نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد تمام، گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شواهد حاکی از این است که در سال های اخیر فوتبال به رشته ای پر طرفدار بدل شده است. از این رو، مدیران به دلیل دردست نداشتن طرحی جامع برای دوره حرفه­ای فوتبال و توسعه منابع انسانی در این حوزه با چالش هایی رو به رو هستند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای در ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش­های کاربردی است و به روش کـــــیفی با اسـتفاده از نظریه­پردازی داده بنیاد انجام پذیرفته است. برای شناسایی عوامل اصلی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مطالعه مقالات مرتبط، زوایای اصلی روشن شد. سپس با استفاده از مصاحبه، عوامل اصلی شناسایی گردیدند. جامعه­ آماری تحقیق متشکل از 7 مربی، 7 داور و 16 بازیکن بود. شرکت­کنندگان به گونه­ای انتخاب شدند تا طیف وسیعی از اطلاعات مربوط به تجربه دوره حرفه­ای در فوتبال قابل شناسایی و استخراج باشد. این افراد با استفاده از روش غیر تصادفی، گلوله برفی انتخاب شدند و به صورت تک تک در محل کارشان مورد مصاحبه قرار گرفتند. تعداد افراد  انتخابی بر اساس اشباع نظری ادامه یافت با آن که از نفر 21 به بعد با موارد تکراری برخورد شد، اما مصاحبه تا نفر 30 به منظور اطمینان از یافته­ها ادامه پیدا کرد. سپس  داده­ها با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. در نهایت 7 مقوله (عوامل سازمانی، عوامل دولتی، عوامل فردی، عوامل رفتاری، عوامل انگیزشی، روابط میان منابع انسانی و پیامد)، 12 مفهوم (امکانات و تسهیلات، منابع انسانی، ساختار مالی، برنامه ریزی و مدیریت، نقش دولت­مردان، نقش خانواده، نقش فرد، رفتارهای اکتسابی در طول دوره، ایجاد انگیزه در طول دوره حرفه­ای، ارتباط افراد با یکدیگر، پیامدهای منفی و پیامدهای مثبت) و 114 عامل مهم در ارائه الگوی جامع فوتبال حرفه­ای یافت شد.
پیشنهاد می گردد که این عوامل در طراحی الگوی دوره حرفه­ای فوتبال  به کار گرفته شوند و مسئولان در جهت بهبود و توسعه وضعیت منابع انسانی و شرایط دوره حرفه ای گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Design of a Professional Football Model

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shakouri Shoredeli 1
  • Reza nikbakhsh 2
  • Farideh Sharififar 2
  • Farshad Tojari 3

1 Ph.D. Student in Sport Management, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Ph.D., Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Ph.D., Professor, Sport Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Evidence suggests that in recent years football has been recognized as a promising discipline. So, managers face challenges due to the lack of a comprehensive plan for professional football and human resource development in this area. The research is to identify the factors influencing the design of a comprehensive professional curriculum in Iran. This research is an applied research method and is based on qualitative method using grounded theory. In order to identify the main factors, first, using the library studies and studying related articles, the main points were clarified. Then, the main factors were identified using the interviews. The statistical population of the study consisted of 7 instructors, 7 referees and 16 players. The participants were selected to identify and extract a range of information about the professional experience in football. They were selected by non-randomized snowball method and interviewed individually at the workplace. The number of individuals selected was based on theoretical saturation, and the person 21 was treated with repetitive cases and interviews were conducted by 30 people in order to ensure that the interview findings were continued. The data was analyzed using open coding, axial coding and selective coding. Finally, there are 7 categories (organizational factors, government factors, individual factors, behavioral factors, motivational factors, relationships among human resources, outcomes), 12 concepts (facilities and facilities, human resources, financial structure, planning and management, the role of government Role of the family, individual role, personality attitudes, course acquisition, motivation during the course, interpersonal relationships, negative outcomes, positive outcomes) were found to be important factors in providing a comprehensive professional football model.
It is suggested that the factors selected should be considered in order to design the professional model of football and the authorities should take steps to improve the status of human resources and career conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Career Transition
  • Sports Retirement
  • Professional Football and Development and Improvement of Human Resources