نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل نهادینه‌سازی جانشین‌پروری مدیریت ورزش بانوان بود. پژوهش حاضر به لحاظ فلسفه از نوع تفسیرگرایانه، به لحاظ رویکرد از نوع استقراریی، به لحاظ راهبرد از نوع نظریه داده بنیاد، به لحاظ انتخاب پژوهش از نوع تحقیق کیفی و به لحاظ بازه زمانی از نوع مقطعی است و در برای گردآوری داده‌های آن از ابزار مصاحبه استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزش زنان شامل اساتید دانشگاه و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدارسیون‌های ورزشی تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شد و نمونه‌گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده شد.با اقتباس از متن همه مصاحبه‌ها در مرحلۀ کدگذاری باز تعداد 303 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد که پس از تجمیع کدهای مشابه با هم به 78 کد کاهش یافت.در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 10 مقولۀ فرعی،براساس نتایج کدگذاری نظری 3 مقولۀ اصلی شامل عوامل زمینه‌ای، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری تشکیل شد. بر مبنای نتایج تحقیق مشخص شد نهادینه‌سازی جانشین‌پروری مدیریت ورزش بانوان تابع تعیین‌کننده‌های ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای می‌باشد و این عوامل باهم در تعامل می‌باشند، لذا تنها زمانیکه این عوامل مهیا، ساخته و پرداخته شوند می‌توان انتظار نهادینه‌سازی برنامه‌های جانشین‌پروری در مدیریت ورزش زنان را داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model for alternative institutionalization, cultivating Iranian women's sports management

نویسندگان [English]

  • Atefeh Amini Dehaghi 1
  • Rasool Nazari 2
  • Rokhsareh Badami 3
  • Fariba Mohamadian 4

1 Department of sport management,Faculty of physical education,Islamic Azad university of Khorasgan,Esfahan,Iran

2 Associate Professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran.

3 Associate Professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran.

4 department sport management, faculty management, university islamic azad qazvin

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of institutionalizing alternatives to women's sports management.The present study is interpretive in terms of philosophy,establishment in terms of approach,grounded theory in terms of strategy,qualitative in terms of research selection,and cross-sectional in terms of time period,and in order to collect its data.Interview tools were used. The statistical population of this study consists of experts in the field of women's sports management,including university professors and staff managers of the Ministry of Sports and Youth, the National Olympic Committee and sports federations.For sampling,purposive sampling method was used and sampling was continued until reaching theoretical saturation and based on this, 15 interviews were conducted.Semi-structured interviews were used to collect information and three overlapping processes of open coding,axial coding and theoretical coding were used to analyze the data.By matching the text of all interviews in the open coding stage,303 concepts or primary codes were identified,which were reduced to 78 codes after combining similar codes and removing codes that did not match the research topic.Then,in the axial coding stage,due to the semantic similarity of the identified concepts,10 sub-categories and based on the results of theoretical coding,3 main categories including contextual factors,structural factors and behavioral factors were formed.Based on the research results,it was found that the institutionalization of women's sports management succession is a function of structural,behavioral and contextual factors,and these factors interact with each other,so only when these factors are prepared and addressed.We can expect the institutionalization of succession programs in women's sports management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • human resource management
  • women'؛ s sports
  • glass roof