نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد قزوین

2 استادیار، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این  تحقیق با هدف طراحی برنامه راهبردی ورزش قهرمانی کشور برای کسب رتبه هشتم در مسابقات المپیک 2024 انجام شد. در این تحقیق چشم انداز، حوزه های کلیدی عملکرد، اهداف، نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها و موقعیت راهبردی و راهبرد های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک 2024 مشخص گردید. به علاوه، ضمن مطالعه اسناد و مدارک و برنامه های بالادستی کشور، از برنامه های راهبردی ورزشی کشورهای روسیه، انگلیس، امریکا، نیوزلند و چین در طراحی برنامه جامع و تدوین راهبرد های ورزش قهرمانی ایران استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را 174 نفر ازمدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، متخصصان مدیریت ورزشی، مربیان تیم های ملی، مسئولان فدراسیون های مدال آور و شانس مدال تشکیل می دادند  که نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام گردید. برای جمع آوری اطلاعات، از فرم های نظر سنجی، پرسشنامه (پس از تعیین اعتبار و پایایی) و جلسات بحث گروهی استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک از 9 قوت ، 16 ضعف ، 10 فرصت و 10 تهدید برخوردار می باشند. ماتریس عوامل درونی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 723/1 - نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها- است. همچنین، ماتریس عوامل بیرونی نشان داد که مجموع نمرات ماتریس بیرونی 467/1 - نشان دهنده غلبه تهدید ها بر فرصت های محیطی ورزش قهرمانی کشور می باشد. تحلیل ماتریس داخلی و خارجی حکایت گر آن است که موقعیت راهبردی ورزش قهرمانی WT - نشان دهنده چیرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانایی در استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدها- است و اجرای راهبرد تدافعی را برای رسیدن به هدف می طلبد. البته راهبرد های برخاسته از فرصت، رشته های ورزشی جدید در المپیک 2024 وتلاش به تغییر موقعیت راهبردی  از WT به ST ، امکان دستیابی ایران به جایگاه هشتم در المپیک 2024 را تسهیل خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

IRAN Championship Sport Strategic Plan for the 2024 Olympic

نویسندگان [English]

  • Reza Sharbatzadeh 1
  • Mahdi Naderi Nasab 2
  • Ebrahim Alidoost Ghahfarokhi 3

1 Ph.D. Student in Sport Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Ph.D., Assistant Professor in Sport Management,, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Ph.D., Associate Professor in Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The study is to design the IRAN Ministry of Youth and Sports and National Olympic Committee Strategic Plan in Championship sport. In this article, Vision, key performance Areas, SWOT and strategic position in the IRAN Championship sport at the 2024 Olympic will be expressed. In this research, Russian, United Kingdom, USA, China and New Zealand sport strategic plan was analyzed to compare with IRAN sport strategic plan. Based on the data collected from documents and 174 samples, IRAN Championship sport strategic plan has 9 strengths, 16 weakness, 10 opportunities and 10 threats.
To collect the information, a questionnaire (after determining validation and reliability) and group discussion sessions were used.
The external factors matrix of IRAN Championship sport showed that total scores of matrix are 1/476 which indicates that the IRAN is of no good position in opportunities and the control of threats. The internal  factors matrix of IRAN Championship sport showed that total scores  of matrix are 1/723 which indicates that the IRAN Championship sport is of no good position to use strengths and the eliminate of  weaknesses. Also, the results of internal and external matrix indicated the IRAN Championship sport strategic position is WT. In other words, weaknesses dominate strengths and IRAN Ministry of Youth and Sports and the National Olympic Committee are unable to use opportunities and eliminate threats.
The results suggest defensive strategy for the IRAN Championship sport to achieve goals. IRAN Ministry of Youth and Sports and National Olympic Committee should Use the opportunities and change  WT strategic position to ST to achieve 8th rank in the 2024 Olympic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Strategic Plan
  • Championship Sport
  • Ministry of Youth and Sports
  • National Olympic Committee and IRAN