نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 کروه مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

جانشین‌پروری فرایندی استراتژیک است که می‌تواند موجب تضمین کیفیت منابع انسانی شود و توانایی استفاده از قابلیت‌های کارکنان را به حداکثر برساند با این حال مدیریت و توسعه جانشین پروری در سازمان‌های ورزشی با موانع متعددی روبرو می‌باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران می‌باشد. بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. مشارکت‌کنندگان شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران ادارات کل ورزش و جوانان کشور بودند و از روش نمونه‌گیری هدفمند نظری با تکنیک گلوله برفی و بر اساس معیار اشباع نظری استفاد شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه ماتریس خودتعاملی ساختاری بود. داده‌ها در بخش اول با استفاده از روش تحلیل مضمون و در قالب مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر دسته‌بندی شدند. همچنین با استفاده از مدل ساختاری تفسیری اقدام به سطح‌بندی موانع شناسایی شده گردید. موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان کشور به عنوان مضمون فراگیر شامل 54 مضمون پایه و 7 مضمون سازمان‌دهنده (عدم وجود فرهنگ شایسته سالاری، موانع فردی، ضعف مدیریتی، موانع اقتصادی، موانع قانونی، موانع ساختاری و موانع سیاسی-ارتباطی) می‌باشد که در 5 سطح طبقه‌بندی شدند و مشخص شد اساسی‌ترین موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان کشور موانع ساختاری، موانع اقتصادی و ضعف مدیریتی هستند. با تمرکز بر رفع موانع شناسایی شده، می‌توان استمرار کیفیت منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور را انتظار داشت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers to the development of Succession in the general departments of sports and youth in Iran

نویسندگان [English]

  • sedigheh salehi 1
  • mina mostahfezian 2
  • masoud naderian jahromi 3
  • shahram aroufzad 4

1 Ph.D Candidate, Department of Physical Education and Sports Science, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Department of Physical Education and Sports Science, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

3 Faculty of Physical Education and Sport Science, Isfahan University, Isfahan, Iran

4 Faculty member of Farhangian University

چکیده [English]

the main purpose of this study is to examine the barriers to success development. It is in the general departments of sports and youth of Iran. Based on the purpose of applied research and in terms of data collection was done by mixed exploratory method. Participants included professors of sports management, managers of general departments of sports and youth of the country and the method of theoretical purposive sampling with snowball technique and based on theoretical saturation criteria was used. Data collection tools were semi-structured interview and structural self-interaction matrix questionnaire. In the first part, the data were categorized using thematic analysis method and in the form of basic, organized and comprehensive themes. Also, using the interpretive structural model, the identified obstacles were classified. Barriers to the development of substitution in the general departments of sports and youth as a comprehensive theme including 54 basic themes and 7 organizational themes (lack of meritocracy culture, individual barriers, poor management, economic barriers, legal barriers, structural barriers and Political-communication barriers) which were classified into 5 levels and it was found that the most basic barriers to the development of substitution in the general departments of sports and youth are structural barriers, economic barriers and poor management. By focusing on removing the identified barriers, we can expect the continuation of the quality of human resources in the general departments of sports and youth of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • Sports and Youth Departments
  • Human Resources
  • Theme Analysis