نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استادیار مدیریت بازاریابی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

چکیده

چکیده:

باوجود ادبیات غنی در خصوص اخلاق حرفه‌ای درمتون مختلف، ماهیت تحقیقات درعرصه فعالیت‌های سازمانی بازرگانی با بار فرهنگی و اقتصادی متفاوت، دچار تغییرات عمده شده است و درنتیجه الگوها و مدل-های موجود اخلاق سازمانی به خوبی شیوة اخلاق تجاری را در این نوع سازمان‌ها را بیان نمی‌کنند. بنابراین، هدف کلی ارائه پژوهش حاضر، طراحی الگوی اخلاق تجاری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران بود. این پژوهش کاربردی و ازنظرنحوه گردآوری داده‌ها، ازنوع پژوهش‌های اسنادی– فراترکیب به شمار می‌رود. برای شناسایی الگوی اخلاق تجاری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران ، تعداد122 مقاله بررسی شدکه ازمیان آنها32 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. دراین پژوهش، ابتدا244 شاخص معرف اخلاق تجاری مدیران شناسایی و در34 مفهوم و12 مقوله طبقه‌بندی شدند. برای تعیین وزن شاخص‌ها، از آنتروپی شانون، استفاده شد. براساس یافته‌های پژوهش، ابعاد اصلی الگوی اخلاق تجاری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران، شامل حرفه‌ای‌گرایی اخلاق محور، آگاهی و اشراف سازمانی، مساله محوری و واقع‌گرایی در برخورد با مسائل سازمانی، نگاه اخلاقی درتعاملات سازمانی، الزامات مدیریتی اخلاق محور، اتخاذ رفتارهای اخلاقی-مالی، پایبندی به رفتارهای اخلاقی- رفتاری بازار، اخلاق‌مداری در درآمدهای سازمانی، الزامات اموزشی مبتنی براخلاق، روحیه فسادزدایی واستقرارعدالت، ثبات شخصیتی–رفتاری، بصیرت و توانایی مدیریتی رهبری‌گونه هستند. مدیران وکارکنان هر روزه با چالش تصمیم‌گیری اخلاقی مواجه هستند و نتایج این مطالعه می‌تواند ابعاد گوناگون اخلاق تجاری را در مناسبات سازمان های ورزشی بیان نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Business Ethics Model for Managers of Sports Organizations in Iran: Research Synthesis on the Baseisd of the Sandolski and Barroso,s Models

نویسندگان [English]

  • amir Daniari 1
  • ramezan karimi 2
  • leila Ghorbani Ghahfarokhy 3
  • Mohammad bagher arayesh 4

1 Head of Sports and Youth Department of Badreh-Ilam city

2 department of physical education

3 payamnoor university'

4 Faculty of Islamic Azad University of Ilam

چکیده [English]

Abstract:

The general purpose of presenting the present research was to design a model of business ethics for managers of sports organizations in Iran. This research is applied and in terms of the way of data collection, it is considered as a meta-composite documentary research. In order to identify the model of business ethics of managers of sports organizations in Iran, 122 articles were reviewed, and 32 articles were selected for the final analysis. In this research, first, 244 indicators representing business ethics of managers were identified and classified into 34 concepts and 12 categories. Shannon's entropy was used to determine the weight of indicators. Based on the findings of the research, the main dimensions of the model of business ethics of managers of sports organizations in Iran include ethics-oriented professionalism, organizational awareness and nobility, problem-oriented and realism in dealing with organizational issues, ethical view in organizational interactions, requirements Ethics-oriented management, adoption of ethical-financial behaviors, adherence to ethical-behavioral behaviors of the market, ethical orientation in organizational incomes, educational requirements based on ethics, anti-corruption spirit and establishment of justice, personality-behavioral stability, insight and leadership-type management ability. Managers and employees are faced with the challenge of ethical decision-making every day and the results of this study can express various aspects of business ethics in the relations of sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics-oriented
  • insight
  • establishment of justice
  • hybridization
  • organizational interactions