نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریاست محترم دانشگاه شمال استاد تمام دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی کیفی برنامه‌ریزی اقتصادی باشگاه‌های فوتبال کشور بود. در این تحقیق از رهیافت نظام مند استفاده شد و داده‌های تحقیق به واسطه مصاحبه با متخصصان جمع‌آوری گردید و داده‌های استخراج شده از مصاحبه بعد از طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مفاهیم و مقوله‌ها در قالب الگوی کیفی طراحی شدند. ابعاد الگوی کیفی شامل شرایط علّی (شرایط باشگاه، دبیرخانه اقتصادی، برنامه‌ریزی دنباله‌ای، تطبیق اقتصادی، سیستم اقتصادی)، شرایط زمینه‌ای (چشم انداز محیطی، مشارکت متخصصان، برنامه‌ریزی مشارکتی، محیط پویای اقتصادی)، شرایط مداخله‌گر (فرهنگ برنامه‌ریزی اقتصادی، نگرش اقتصادی)، راهبردها (تخصیص منابع پولی، کارکرد اقتصاد فوتبال، برنامه‌ریزی نقدینگی، برنامه سرمایه‌ای) و پیامد‌ها (رشد اقتصادی، هدایت کیفی سرمایه، کنترل هزینه‌، گسترش سیستم اقتصادی باشگاه، توسعه اقتصادی) بود که براساس آن الگوی کیفی برنامه‌ریزی اقتصادی باشگا‌ه‌های فوتبال طراحی و اعتبار یابی شد. براساس یافته‌ها برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بواسطه روندی خلاق و نوآور تغییرات تدریجی و محدودی را ایجاد می‌کند که زیربنای توسعه مالی بلند مدت برای باشگاه‌ خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a qualitative model of economic planning of the country's football clubs

نویسندگان [English]

  • M R 1
  • masoud freydoni 2

1 M

2 Mazandaran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a qualitative model of economic planning of the country's football clubs. In this research, a systematic approach was used and the research data were collected through interviews with experts and the data extracted from the interview were analyzed during the open, axial and selective coding stages, and the concepts and categories in Qualitative pattern templates were designed. Dimensions of the qualitative model include causal conditions (club conditions, economic secretariat, sequential planning, economic adaptation, economic system), contextual conditions (environmental perspective, expert participation, participatory planning, dynamic economic environment), intervening conditions (culture Economic planning, economic attitude), strategies (allocation of monetary resources, function of football economy, liquidity planning, capital program) and consequences (economic growth, quality management of capital, cost control, expansion of the club's economic system, economic development). That qualitative model of economic planning of football clubs was designed and validated. According to the findings, economic planning, through a creative and innovative process, creates gradual and limited changes that will underlie long-term financial development for the club.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative model
  • data foundation
  • economic planning
  • economic development
  • football clubs