نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار حقوق بین الملل عمومی گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران

4 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج، ایران

چکیده

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی است. 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سؤالات تخصصی بود. در قسمت تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزار پی‌ال‌اس، برای بررسی همه‌جانبه مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد محیط حقوقی باشگاه‌داری با ضریب مسیر 820/0 بر نظام حقوقی، نظام حقوقی باضریب مسیر 829/0 بر مدیریت حقوقی باشگاه‌داری، مدیریت حقوقی باشگاه‌داری با ضریب مسیر 546/0 بر توسعه حقوقی باشگاه‌داری تأثیر مثبت و معناداری دارند. بر اساس یافته‌ها می‌توان اذعان کرد که مهم‌ترین پیامدها نهادینه‌شدن حقوقی و مسئولیت مدنی در باشگاه‌های ورزشی شامل رعایت واقعی عدالت در برخورد با باشگاه‌های ورزشی متخلف، پاسخگوسازی باشگاه‌های ورزشی به شکایات مشتریان، توجه به معیارهای قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری در تدوین برنامه مدیریت و بازاریابی باشگاه، قرار گرفتن مسائل حقوقی در اولویت‌های تصمیم‌گیری و نظارت مدیریت باشگاه‌های ورزشی است که سبب کاهش آسیب‌های ناشی از چالش‌های حقوقی در باشگاه‌های ورزشی خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود با استفاده از تقویت ساز و کارهای نظارتی و تأکید بر شفافیت مالی در باشگاه‌داری ورزشی و ارتقای شفافیت قوانین برای مشتریان کنترل امور حقوقی مرتبط باشگاه‌داری را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the model of institutionalization of sports rights on the civil liability of sports clubs

نویسندگان [English]

  • omar mohammadi 1
  • Korosh Veisi 2
  • Ebad rouhi 3
  • Mozafar Yektayar 4

1 Education

2 physical education and sport sciences, Faculty of humanities, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

3 Departmant of law. Sanandaj Branch. Islamic Azad z university. Sanandaj. Iran

4 Associate Professor of Sport Management Department , Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

This study aims to explain the model of institutionalization of sports low based on civil liability of sports clubs. The present research is applied in terms of purpose and in terms of field nature. Statistical population of the study includes managers and coaches of clubs. 385 people were selected as a sample. The research tool included a researcher-made questionnaire in two parts: descriptive characteristics and specialized questions. In the data analysis section, the structural equation modeling method with partial least squares approach and using Pilates software was used to comprehensively study the conceptual model of the research. Findings showed that the legal environment of club management with a path coefficient of 0.820 has a positive and significant effect on the legal system, the legal system with path coefficient of 0.829 have a positive and significant effect on the legal development of club management. Based on the findings, it can be acknowledged that the most important consequences of legal institutionalization and civil liability in sports clubs include real observance of justice in dealing with offending clubs, response of sports clubs to customer complaints, attention to legal criteria and accountability in formulating club management and marketing programs. Taking legal issues into the decision-making and oversight priorities of sports club management will reduce the harm caused by legal challenges in clubs. Therefore, it is suggested to improve the control of club-related legal affairs by strengthening the supervisory mechanisms and emphasizing financial transparency in club management and promoting the transparency of laws for customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutionalization
  • Sports Law
  • Civil Liability
  • Sports Clubs