایی توسعه‌ای و نظام‌مند نمودن ساختار بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model of structural barriers to the growth and development of women in Iranian sports

نویسندگان [English]

  • golrokh eyvazi kolsh 1
  • Ebrahim Alidoust 2
  • Amin Dehghan Ghahfarokhi 3
  • Mahmood godarzi 4

1 Alborz Campus University of Tehran - Tehran - Iran

2 Tehran University

3 assistant professor, Sport management department, faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Professor at the Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, former Minister of the Ministry of Sports and Youth and Secretary of the Supreme Youth Council of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the model of structural barriers to the growth and development of women in Iranian sports. The statistical population of the study included all managers and staff of the Ministry of Sports and Youth, professors and doctoral students in the field of sports management, international coaches and referees, and professional athletes. Sampling in the qualitative section was purposeful, which continued until the theoretical saturation was reached, and in the quantitative section, it was done in an accessible manner, and based on reliable sources, 5 to 10 people are recommended for each question, 394 People from the community participated in completing the questionnaire online. The method of data collection was field-based and specifically based on the structural equation model, which was performed using SPSS software version 25 and LISREL software version 8.8. The research instrument included a researcher-made questionnaire which was used after confirmation of face validity and construct validity (KMO = 0.91) and Bartlett test result (p = 0.0001, 2x = 2010/1).

Results: Based on factor analysis through principal component analysis and parallel analysis showed that the structural barriers to the growth and development of women in Iranian sport contained seven factors and the results of the second-order confirmatory factor analysis with LISREL software showed. , All factor loads have good explanatory power and planning and organizing factors; Financial resources and marketing; Facilities and equipment; Terms and Conditions; human resources; Monitoring and control and the information factor have been identified as structural barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural barriers
  • women'
  • s sport
  • The position of women
  • Glass roof