نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج، ایران

4 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف نهایی طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده‌بنیاد انجام شد. روش تحقیق آمیخته و در دو بخش کیفی با رویکرد اکتشافی و روش داده بنیاد و کمی با استفاده از پرسشنامه طراحی‌شده در بخش کیفی است. در فاز کیفی، با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مطلعین کلیدی ورزش نخبه که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده بودند،در بخش کمی 401 نفر در 5 منطقه شمال، غرب، جنوب ، شرق و مرکزی انتخاب شدند. طی فرایند کدگذاری باز 141 مفهوم اولیه بدست آمد و از درون آن‌ها 17 کد محوری و 7 کد گزینشی استخراج شد. شرایط علّی (توسعه‌ای، زیرساخت‌های ورزش نخبه و حمایت از رشد و پرورش ورزشکاران)؛ پدیده محوری (پذیرش سیاست‌های ورزش نخبه)؛ شرایط زمینه‌ای (نوآوری در کسب دانش، دانش عمومی و مدیریت استعداد)؛ شرایط مداخله‌گر (فرهنگ سیاسی، شایستگی و ارتباطات؛ استراتژی‌ها شامل (پژوهشی، کارآمدی سیستم مالی، توانمندسازی و انگیزشی) بود. در نهایت مدل پارادیمی مورد برازش قرار گرفت. در زمینهٔ پذیرش سیاست‌های ورزش نخبه اقدامات راهبردی در جهت درک سیاست‌ها و اجرای اصولی آن‌ها انجام شود. پذیرش این سیاست‌ها، سبب سازمان‌دهی نخبگان ورزشی و کاهش مهاجرت آنان، افزایش غرور ملی، کاهش خطای تصمیم‌گیری و افزایش کیفیت کار سازمان‌های ورزشی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and the Model of the acceptance of Iran's elite sports policies

نویسندگان [English]

  • Ali Zivari 1
  • Mozhgan Khodamoradpoor 2
  • Mozafar Yektayar 3
  • tayabeh sadat zargar 4

1 PhD Student of Physical Education Sport Science Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Assistant Professor of Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Associate Professor of Sport Management Department , Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

4 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of present study was designing and the Model of the acceptance of Iran's elite sports policies. The research method was mixed and in the qualitative section was used with an exploratory approach and grounded theory method and in a quantitative section the questionnaire designed in the qualitative section was used. Semi-structured interviews were used to collect information in the qualitative part and questionnaires were used in the quantitative part. The statistical population of the study included experts and elites familiar with elite and championship sports. In the qualitative section, 12 people were selected for the interview using a targeted method. In the quantitative section, 401 people were selected in 5 areas of the north, west, south, east and central of Iran. During the open coding process, 141 primary concepts were obtained and 17 axial code and 7 selective code were extracted. Causal conditions include development, elite sports infrastructure and support for the growth and development of athletes; Underlying conditions include innovation in knowledge acquisition, general knowledge and talent management; Intervention conditions include political culture, competence and communication; Strategies included research, finance, empowerment, and motivation. Therefore, in the policies of managers of sports organizations, these factors should be given special attention. Since the adoption of these policies led to the organization of elite sport and to reduce immigration, enhance national pride, reducing error and increasing the quality of sports organizations will decide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance
  • Politics
  • Elite sports system